Categoria : versos in limba

AE IFFRITTURIDA de Gavina Correddu IV prèmiu ex aequo Otieri 2012 A contivizu de Domitilla Mannu

Ae iffritturida

 Torras onzi tantu
a mi tzoccare sa gianna
cun su risu in laras
fiza malavventurada
de una terra ingrata
de alimentu
de sonnios
de isperas.

Che-i su fiore ‘e su ardu
soladu in sas aeras
como curres
in terra anzena,
ae iffriturida
in chirca ‘e ranu immentigadu
piulende a lamentu.
Isterres totora
su tesoro tou,
duos tappettos colorados,
in sas carrelas frustadas
da-i s’atta ‘e sa tramuntana
e t’allorigas ferida
da-i paraulas de pedra
lampadas
da una ventana
appena isganzada.
Solu sa memula
de una cantilena
mi faeddat de puzoneddos
chi t’isettan a tunciu
accerados in s’oru ‘e su nidu.

 

 

Commenti sono sospesi.

RSS Sottoscrivi.