Categoria : letteratura sarda

“Pasca 2020” di Maria Sale

S’istajone chimài
dolorosa
De timorìa su coro at
bestidu.
cun sentidu contritu
afligidu
imploramus sa Rughe
Gloriosa.

Chena altares pro festa
diciosa,
ne de Pasca aparitzu
fronidu.
Solu frinas, in padru
fozidu,
nos inghirian d’aèra
nuscosa

Sa natura non perdet
podère
e prosighit su giru sigura,
sènde issa reìna ‘e sa
vida.

In cust’ora pro s’omine
oscura,
nos ammentat ch’est Deu
su mere
pr’onzi festa e pro Pasca
cumprìda.

 

Commenti sono sospesi.

RSS Sottoscrivi.