Categoria : lingua/limba

Sa segunda note de s’annu a Tzaramonte- de Anghelu de sa Niéra

Pagu apo drommidu custa segunda note de s’annu nou e tando in gabanu e bonete mi so postu a girare peri sas carrelas. Bentu non nche nd’ at, sas istellas parent riende e sa iddia est falada puru istanote chi non poto narrer profumada, puru si sa zente at in domo peta casu regotu ed ogni dulcura traditzionale.

Mi frimmo a s’abbojada de ogni carrela e intendo tzocos de cada manera chi non cherzo mancu fentomare. Si cumprendet chi sa zente at mandigadu che sete canes, at buffadu che unu boe giavesu e a de note faghet pelea a nde catzare s’alenu. Tzertu s’imbreagone paret una locomotiva de sos tempos, su chi at mandigadu che porcu paret late in buliadura, su cagassicu mancu s’intendet, puru si in custas dies at mandigadu a mata franca in dogni domo.

In calchi domo est devidu lompere su dutore pro ajuare a ispilire imbreagheras e mandigheras foras de modu.

Pro no umiliare su  malaidu su dutore de sa guardia meiga, unu bellu e bravu zovanu, narat a totu chi si traterat de unu virus chi dae domo in domo faghet sa festa a chie agatat in sa gianna. E canta zente in custas dies de binu e de mandigu s’est postu in gianna? Deo, semper abbaidende dae sa corte cun su cannochiale apo bidu solu giannas tancadas, si puru dae sas domos ant a bessire ciarras de ogni manera.

Cust’est zente chi no at fatu festa pro s’annu betzu chi si nch’est boladu, ma pius a prestu at fatu festa a sa bentre sua, puru cuddos chi intro s’annu ant a leare su tidulu de Barone de Campusantu. De custos Barones nche nd’at semper de pius e sa bidda si nch’est morzende ca como fizos non nde faghet niunu.

Unu fizu? Unu peraula est? Ti paret chi mi so laureada pro fagher fizos? Tue ses macu!

E peristantu mandigant che chentu bitellos orfanos de Othieri, dae sa pintzione de su babbu e de sa mama e si b’est ancora su giaju issu puru faghet sa parte pro custas nebodeddas istudiadas, cun semper in coddu sas prennas. Si posca faeddas cun sos nebodes diplomados o laureados de primu o de sigundu livellu (como si narat gasi) tando est sa fine de su mundu! Braghett’allegros eja, ma a fagher fizos, già b’ant pensadu a tempus sou babbu e mama, unu pagu istudiados e chena televisione o ateros apentos.

Como est unu giogu a morrocula ogni borta: una cosa est a si gosare, una gosa est a fagher fizos! Ello chie mi los campat, Bedduscone? E Tzaramonte finit cando ant a interrare s’ultimu Barone.

Sa cosa però non finit gasi, pruite poi su comune de Martis comporat totu, comente Bonorva at fatu cun Rebeccu, e ogni annu faghent su workshop a base de casu, de regotu e de sartitza. E meda zente benit a visitare Tzaramonte e a narrer comente su machine de s’istudiu at insinzadu a sos giovanos a non fagher fizos, ma a giogare solu a morrocula!

Est bessende s’avreschida in su chelu de sa Rughe e deo cun custos pensamentos mi nche torro a domo. Cantos annos at a campare Tzaramonte? Dae Putugonzu appeddende su cane de tiu Antoninu paret che mi nerzat:

– Ite nche faghes in logu furisteri, nessi sos canes nch’amus a istare sempre a Tzaramonte!-

-Cagliadi, cane runzosu! E lassa chi mi diat boghe su cucu!-

-Cucu bellu de cantare cantos annos bi gheret a Tzaramonte pro si trobojare?-

Su primu de s’annu gia si nch’est boladu

in custa bidda rica de ogni cosa

casu e regotu ant totu mandigadu

e che unu riu ant buffadu binu ‘e Bosa.

Arrochidos su note ant passadu

sos betzos cun sos zovanos in rosa

su bentre cripu fit meda buliadu

e cantaiat in poesia e in prosa.

Su dutore luego ant giamadu

chi nachi virus malu fit in giru

che su colera de tempus antigu.

Binu e casu in buca est torradu

e suta nd ‘est faladu solu a tiru,

de totu su dutore fit amigu.

Commenti sono sospesi.

RSS Sottoscrivi.