Categoria : lingua/limba, narrativa

Cassa Manna di Giancarlo Secci

“Seus perdendi tempus” at nau tziu Cralinu. “Funt tres domìnigus chi seus perdendi tempus.” Inchietu at scavulau su fusili a terra. S’est sètziu in d’una sida de linna frisca chi iat segau a mengianu e at allonghiau is cambas. Tziu Cralinu fut fradili de babbu.

Femus impostaus in su padenti d’Escalepranu, e abetàmus chi passessint sirbonis. Deu femu unu cumbidau de sa cumpangia de cassa. Fiant tres domìnigus chi abetamus de biri unu sirboni. Atesu s’intendiant is tzèrrius de is canaxus.

“Creu chi sa cosa siat andada diversamenti s’annu passau” apu nau deu. “Oghinò mi sbàliu?”

“Non ti sbàlias, nou” tziu Cralinu at nau. “S’annu passau in cuàturu dis de cassa iaus mortu sa bellesa de otu sirbonis. Unu fut longu prus de duus metrus. Fiat mannu e nieddu e tzuddosu e is allus faiant timi. Pariat unu dimoniu cun is allus, pariat! Su pegus prus bellu chi deu apa mai biu!”

In d’unu fundu de moditzi apu arremau sa scupeta cun is cannas faci a celu e de una busciaca nd’apu bogau su pachetu de is sigaretas.

“A fumat, sa martzei?” apu pregontau deu.

“Gràtzias” at nau tziu Cralinu. At allonghiau sa manu.

Tziu Cralinu at pigau sa sigareta e abellu dd’at fata furriai intra de duus didus. De un oru ndi est bessiu unu pagheddu de tabacu. Tziu Cralinu at spitzigau su trinciau e s’est postu sa sigareta in buca.

Eus allutu.

“A scurigradoxu seus andaus a ingìriu po bidda cun is sirbonis apicaus a fustis de ollastu” at nau tziu Cralinu. “Cussu longu duus metrus dd’emus postu ananti de totus. Sa genti ddu castiàt spantada. Nemus iat mai biu unu sirboni deaici bellu e mannu e tzuddosu. Bisongiàt a nci essi. Madonna, si bisongiàt a nci essi!”

“Babbu fatuvatu ndi arrexonat” apu nau deu.

Tziu Cralinu, castiendi atesu, at spudau su fumu in is cambus folludus de sa posta.

“A babbu tuu, sa cassa manna non dd’est mai pràxia” at nau. “Ddi praxiàt de prus a giogai a cartas. Nisciunus ddu podiat binci gioghendi a cartas. Binciat issu sceti!”

“Non m’at imparau mai a giogai a poker” apu nau deu.

“Su poker non est uno bellu giogu” tziu Cralinu at nau.

“Issu, mancu ndi bollit chistionai” apu nau deu.

“M’arregordu de una borta” at arrisu tziu Cralinu. “Sa borta chi fiaus a Santa Luxia de Serri, a sa fiera de bestiàmini. Babbu tuu gioghendi a cartas iat bintu unu giuu!”

“Ddu sciemu” deu apu nau.

“Su fillu de su meri, scedau, si fut postu a prangi” at aciuntu tziu Cralinu, arriendi.

“Su fillu fiat unu pipiu?”

“Nou, un’òmini mannu!” At studau sa sigareta in sa crapita e si nd’est pesau.

Tziu Cralinu fut artu, grassu, arrùbiu in faci, totu scrabionau e cun sa barba de una cida. Bistiat giacheta e carzonis de peddi e portàt una pariga de ulliereddas in su nasu.

“Is canaxus non s’intendint prus” at nau. Si fut incrubau po pigai su zàinu e su fusili.

“Ant acabau?” deu apu pregontau.

“Podeus torrai” tziu Cralinu at nau. “Ant acabau. Immoi podeus torrai.”

Si fut moviu. Deu puru apu arregortu su fusili.

“Scarrigaddu” m’at nau.

“Sissi” deu apu nau. Apu scarrigau su fusili e cun is cannas a coddu ddu apu sighiu.

Caminendi abellu in d’unu morixeddu de padenti, seus lòmpius a unu giassu sentza de matas. Ingui cumentzànt is cungiaus seminaus a trigu e a fai e a atru lori. Non si biiant bingias.

Eus sighiu a calai fintzas a agatai s’arriu. S’àcua de s’arriu fiat scuriosa e bascia ma infrusada e faiat molinadas po is perdas chi apillànt. In is orus nci fiant matas de lionaxu e de moditzi. Is matas de lionaxu lassànt pendi is cambus in s’acua.

