Sa festa de Santu Matheu de Tzaramonte protetore e su goso de Anghelu de sa Niera con servizio fotografico di Carlo Moretti

.
20160921_185102-4Cust’annu sos fedales de su 65 ant fatu una bella prutzissione. A cantu paret 40 caddos, tra marrudos e biancos, calchi aineddu, 16 cantadores de su Coro Tzaramonte e 16 cantantes de su Coro Doria, 30 feminas in costumine de Tzaramonte e 15 de Mores, totu su Cunsizu Municipale cun su sindigu e sa sindighedda Gaia Cossu in fascia tricolore e in costumene.
20160921_180317Parizos istendardos e bandelas, sa banda Canépa de Thatari Mannu cun giovineddas e mascitos e calchi matusa e Santu Matheu in su carru trazadu dae duo boes de deghe quintales perunu, nieddos tendente a su marrudu, pares chi siant bennidos dae Tempiu, ma chissa dae cale logu sunt bennidos, m’est parfida ratza olandesa. Apo chircadu Tonio Cossu su Presidente de sos fedales, ma est semper impignadu in chentu fainas.
20160921_185348Pius a prestu bi so restadu male cando m’ant nadu chi sos fedales impitados sunt istados solu deghe. Cheret narrer chi custos fedales si sunt allontanados dae sa cheja e dae Santu Matheu chi bonu cantu cheres, ma a custas cosas su Santu Nostru b’abbaidat. Ite fedale ciribiculos! De zente meno male gia b’ind’ aiat meda, chentu dughentas personas, non totu a sa rughe, ca sos pius betzos si sunt frimmados peri sos duos gelsos. Totu narant chi sos prideros devent esser tres, intamen fint solu duos; su vicariu e don Bastianinu.
20160921_180251De chirigheddos mancu s’umbra e custu no est cosa bona. S’idet chi non ant cumpresu chi Santu Matheu est Santu Matheu, isperamus chi non si la leat a su malu. Mamas de cocoi, ma cando mai non ant cumpresu chi nessi chimbe chirigheddos da una parte e chimbe dae s’atera aiant fatu faghere bella frigura a Su Santu Nostru Protetore! Issu como s’at a dimandare:- E comente, a Santa Giusta finas vintu ca andat in camiun e pro a mie, chi mi la mandigo a duos mossos a custa santighedda,mancu unu chirigheddu!- E narant chi calicunu l’at bidu signendesi totu in s’agenda sua pro s’ind ammentare candos sos tzaramontesos s’ant acerare in Paradisu! Lampos e Tronos!
20160921_185405Sa veridade si nerzat, francu custas ismentiganzias, totu est andadu talmente bene chi ant intesu un grande laicu narrer:- Beh, Santu Matheu est Santu Matheu!-
Matteu, Santu amorosu
Evangelista sagradu:
SIEDAS NOSTRU AVVOCADU
APOSTOLU GLORIOSU
1.Fizis unu pubblicanu,
unu grande peccadore,
un’avidu esattore
de interesse mundanu.
Ma de unu mundu vanu
Istezis vittoriosu.
.
2.Cun d’una sola mirada
Chi Gesùs bos dirigesit,
s’anima ‘ostra restesit
de Gesùs innamorada,
in s’istante cambiada
cun modu prodigiosu.
3.”Beni e sighimi” – bos nesit,
Gesùs cun boghe potente.
Lu sighezis prontamente
In sa via chi bos desit,
e in bois ammiresit
unu coro generosu.
4. Canta grascia, cantu incantu
Hazis in Isse iscobertu!
Su chelu bos had’abbertu
De su coro sou Santu.
Cominzesti cuddu cantu
Ch’est in eternu festosu.
5.Rinneghezis su passadu,
umanu e vanu fastizu.
Divinu e candidu Lizu
L’idezis crucificadu.
Et l’hazis,poi, lodadu
Cun pinna e coro amorosu.
6.A barbaras nassiones
S’Evangeliu annunziezis,
et miraculos fattezis
cun bella cunversìones;
sos viscios et passiones
reprimezis poderosu.

7.Martire de vera fide,
finezis sa vida ‘ostra.
In totta sa vida nostra
Continu nos proteggide.
Pregade, intercedide
Pro nois s’eternu gosu.
8. A chie in sa cadenas
Gighet sa mente,su coro,
dade cudd’alto decoro
chi dad’angelicas venas…
Sas fragilesas terrenas
Mundade in bolu ispantosu.
9.De Zaramonte, formadu
in pes d’antiga fortesa,
sezis sienda e difesa
ch’a protettore affidadu.
Lughedas sole fadadu,
in d’ogni chelu iscorosu…!
SIEDAS NOSTRU AVVOCADU
APOSTOLU GLORIOSU

Commenti sono sospesi.

RSS Sottoscrivi.