Categoria : narrativa

“Amóri cuàtu e ..miciuràtu” di Maria Teresa Inzaina

Una coppia di anziani-Tandu stanotti drommi in casa toia?- Sapia ghjà la risposta Paulina ma, primma chi Vitu aissia fattu torra di sì cu lu capu e dittu calchi cosa, aìa agghjuntu cun tonu dulci e primurosu:

 

-Sei siguru? Lu tempu s’è rimissu ma è fritu, figghjùla chi beddhu focu….la ciminèa tóia chisti dì è stata sempri spinta. Però ..s’hai d’iscì chizzu…- E intantu, lampendili ucchjati discreti, era sparicchjendi e punendi a postu la banca da la cena. La televisioni era accesa pa lu telegiornali guasi finutu, ma no v’erani dendi attinzioni. -Paulì….mi dóli avveru a lacammi chistu caldu ch’è un cunsolu e la to’ cumpagnia.-
E figghjulendila dulci e cuntritu: -Lu sai….So’ quattru dì di fila chi guasi no mi sfrisciu mancu la ghjanna.
No è c’agghju d’iscì chizzu…anzi meddhu lacà alzà la dì.. A cumputà illa ‘igna di Muntifalcu vi possu andà ancora dapói gustatu, cun Gaspàru. No ha problemi, li possu ciuccà la ghjanna a cassisia ora, tantu m’è di passagghju. Parò…stanotti bisogn’e chi torria a drummì a casa, dumani ha di ‘inè Rosa. Mi l’ha ditta candu socu passatu a salutalla; lu sai com’è me’ sureddha! Dici chi in casa no v’appuntu mai si no che pa’ drummì…- e in chissa l’aìa fattu un’ucchjata diiltuta- ch’è sempri tuttu chjusu a moltu e vi sarà odori d’insarru e d’umiditài e chi éu no minni piddhu tant’apprettu. S’ha d’ arricà la femina chi l’agghjuta in casa soia a cambiàmmi linzoli, pulì e pultassi la robba di laà. Si no sconciu lu lettu a lu mancu stanotti e no lassu signali di disoldini, la caffittera trattata e calche ciccara brutta…si poni in suspettu e cumencia a avvilguà…troppu! Aragghju a fà un beddhu focu, appena minni pésu, a dà una scalduta e imprudà la ciminea cu un pocu di chisgina…. Decu esse in casa candu ‘éni….…Cussì no s’avvidi….Lu fòcciu ancora pal te…lu sai la ghjenti com’è…. E poi… no m’hai dittu chi da lu Comuni hani di turrà? Magari venini proppriu dumani a matinata e sarà meddhu chi mi foccia agattà a intindé lu chi dicini. V’è signali d’umiditai manna illa bovita di l’apposentu e la cupaltura mi pari imbalchendisi…Lu muru addaretu è abbumbacatu. Meddhu chi m’assiguria…- E suspirendi un pocu, scurrendici la catréa, sinn’era pisatu, punendisi lu giubbottu pa iscì, ancora siddhu aìa pocu ghjettu di fà. Paulina, preoccupata pa lu c’haia intesu ma rassignata – no era di chissi chi insistiani e no lu fulzàa mai- accumpagnendilu a la ghjanna, l’aìa raccumandatu di figghjulà bè si la casa era sigura; dendisi la bonanotti s’aìani strintu folti li mani. Nienti basgj, no era più tempu di chissi cosi, adatti a li ciòani ma no pa iddhi, c’aìani una celta etài e guasi si sintìani in culpa e valgugnosi di chiss’amori scupaltu un pocu fora tempu, puru si si cunnisciani da minóri, stendi accultu, guasi a fianc’a paru di ghjanna. Si ‘uliani bè affultu da calche annu, attinziunati però a no fa vidé nuddha cu la ghjenti e in fra di la dì fendi dugnunu la so’ ita e li so’ faccendi. Ancora si calche cosareddha in ghjru si cuminciàa a buddhicinà….ma iddhi no lu sapìani e si cridiani a lu siguru… Cussì, cun dispiaceri, s’erani sipparati, dugnunu in casa sóia.
E Vitu, pa lampà pulvara ill’occhj a la sureddha, ma ancora pa dà una scalduta a lu locu fritósu, aìa pripparatu un beddhu focu di lassà andà a fà brasgia e chisgina, s’era scaldutu ancor’iddhu e poi d’aéllu incupunatu pa fallu murì a finitura, ci s’era alzatu a l’apposentu. Ma aìa stintatu a piddhà sonnu e no aìa drummitu tantu spinniccatu. E ancora era bugghju, candu s’era sciutatu intilatu e aggiaggiulitu. Fóra tuttu parìa calmu, no arriàani rumori di ‘entu o d’èa…E mancu mali! Da dui dì aìa a bonora stanciatu e lu soli, sibbè cun pocu briu, era turratu a fassi ‘idé, poi d’una chita intrea lampendin’a cagghjni: un dirugghju! La ghjenti no ni pudìa più di chiss’arii in tarra; e v’erani stati danni manni illi campagni, li rii aìani saltatu li ripi e allagatu paricchj lochi, punendi in piriculu passoni e rèsi. Illu paesi, postu in falata, cu li truòni chi currìani infuàti da ghjugna locu, li carreri erani divintati traìni in piena, trasgjnendi di tuttu; in più