Prèmiu de Otieri 2012 de Domitilla Mannu

Domitilla Mannu legge Gerolamo Zazzu

S’edissione, sa de 53 de su Prèmiu de Literadura Sarda de Otieri, s’est congruida sapadu 29 de capidanni. Sa tzerimònia de premiassione s’est tenta in su cumbentu de Santu Frantziscu, a ue ant atopadu sos poetes premiados, paris a unu tropa manna de apassionados abbojados dae totue. Paulu Pillonca at presentadu, cun su fagher sou cumpridu, sa prima parte de sa tzerimònia, chi pertocat sa cunsigna de sos reconnoschimentos chi onz’annu benint dados a sas pessonalidades chi pius si sunt distintas a proe de sa Sardigna. Ocannu su “ Trofeu Tzitade de Otieri” est istadu dadu a su giornalista Franco Siddi, presidente de sa FNSI, chi at faeddadu in sardu e est istadu pretziadu meda. Su “Trofeu Prèmiu de Otieri”est istadu assignadu a su magistradu Domenico Fiordalisi, chi no at pòtidu èssere presente. Su “Trofeu Provìntzia de Tàtari” est istadu dadu a su Cuncordu de su Rosàriu de Santu Lussùrgiu, chi at cantadu unas cantas cantones; a s’incisore Pedru Nicolau Arghittu de Nughedu est istadu assignadu su “ Trofeu Cultura de Otieri. Fint presentes e ant faeddadu; s’assessore a sa cultura de sa Regione Sergio Milia, sa presidente de sa Provìntzia Alessandra Giudici, su sìndigu de Otieri Lenardu Ladu, su presidente de sa giuria prof. Nigola Tanda e su presidente de su comitadu sustenidore de su prèmiu Bittoriu Ledda. Est istada lègida un’imbasciada imbiada dae su retore de s’Universidade de Tàtari, Attilio Mastino. Ocannu sa giuria chi fit cumposta dae Nigola Tanda, Dino Manca, Clara Farina, Anna Cristina Serra, Paulu Pillonca, Servadore Tola, Frantziscu Casula e Antoni Canalis, at trabagliadu pius de sos àteros annos, ca su nùmeru de sas òperas presentadas est crèschidu, gasi comente est crèschida sa calidade de sos iscritos. Sa parte de sa tzerimònia chi pertocaiat sa premiassione de sos poetes, est istada contivizada e conduida dae su segretàriu, Antoni Canalis cun su bonu tràgiu e su gèniu chi dae sempre li connoschimus. Sas òperas premiadas, intre poesia e prosa, sunt una barantina. Comintzamus a pubblicare sas poesias chi nos ant dadu sos autores matessi.

De Antoni Brundu de Orane  I Prèmiu setzione “Tra poesia e càntigu”

Su chi so e su chi cherjo

In su lettu cajente ‘e s’apposentu
m’intendo nudu e solu che istratzu
frundidu in-d un’angrone de su mundu

 

So che isteddu in chelu vagabundu
in-d unu belu ‘e tristura nigheddu;
so vagabundu in chelu che isteddu,
de tristura nigheddu in-d unu belu.
So che isteddu vagabundu in chelu,
in-d unu belu nigheddu ‘e tristura
chi cubat de su tempus sa durcura
in intro ‘e una càmpana de bridu.

 

In su lettu cajente ‘e s’apposentu
m’intendo nudu e solu che istratzu
in-d un’angrone ‘e su mundu frundidu.

 

In s’ispiju ‘e su sinu mi so bidu
che un’ustiju de malu ghentinu;
mi so bidu in s’ispiju de su sinu
unu ‘e ghentinu malu, che ustiju.
Bidu mi so de su sinu in s’ispiju
che un’ustiju de ghentinu malu:
neche ‘e s’anneu, cussu chi b’est galu
sicihindemi atza atza in s’istradone.

 

In su lettu cajente ‘e s’apposentu
m’intendo nudu e solu che istratzu
frundidu de su mundu in-d un’angrone.

 

Anzenu so in mesu ‘e sa bijone
chi m’at presu a cadenas de benenu;
in mesu ‘e sa bijone so anzenu
chi de benenu a cadenas m’at presu.
Anzenu so de sa bijone in mesu
chi de benenu m’at presu a cadenas:
paren filos de seda, ma sun penas
chi nd’apo si mi chinghen chin s’abbratzu.

In su lettu cajente ‘e s’apposentu
in-d un’angrone ‘e su mundu frundidu
m’intendo nudu e solu che istratzu.

 

Accapidande ‘e bida unu culatzu
mi so trazande che picca ferida;
accapidande unu culatzu ‘e bida
mi so che picca ferida trazande.
De bida unu culatzu accapidande
mi so trazande che ferida picca
chi chircat abba in-d una poja sicca
e chene poder leare su ‘olu.

 

In su lettu cajente ‘e s’apposentu
frundidu in-d un’angrone de su mundu
che istratzu m’intendo nudu e solu

 

Aizu mi nd’imbolo in carchi ismolu
ube in fastizu sas oras mi colo;
aizu in carchi ismolu mi nd’imbolo
ube sas oras mi colo in fastizu.
In carchi ismolu mi nd’imbolo aizu
ube mi colo in fastizu sas oras
bisande chi sas dies benidoras
mi battan lunas nobas e de judu.

 

In su lettu cajente ‘e s’apposentu
frundidu in-d un’angrone de su mundu
che istratzu m’intendo solu e nudu

 

So presoneri in galera de ludu
chi bruttat su tinteri de s’ispera;
so presoneri de ludu in galera
chi bruttat de s’ispera su tinteri.
So in galera ‘e ludu presoneri
chi su tinteri de s’ispera bruttat
cando pessos de fele mi sucuttat
ischiccajande nottes de turmentu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Commenti sono sospesi.

RSS Sottoscrivi.