Eus passau s’arriu sartiendi de perda in perda e seus artziaus in d’unu cùcuru i eus pigau una caminera chi portàt a su furriadroxu. Nci fiat ancora unu pagu de luxi.

Tziu Cralinu afannàt e dònnia tantis si firmàt.

“Seus perdendi tempus” tziu Cralinu at nau a iss’e totu, santziendi sa conca.

“Crasi puru est festa e si podit cassai” apu nau deu. “Fustei at a biri chi crasi ‘e mengianu at a bandai mellus.”

“Crasi ‘e mengianu cambiaus logu. Provaus a palas de su monti, in su benatzu.”

“Is sirbonis bessint a papai adenoti?” deu apu pregontau.

“Adenoti no fait a cassai” at nau tziu Cralinu.

“Ddu sciu…” apu nau deu. “Bolemu nai sceti…”

Seus arribaus acanta de sa domu. Unu fumu nieddu bessiat de su fumaiolu. Tziu Cralinu at obertu sa ecca po passai e dd’ at torrada a serrai luegu po su bestiàmini. Sa terra fiat totu tancada a cresura o a muru o a figumorisca. Si seus acostiaus a sa domu e de sa porta scarangiada si biiat su fogu cun sa frama arta. A ingìriu de sa ziminera nci fiant una dexina de òminis. Fiant setzius citius castiendi su fogu e megànt de si callentai. Seus intraus e tziu Cralinu at saludau cun d’unu acinnu de conca.

“A totus!” at nau.

“Saludaus!” apu nau deu.

“Saludi!”

“A totus!”

“A bosatrus!”

Eus stuau is carrigheras apitzus de sa mesa e is fusilis e is zàinus in d’un’ oru de s’aposentu. Tziu Cralinu si nd’est bogada sa giacheta e dd’ at scavulada in d’una cadira. At aciapau un’atra cadira e s’est sètziu ananti de sa mesa. Fiat una mesa bècia fata de taulonis aciuntus e in pitzus nci fiat una cracira prena de àcua, botillionis bùidus, tassas e cafeteras de liàuna, bustas de pani.

Deu mi seu acostiau a sa ziminera. In sa ziminera nci fiat unu bellu fogu.

Sa domu fut fata de un’aposenti sceti, cun is murus sentz’arrebussu, frida che una ghiacera. De is bigas de sa bovida pendiant tragavenus e marras e marronis e truddas e fracis po messai e atras ainas de traballu. Sa mesa fiat in mesu de s’aposentu.

“Depeus cambiai logu” at nau tziu Cralinu a boxi arta, arremanghendusì is manigas de sa camisa.

“Serbit?”at arrespostu un’òmini sètziu ananti de su fogu. “A ita serbit, Cralinu?” S’òmini non si fut furriau.

“Podeus provai” at nau tziu Cralinu. “Ita eus de perdi?”

“No serbit a nudda” at nau un’atru. Custu si fut furriau. Iat una faci arrùbia comenti sa de tziu Cralinu e fiat scucau.

“Invecis tenit arrexoni Cralinu” at nau un’atru, fumendi acotzau a sa ziminera. “No eus de perdi pròpiu nudda.”

“A ita serbit, mi nau deu?” at sighiu su primu, sèmpiri chentza de si furriai.

“O piciocus, est una vida chi bandu a cassa!” at nau tziu Cralinu, spasientziau. Nemus at aciuntu atru.

Cuàturu òminis s’indi funt artziaus e si funt setzius a faci a tziu Cralinu. Tziu Cralinu si ndi est bogau is occhiali e at imbarau is bratzus a sa mesa.

Deu apu pigau una cadiredda mi seu sètziu ananti de sa ziminera. Apu allonghiau is peis e apu spraxiu su pramu de is manus po arreparai sa faci de sa frama. Is crapitas po su calori ant cumentzau a bogai fumu.

“Funt sciustas” m’at nau una boxi de a palas. Fiat sa boxi de unu bèciu. Mi seu furriau.

“Ddu sciu” apu nau deu. Su bèciu, strantaxu, mi castiàt.

“Scrutzadì” su bèciu at nau, garbosu.

“M’at a cumbènniri” apu arrisu deu. “Gratzias.”

Is umbras mannas de totus baddànt a palas, in sa bovida e in su muru. Ananti, in artu, nci fiat una ventana cun d’una inferriada larga. Asuta de sa fentana nci fiant apicaus duus palinis e una crobeda. Palinis e crobeda fiant bècius e impruinaus. Is antas de sa ventana fiant acostadas.

