Categoria : lingua/limba, narrativa

Su chi no ischimus… S’omine antigu de Renzo Rosa

 

Renzo RosaBi fuit dae ora, in sos montes de su montiferru, tottu l’ischian, ma nisciunu nde faghiat contu. Fuit pitticcu lanzu e tottu pilosu.
Viviad’in d’una grutta, de “sa pattada” una zona de su montferru sutta ‘e badde ulbara inue sun sas antennas de sa televisione.
Cuss’omine antigu fuid inie dae cando s’agattat sa Sardigna.
Curriat cantu unu crabolu, e in sas albures pariad una moninca.
Tottu sos antigos de cussa zona l’han bidu peri sos montes, in cumpagnia de mazzones e polcrabos, ma non de faghian contu.
S’antigu omine ‘e su montiferru da ‘e semper viviat’inie, liberu in mesu sos a animales arestes, e sena tenner fastizzos perunos.
Cantu l’han imbidiadu! cuss’ omineddu, estidu’e peddes chi no teniat pensamentos!
Ogn’unu si cheriat a su postu sou, sena televisione, macchina, e ne tassas de pagare.
E Intantu issu giraid in sos montes inue fuit naschidu, rispettadu dae tottu, areste ma liberu.
Liberu fin’a cando, -Antoni Crobu- (guardianu in sa zona, e fissadu ambientalista) l’hat bidu!
Dae sa die Antoni no hat drommidu prus in lettu, finzas a cando l’hat ciappad’a lobu.
E intro unu saccu, presu a ligazzos de foraggiu s’omine ‘e sos nuraghes, hat perdidu sa libertade.
Enit presentadu in sas piazzas, dae istudiados, chi ispiegan a sos giovanos: Ecco innanti nois fumis gai”
Po meses, lu giughen in giru cun d’una fune a su trugu, tra s’arrennegu de sos bezzos e su risu de sos pizzinnos.
Finas a cando su fattu no est arrivadu a origas de su guvernu.
Antoni Crobu benit denuntziadu po maltrattamentu a sos animales, e a sos amigos, una contravinzione ca in sas festas faghian pagare su bigliette e no denunziain a s’ufficiu iva.
S’omine antigu benit postu sutta sequestru, e leadu primmu a Casteddu, poi a Roma. Intro una gabbia lu giughen da un’a s’attera universidade po esser istudiadu.
E cuminzat torra su calvariu de su poberittu, lu controllan dae conca fin’a pese, li tiran sambene, po analisi e nde li ogan finas calchi dente po iscoprire puite las poltaid’ ancora tottu sanas.!!
Ma finalmente una die est torra liberu.
Sos americanos appena ischidu su fattu, de accordu cu su guvernu Italianu, a cambiu de azzudos alimentares a sas zonas poberas, l’han comporadu po li torrare sa libertade.
L’han samunadu, segadu sos pilos e s’alba, bestidu e calzadu.
E tottu profumadu finalmente s’omine areste hat ciappadu una dignidade, in mesu de zente civile chi lu trattan comente omine e no animale.
Est in atunzu de s’annu duamizzaeunu cando cun s’apparecchio aterrat in America, s’omine antigu est ispantadu de bier cussos palattos mannos! issu chi a su prus iat bidu calchi nuraghe, non creed ancora tottu su cambiamentu, eppuru est beru, in mesu tanta zente chi lu saludat, est torra liberu!
Ischit faeddare calchi paraula, est bene estidu, nisciunu lu leat prus in giru, como est cittadinu Americanu.
Sas feminas prus bellas, faghen a turnu po lu ier, sas televisiones pagan miliones, po l’intervistare.
S’undighi de cabidanni, su nonnu de sos sardos, diventat cittadinu onorariu de sa tzittade de Nuova York, e retzit in regalu un’appartamentu in d’unu de sos palattos prus famosos.
Tottu intonadu cun sa crae in manu, su manzanu chitto, leat possesu de una domo tottu sua.
A su trintesimu pianu, de una, de sas Turres gemellas!

Primo Premio a “Ittireddu 

www.luigiladu.it/

 

Commenti sono sospesi.

RSS Sottoscrivi.