Categoria : lingua/limba

Sa Mastra de cosire di Minnia Pani

Mastra Nannedda est una trapera rinomada: fachet Jaccas, bunneddas, costumes sardos siat de masciu che de femina.

Sas clientes suas, est totta zente chi si podet premmittere de pagare unu preju caru bastante: su trabagliu si lu faghet pagare a preju ‘e oro. Si devet narrer sa veridade: ca già est de manos bonas. Unu manzanu si nde pesat chitto e fit finende de cosire a machina unu paju de calzones. Intendet burdellu in carrela e s’acerat a su balcone: fit su bandidore tiu PEPE TOEDDU chi comintzat de goi a bettare su bandu: “Si avvisat tottu sa populascione chi a su marcadu est arrivadu unu camiu de pische friscu friscu: triglia, calamaretti, giarrette, pazellu e ambidda, tottu a preju ‘onu, a frundidura,a tremiza francos su chilu!”.

Mastra Nannedda bi pessat e narat intr’e coro sou: “assiat, ite preju barattu, como ‘esso e b’acculzio!”. Si cambiat sas iscarpas e andat a su marcadu.

Sa zente fit meda: bi fit s’imperiu… Tott’ind’una girat sa cara e bidet una comare sua de Ozu Santu, comare Luisa:

“Ben’ennida comare Nannè!”.

“OH comà, ben’apida!”.

“Ben’istades?”

“Non b’hat male comare Luì, e fizolu meu Toeddutzu: già so duas chenaburas chena lu ‘idere, trabagliende est comà?”.

“Sempre s’istagninu comà. Bos cheria preguntare comare Nannè: a mi la leades a Cicita a cosire? No ischit attacare mancu unu buttone: gai imparat a gigher nessi nessi s’agu in manu!”.

“Già l’ichides comà: de dischentes bi nd’haia duas: una die est bennida sa Finantza e che las’hapo cuadas indaisegus de una tenda, ma daghi custas si sun postas a riere già mi l’han posta una bella contraventzione. Dai sa ‘olta so iscammentada!”.

“E leadela, nessi sas agos bos infilat, pro no istare perìglì perìglià. E ite diaulu comà, no ada a essere sempr’iscollendesia a dom’ostra custa Finantza? E poi Cicita no riet mancu si li faghen su cori cori!”.

“Beh comà, pro s’Ozu Santu chi b’est, mandademila. Però, una cosa: no mi la mandedas ne de martis e ne de joja!”.

“Pruite comà? A unu machine mì!”

“Comà han a essere contos de foghile, però bos aggiungo a bos narrere chi martis est tortu, e joja est fuiditta: mandademila in chenabura chi s’ ets pienu su mare battit fortuna!”.

Sa chenabura Cicita andat a cosire, tzoccat sa manetta de su portale e abberit sa gianna mastra Nanedda:

“Oh bonas dies mastra Nannè!”.

“Beni beni chi so sestende una ‘unedda de gabardine: est roba ‘ona, como ti signo sos fios cun su gesso, e gai s’orizu e i sos costazos e tue l’isciampras. Intantu mi prancias sa costura de custa ijcca: ista attenta a su ricamu chi gighet, abbà ite bellu, l’han fattu sas sorres Funtanas de Roma, e sa padrona de s’ijcca est Donna Pepica Pillai. Ista attenta mì. Poi cando has pranciadu sa costura m’infilas sas agos chi deo ponzo un sestu su collu e i sas manigas”.

Mastra Nannedda si setzit e Cicita infilat s’agu e bi la dat.

“It’0romala assiat cabu longu, paret su cabu de sa zega: ponelu pius culzu su filu.

Infila cun d’unu pagu de gabbu…. e ite diaulu!. Tè, abbà, rifila custa costura e faghela a anca ‘e musca: abbà ti lu fatto ‘idere. A puntos minores. Ti so avvertende!”.

Poi de una mes’ora mastra Nannedda abbaidat su trabagliu chi fit fattende Cicita e la rimproverat de goi:

“Ancu ti falet unu corrale de dimonios, raju ibbichittadu: a parte chi t’hapo nadu a puntos minudos, custos paren puntos de trobea. Tue fist andada ‘ene a fagher su salamaju, lighende pudderigheddas de saltitza. Torradiche a domo tua, bae e li naras a Comare Luisa chi t’inparet a infilare sa sula!”.

Da Notizie Poesie Utilità     http://www.luigiladu.it/

Commenti

 1. Bellu contadu!
  Mescamente pro sas paràulas tècnicas. Si buidet chi s’autora connoschet su sardu e s’arte de sa cosidura!

  Antoni
  Novembre 7th, 2010
 2. eja, as rejone, bellu contadu.B’at paràulas tècnicas, e cumbenit a si las marcare, ca si nono si perdent.
  Mancu male chi calicunu si nd’ammentat de custas paràulas.

  Cristiano
  Novembre 7th, 2010
RSS Sottoscrivi.