Categoria : letteratura sarda

” Solu una Mente Divina!” de Anghelu de sa Niéra

Solu una Mente
Divina 
podiat immaginare
de nos lassare
isse e totu
su sambene
cun su corpu
e s’anima
cun su coro.

Cantu nos
as amadu
in modu misteriosu!
Nos das a mandigare 
su coro tou e totu.
Solu su Pellicanu
no agatende nudda
s’est segadu sas benas
pro dare a mandigare
A sos sos pellicaneddos sos.
Ma Tue Christu Gésu
che anzone a masellare
nos as dadu su sambene
e.i. sa peta 
a nos campare.
Si s’omine cheret leare
Custu donu vivente
No as che mandigare
s’Ostia onnipotente.
Dà a noi su pentimentu
de sos peccados nostros
ca ses mortu in sa Rughe
pro nos abberer su Chelu
a gosare in eternu
in fiamas de Amore.
Cun su Babbu,
cun Tegus Fizu,
cun s’Ispiritu
Santu Amore.

Commenti sono sospesi.

RSS Sottoscrivi.