Categoria : versos in limba

S’umbra de su tempus de Luca Mele IV prèmiu ex aequo Otieri 2012 a contivizu de Domitilla Mannu

S’umbra de su tempus Luca Mele de Piaghe

 

Seranu atunzinu,

in s’ora chi su sole in biligu,

suspendidu in cuccuru ‘e su monte

e si partin sa lughe

ambas duas palinzas.

A lenu e muda, ai cust’ala, falat s’umbra

che sonnu in ojos de criadura.

Benit dulche, longa,

che dae unu passu mai finidu,

istudende su brujore

in terras rujas de vulcanu,

su ‘irde ‘iu fozidu e su lugore sutzosu

in su biaittu meru’e sos budrones.

Calat isterrida s’umbra carignos

in sas istulas grogas

e dae sas chimas de sas arveres

recuit sa lughe sua su sole.

Est una chinnida

E in s’umbra e cussu tempus so leadu

Intramadu in chelos de majia.

M’ ‘ido pitzinnu in d’un’ora che-i custa.

Miro iscampulos de vida,

caras de zente amada,

intendo’oghes amigas

e, in sa paghe soberana,

isculto su battidu ‘e su coro

che chi esseret accordadu cun s’issoro

cando sa notte criaiat sonnios cun su sole

sutt’ ‘e s’oju malisciosu de sa luna

e fin dulches sas oras de sa vida.

Cuss’ora a su tempus l’est fuida

e como la ‘ido innida, pintada

in custu toccu de umbra

ue, che mama coidadosa,

presente est sempre istada a chie,

in su drettu dae coro a mente,

at su sentidu de coglire un’iscampiada

de su mundu istempuradu

ue s’abberat sa majia.

 

————–

 

Commenti sono sospesi.

RSS Sottoscrivi.