Categoria : versos in limba

A su poete Bainzu Truddaju di Antonino Mureddu

Sempre bi penso deo adaju adaju
ad ogni cosa bene chi cunfronte.
Bainzu fis pastore e fis messaju:
fit su tou  grande diletu ,altu conte,
su re ses tue Bainzu Truddaju
ch’as coronadu a totu Tzaramonte.
Ca Deus t’as dadu su destinu
su primu in su poeticu caminu. 8
In sos iscritos t’iden frequente
poeta veru e de potente gradu
ca tenes de su Tirso una sorgente
e nd’ as in sa Sardigna isfrutuadu
cun Remundu e cun Pepe ses istadu
sempre in poesia cumpetente.
Como sa sorte mala su motivu
de cuss’arte famosa ti nd’at privu. 16

Cando tenias cudda murghiola
fis sempre sorridente ite cucagna!
s’allegria de tota sa campagna
sa rima ti essiat sola sola.
E isterrias su trigu in s’arzola
e in terra tua e in terra istragna.
No ponias su trigu in abbandonu
ca s’alimenti fit su pius bonu.24

Ti  lasso Ainzu cun abile impresa
ca so istracu e devo ivviare
sempre imbares sanu pro difesa
sos poeteddos potas ajuare.
E passes tue una bona etzesa
fin’a chent’annos sanu pro arrivare.
Sempre mannu e e nobile che conte
ses su primu poete de Tzaramonte. 32

Commenti sono sospesi.

RSS Sottoscrivi.