“Mi dispraxit po tui, fillu miu!” m’at nau su bèciu. “Ddu scieus chi ses bènniu po custu.”

Su bèciu si fut imbarau a sa ziminera. Iat una berrita niedda cracada in is ogus comenti de medas pastoris e po castiai deretu depiat artziai su tzugu.

“Est de diora chi bolemu benni” deu apu nau. “Ndi funt passaus de annus!.”

Su bèciu at arrisu. Staiat diaici e mi castiàt, cìrdinu e atzicorrau, fumendi unu mesu tuscanu. Fumàt su tzigarru a fogu a intru.

“Su tempus passat” at nau su bèciu, santziendi sa conca.

“Diaderus.”

“Bolat e non si nd’acataus!”

“Diaderus.”

Su bèciu at arremau su tzigarru in su contonali de sa tziminera e s’est incrubau. At atzitzau su fogu e at aciuntu linna sicada. Su fogu at tzacarriau. Apitzus de sa tziminera fiant apicaus tianus e sartànias de arràmini e schidonis de ferru. S’arràmini de is strexus fiat nieddu e is schidonis fiant arruinaus.

“Est deaici” deu apu nau. “ Est pròpiu deaici. Su tempus passat e unu non si ndi acatat. Funt passaus is annus sentza chi mi ndi acatessi. Candu iaus lassau sa bidda emu sceti trexi annus.”

“Fiast unu pipiu” su bèciu at nau aciungendi atra linna.

“Ddu sciu” apu nau deu.

“A nosu dispraxit meda” at nau su beciu. “Nci dispraxit po tui. No fiat mai sutzediu de abarrai tres dis sentza de pigai unu sirboni.”

“No mi nd’ importat nudda!” deu apu arrisu. “Mi ndi depit importai cancuna cosa?”

Su bèciu at arrisu. At allonghiau una manu e de su stanti at pinnigau unu frascu de binu biancu. Ddu at stapau e mi ddu at aportu.

“Bufa!” at nau su bèciu. “Est de propriedadi.”

Deu mi ndi seu pesau po pigai su frascu. Ddu apu aguantau cun is duas manus.

“Bonu proi!” apu nau deu, castiendimì a ingìriu.

“Bufa comenti fessit una cubedda!” at arrisu su bèciu. Is òminis sètzius ananti de su fogu ant arrisu impari.

“Vita!” at nau s’omini scucau.

Apu bufau a bruncu e apu strexiu cun su pramu de sa manu su tutùrigu de su frascu e ddu apu passau a unu cun sa barbeta incispiada sètziu acanta de mei.

“Saludi!” at nau s’òmini cun sa barbeta. At bufau e at fatu tzacai sa lingua. S’est strèxiu sa barbeta cun s’imbressi de sa manu.

“Ma est spuntu!” at nau, sèriu.

“Spuntu as a essi tui, calloni tontu!” at nau su bèciu. “Lassandi a is atrus puru!”

S’òmini cun sa barbeta at castiau su bèciu e at donau un’atra acirrada.

“Est spuntu!” at nau ancora prima de passai su frascu. Su frascu at cumentzau a passai de s’unu a s’atru. Onniunu bufàt e ddu strexiat e ddu passàt.

“Saludi!”

“Bivat!”

“Bonu proi si fatzat!” at nau su bèciu.

“Non biu a Pissenti e a Antoni” apu intendiu nai a tziu Cralinu de sa mesa.

“Non funt ancora torraus” at nau s’òmini cun sa barbeta.

“Ant a essi benendi” at nau s’òmini de sa faci arrùbia.

“Funt a furriai su bestiàmini” su bèciu at precisau.

“Comenti arribant papaus unu buconi totus impari” tziu Cralinu at nau.

“Calentaus sa petza de mesudì” at nau su bèciu. “Ndi est abarrada mesu sciveda.”

Pissenti e Antoni fiant fradis e fiant is meris de sa domu e de sa tanca e de su bestiàmini. Dònnia annu cumbidànt sa cumpangia de cassa in sa masoni insoru.

Su bèciu at spicau unu palini de su muru e ddu at scutulau. S’est acostau a sa mesa. At sbuidau su pani de duas bustas e at sterriu su paperi in su palini. At segau is moditzosus a fitas e at pinnigau is fitas in su palini.

“Ddu arridaus” m’at nau su beciu candu fut torrau. “Ti praxit su pani arridau?”

“Mi praxit meda” deu apu nau.

