Categoria : lingua/limba

Antoni Anghelu de Mario Unale

Una die bella Antoni Anghelu, a caddu a s’ainu, fit andende a binza, ue deviat illistrire sas bides. S’annada fit tardia pruite aiat fatu un’ierru fritu meda. Passende acurtzu ad unu terrinu intendet unu giovanu cantende a boghe ispallatada, tzapende e ponzende trigu a narvone.

-E ite ses fatende cuddu gio’?-
-Mih! Ponzende unu pagu de trigu!-
-Trigu ? Como no est tempus de trigu! Si trigu pones in martu, non lu messas tantu artu, narat su diciu. –
S’intendiat in vena ei sa nada che li esseit in rima ai cussu giovanu, chi li rispondeit:
-Ite m’importas sa canna, bastu chi siat s’ispiga manna!-
A ti la cheres immaginare sa risposta pronta e in rima; feteidi una mustriaca, intolstende sos mustatzos, mentre cuddu giovanu li eteidi un’atera oghe:
-E chie sezis bois, bonomine?-
-Deo so!! Antonianghèlu !
-Antonianghèlu ? Su cantadore famadu?-
Si fit paradu a buca aberta, abbucallotadu dae tanta fortuna de poder bider su poete de sos pius mannos, famadu in meda logos.
-Si ses Antonianghèlu,
su cantatore famadu,
mai contos m’has dadu,
de sas istellas de su chelu?-

Su pitzinnu fit prontu meda, ma troppu atrividu.

-Contos cheres a ti dare,
contos chi mai no ische,
dami contos de su pische,
de su chi abitat in mare!-

Su giovanu chinnende sos ojos e augurende bona fortuna a su betzu, riprendeit su cantu a boghe piena.
Antonianghelu a caddu a s’ainu si deit una trofigada a sos mustatzos comente chi nudda esseret sutzessu.
-Poete si naschet non si diventat.-

Commenti

  1. Cando ti pones ses de abberu un iscritore fine. Male da ogni dolle dolle!
    Sempre gai, Marie’, gosemus sempre de gustos contos lebios e sabios!
    Anghelu

    Anghelu de sa Niera
    Novembre 28th, 2008
RSS Sottoscrivi.