Categoria : versos in limba

Contrastu de Giuanna cun Baldoto de Anghelu de sa Niéra

Giuanna cantu s’est bella
Cando falas a funtana
Gia mi pares un’ istella
Cantu ti tenes bajana.

 

Como chi tenes maridu
Mi faghes indeosare
Calchi die fidu fidu
deo ti cherz’abbojare.

 

No t’atrives conchi macu
A falar’a funtanedda
Betadiche in cuddu lacu
Infriscadi sa conchedda.

 

In su lacu no mi ‘eto
Ma mi ‘eto subra tie
In sa chessa gia t’iseto
Primu chi si fetat die.

 

Si lu naro a Pedru meu
Tue moris che unu cane
Primu chi ti ‘ocat Deu
Finis de papare pane.

 

Gai deo  naro a totu
Su ch’as fatu in gioventura
In conchedda ‘e tiu Brotu
In sa mata ‘e sa chijura

 

Tando fala cras manzanu
Cando ‘enzo a samunare
T’ap’a tocare sa manu
Unu ‘asu t’ap’ a dare

 

Gai ses tantu galana
E che su sole s’est bella
Si mi falas a funtana
Ap’a tocar’ un’istella

 

Pedru Antoni su manzanu
In bestes de sa muzere
E cun sa resorza in manu
Saludad’a su messere.

 

 

 

Sas feminas de sas oto
L’ant apidu mortu male.
A Bore nadu Baldoto
L’ant fatu su funerale.

 

Giuanna cantu ses bella.

 

 

Commenti sono sospesi.

RSS Sottoscrivi.