Categoria : lingua/limba, prosa

“S’aneddu” de Anna Maria Sechi (Charleroi B)

S’ANEDDU….
Fia fidantzada, con unu piciocu chi faghiat su minadore, sa tzoronada sua finiat a sas tres de merie, istaiat paris a duos fradiles, issos puru minadores, aiant leadu in afitu un’aposentu e cughina, in una carrera a curtzu a ue istaiat sa famìllia mia. Passaiat sas oras liberas in domo mia. Ogni sera non mancaimus de andare a passitzare, in sas via printzipale de sa tzitadina, tra una vetrina e s’àtera faeddaimus de sos bisos nostros .
Unu sero si frimmesit in antis a una vetrina de orerias, abbaidende.si sos aneddos de oro chi fiant esposto mi nartzeit – Abbaiada seberadinde unu chi ti praghet, ti lu regalo in pignu de s’amore chi ti téngio-. In s’intendere cussu, mi so restada a buca aberta, passadu s’atimu de s’emotzione, mi so posta a abbaidare sos aneddos de sa vetrina e li nertzei –Narami de totu cussos cal’est su chi praghet a tie? Apo bidu sos ogros suos sena risposta, a pustis de carchi minuto m’at nadu – Deo no isco seberare, non tèngio gustu. Tando li nartzei –De custos aneddos non nd’agato a gustu meu, deo diat cherrere una gemma atzurra luminosa chi m’ammentet su mare nostru cando su chelu bleu paret chi si baset su mare in un’abratzu, non tèngio presse, si cheres amus a abbaidare custas vetrinas ogni borta chi essimus, cando nd’apo a bìdere unu chi mi praghet ti lu naro.
Passant sas chidas e carchi mese fintzas chi una die s’amoradu meu m’at nadu- Aiò a bìdere una vetrina de orerias, mi paret ch’apo bidu un’aneddu comente su chi cheres tue.
Cando fiamus in antis de sa vetrina, sos ogro mios si sunt fissados in d’unu aneddu unu pagu a disparte dae sos àteros, e li nertzei- A lu bides cussu cun sa gemma atzurra atzurra est su colore chi m’ammentat su chelu chi basat su mare, mi diat pragher .
Sos prejos non si bìdiant, m’at nadu –Aiò intramus a preguntare e a lu bìdere dae prus a curtzu, s’orefice m’at fatu misurare s’aneddu chi pariat fatu pro me, su fidantzadu meu tèniat sos ogros chi lughiant de cuntentesa cantu sos mios, mi nertzeit sena perdere tempus – lassalu in su poddighe, praghet puru a mie, leat su potafoliu e pagat.
Amus sighidu sa passitzada nostra innamorados unu de s’àteru, giurende.nos amore eternu pro sa vida. S’istoria nostra at duradu 60 annos e cuss’aneddu mi praghet galu meda ca m’ammentat cussu donu de amore e, su chelu chi si perdet in s’atzurru de su mare nostru.
anna maria sechi

J’aimeAfficher plus de réactions

Commenti sono sospesi.

RSS Sottoscrivi.