Categoria : lingua/limba

Arrejonos in limba de Anghelu de sa Niera

 I

S’ànima de Chiribau

-Fizu me’ drommi e ista mudu ca si ti pones a pianghere t’intendet s’anima de Chiribau.-

-Ma’, chi est s’ànima de Chiribau?-

– Est un’ànima chi andat peri sos tirighinos-

-Eris so passadu in su tirighinu de piata e no l’apo bida.-

– Fizu me’ ca si pesat a de note. Como drommi però!-

-Ma’, si non la bido non bi creo!-

-Mezus gai fizu me’, ca si la bides ti che moris.-

– Ma tando si faghet bìdere dae sos betzos.-

– Finimila como cun custa matana.-

 

 II

Su mortu

-Tia Mate’ a it’ora recuit maridu bostru?-

-Creo a s’ora de chena!-

-A it’ora chenades?-

-Si aia ischidu s’ora de sa chena t’aia gia rispostu!-

-Tia Mate’ tando maridu bostru non est in bidda!-

-Emmo, fizu me’, già est in bidda!-

-E in ue?-

-In Campusantu!-

-Ite faghet su bechinu?-

-No fizu me’ su mortu faghet.-

-Ah! Tando non recuit pius.-

– Ello, fizu me’.-

 

 III 

Sa làstima

-O ma’ , chie at improssimadu a tia Giuanna?-

-Fizu me’ su maridu!-

– Ma si non est mancu cojuada?-

-Gia est beru, fizu me’, mi nde fio ismentigada-

– E tando chi est istadu?-

-Boh’ fizu me’, fortzis òmine furisteri.-

-O ma’, no at esser babbu?

-Babbu tou!-

-E pruite?-

-Ogni tantu l’agato basende a tia Giuanna-

-Cussu lu faghet ca nd’at sa làstima-

-O ma?-

-Eh, fizu me’.-

-Tando sa làstima faghet sos fizos.-

-A bortas podet èssere!-

– Ma’, podet èssere fintzas sa làstima de babbu.-

– E ite nd’isco eo, fizu me’, sunt cosas chi podent capitare.-

– Male dae ogni dolle dolle, custu babbu meu!-

 

 IV

Sa fàula

-Tiu Mate’, azis bidu sa cane mia?-
– No fizu me’ so apena recuende dae Bidda Noa,
ma a bi pensare bene, una cane l’apo bida,
currende che sa burvera pissighida dae duos canes , dae sa parte de Funtana Noa-
-Tiu Mate’, coment’azis fatu a la bìdere in Funtana Noa si sezis bènnidu dae Bidda Noa?-
-Emmo, fizu me’, ma eris b’apo fatu un’abbojada torrende dae Padru Giosso>>
– Eris sa cane fit in domo, tiu Mate’-
-Boh, fizu me’, m’ap’a èssere isbagliadu-
– Bella fàula, tiu Mate’!-

Commenti sono sospesi.

RSS Sottoscrivi.