“Ddu eus a papai cun casu arrustiu” su beciu at nau, mussiendi su tzigarru. “Ti praxit su casu arrustiu?”

“Mi praxit de prus” apu arrisu deu.

A pusti-cenau medas si ndi fiant andaus. Fiaus abarraus sceti in cuàturu: tziu Cralinu, su beciu, unu nebodi de su beciu e deu. Antoni e Pissenti, cun is canis avatu, prima de nci bessiri iant nau unas cantu cosas a su bèciu. Su bèciu cun su nebodi abillànt sa domu e su bestiàmini.

“Su tallu est acorrau” at nau Pissenti.

“Adiosu” Antoni at nau.

“A crasi” at nau tziu Cralinu.

“Bandai cun Deus” su bèciu at nau.

Si fut intendia sa màchina partiri. Is canis a tzaulus dda iant sighia po unu tretu.

Deu seu bessiu aforas e apu pisciau a su scuriu, in d’un’oru, atesu de su tira de luxi chi ghetàt sa porta oberta.

Apu castiau su celu. Mi fut partu meda prus pagu carriau de nuis. Apu ascurtau su entu fridu chi sulàt atesu, in mesu de is matas de padenti. A ingìriu non si biat nisciuna luxi.

Candu seu torrau a intrai apu biu ca iant giai stesiau sa mesa e sterriu is stoias acanta de su fogu. Su bèciu e su nebodi ant acotzau unu truncu mannu in sa ziminera. Tziu Cralinu nd’at studau sa luxi e s’est setziu ananti de su fogu. Cun d’una pèrtia at bogau braxa e s’est scurtzau e at allonghiau is peis. Non si fut bòfiu sterri. In s’aposentu nci fiat sceti sa luxi de su fogu.

“Est ìlixi” m’at nau su beciu. “Fait una bella braxa. Su fogu at a tenni totu sa noti.”

“Bona noti!” apu nau deu.

“Circa de dromiri” tziu Cralinu m’at nau. “Est giai tradu.”

“Dromi cun Deus!” at nau su beciu allonghiendisì in sa stoia.

Deu mi seu scurtzau e apu pinnigau sa giacheta po dda ponni comenti de cuscinu. Su bèciu luegu at cumentzau a surruschiai.

Mi seu stèrriu in sa stoia cun is peis faci a su fogu e seu abarrau cun is ogus obertus a su scuriu a castiai is truncus de znibiri chi curriant nieddus in sa bovida.

A s’incrasi si ndi femus pesaus chitzi, meda prima de obresci. Deu femu totu indoliu de su frius. Su bèciu iat giai fatu su cafei. Ddu iat fatu po totus, fintzas po icussus chi depiant arribai. Iat fatu is tres cafeteras mannas.

In foras eus intèndiu is canis tzaulai. Unus a unus is cassadoris megànt de arribai. Su nebodi de su beciu iat ghetau unu tzerriu po ddus fai intrai.

“No ddu cumprendint chi su cafei è bonu callenti?” at nau su piciocheddu, murrungia murrungia. Si biat chi fut unu piciocheddu scidu.

“Si ti benit a tiru unu sirboni, sparaddu a conca!” m’at nau su beciu. Si fut incrubau in sa tziminera po atzitzai su fogu. In is dentis grogus stringiat su tzigarru studau.

“Ddu apu a sparai in mesu de is ciorbedus!” deu apu nau, bufendi su cafei.

“Si ti benit unu muvroni a tiru, sparaddu acitotu!”

“Ddu apu a morri cun d’unu corpu!” deu apu arrespustu, prexosu.

“Unu bellu mascu de murva balit unu sirboni” at nau su bèciu.

“Ddu apu a pigai in mesu de is corrus” deu apu nau.

“Connòsciu a babbu tuu” at nau su bèciu.

“Seu abarrau in bidda fintzas a catòdixi annus” deu apu nau.

“Apu connotu puru a ajaju tuu” at nau su bèciu.

“Fuant medas annus chi no torramu a bidda” deu apu nau.

“Immoi bai” at nau su bèciu. “Bai in bonora!”

Deu femu giai bestiu. Apu pinnigau su fusili e nci seu bessiu aforas. Is cassadoris, a su scuriu, megànt de detzidi aundi andai e ita fai. E deaici totus tzerriànt. Is òminis tzerriànt e is canis tzaulànt. Tziu Cralinu tzerriàt prus de totus. Deu abetendi in d’unu oru mi seu allutu una sigareta.

http://www.luigiladu.it/contos/cassa_manna.htm

Commenti sono sospesi.

RSS Sottoscrivi.