d’una casa s’erani passati momenti brutti, chi l’èa s’era avvintata a li ghjanni, lassendi nàica nàica piani bassi e chintini. Chissa di Paulina s’era parata par un pilu, ch’era ill’agnateddha più sualzata. Passata la buliàna, li di lu Comuni erani ghjà fendi lu contu di li danni, mandendi vigili e giometri a controllà si v’era ghjenti d’agghjutà e di punì a lu siguru, o casi priculanti di puntiddhà. Erani passati ancora unde Vitu, figghjulendi da fora tutt’in ghjru e no aìani fattu faccia bona…Sariani turrati pa vidé indrentu. Cussì l’aìa dittu Paulina, palchì iddhu no v’era, chi a la primma spiriata di soli era ‘sciutu cu lu mizadru a cumputà li pussessi accultu a lu riu, illa palti bassa di lu paesi, undi più v’erani stati danni. Oramai li tarreni più boni, posti a vigna e a ultalizia, l’aìa dati a mez’a paru o inn’affittu, chi no n’aìa più balìa di curassilli dapareddhu.
V’andagghja dugna tantu a figghjulà com’erani e a fassi un ciavanata cun Gaspàru, ch’era lu chi l’aìa presi in contu e li punìa a fruttà. S’aìa tentu, più pal disvìu che altu, la ‘igna cu un chjuseddhu in Muntifalcu, illa palti alta di lu paesi, pa li pruisti di calche fruttulu, lu ‘inu, la ligna e la scusa d’una ‘sciuta; ma ancora chissi si facia agghjutà a dàlli contu.
Cu l’occhj abbuvulàti pa lu pocu drummì, era pinsendi a la ‘isita da lu Comuni e a lu c’aìani fattu cumprindì. Pal di più li parìa d’intindè illu silenziu tricineddhi illi trài e s’era come aspittendi calche cioccu…. Chena pisassinni, sighendi una cripatura suspetta illu muru e la macchja beddha manna d’umiditài illa bovita, era cunsiderendi la situazioni, dicendisi dapareddhu chi si dìa dezzidì una bona ‘olta.. Aìani rasgioni Rosa e Paulina, puru si no villa dagghja ‘intaLampannilla e falla a nóu era la meddhu cosa… E pinsendi a Paulina, l’occhj erani subbitu andati a lu balconi: da la ‘intana, sempri mez’abbalta, chi no li piacìa lu bugghju pistu si li cumbinàa di sciutassi a vultata notti, passàa un’appena di luci da lu lampiuneddhu proppriu illu biccu di la casa di la femina; no si siriàa sonu di passi ne stripizzu di passoni in ghjru. Si sarìa trattésu vulinteri un’altu pocareddhu ma aìa di pripparà e dunca basta cu la prizzia e a tarra; tra un suspiru e un anda e veni di pinsamenti, s’era vistutu in listrésa.
Un’ucchjata a lu rilociu di taschina, rigalu di li nipoti, chi però tinìa sempri illu cumudinu e lu figghiulàa a la lucitta di lu lampioni candu si ni pisàa: erani li cincu di rilociu! Una ghjunta d’ea a sciuccassi la cara e bucacci lu sonnu, illu bagnittu a la bona, fattu calche annu primma da una palti di lu pianerottulu, pa no fà li scali addinotti; ma era cussi ghjacciata chi forsi sarìa stata più piacirosa chissa di lu frigoriferu. Undi v’era sempri una ciccara pronta pa lu smulzu, cu lu miciuràtu di Paulina. Sempri di bon córi Paulina: di tuttu si pudìa sminticà ma no di lassalli un pocu di miciuratu, di chissu bonu, densu cu lu piciu, chi ancora cagghjàa dugna tantu pa li fittiani; celti, candu a mani cumparàani lu latti, l’uldinàani lu miciuratu pa la séra. Da calche annu parò erani sempri di mancu, palt’e più chissi anziani di lu rioni; com’era sempri più schessu e caru lu latti chi li pultàani li chi in paesi aìani bistiàmu. Oramai illi bruttei lu ‘indìani illi scattuli e ill’ambuli, intero o parzialmente scremato, cun pochi grassi pa la dieta e lu miciuratu era ghjà prontu indrentu a vasitteddhi di plastica, cu unu nommu curiosu, yoghurt. A Vitu parò no li piacìa, era troppu accidu, agrizzu. – Come lu tóiu no ni facini! Cun chissu piciu supra….- li dicìa sempri cumprimintendila. E iddha: – Eh! sarà meddhu chi t’abbittuigghi a lu di li bruttei, chi éu fra pocu no ni focciu più…È tempu d’andaccinni in pensioni tutt’e dui.-
Falatu a suttu, s’aìa fattu lu caffè e magnatu lu miciuratu, la radiu accesa pa lu nutiziariu. Era chizzu avveru e l’era mulinendi l’idea chi forsi v’era tuttu lu tempu di fà subbitu un brincu a la ‘igna di Muntifalcu, undi l’aìani dittu chi n’era falatu un muru di l’intrata e v’era la ghjaca a tarra. Casu mai aìssia stintatu a turrà, Rosa ghjà aìa la chjai.. Sarìa passatu und’e Gaspàru, si pudìa andà a dalli una mani. …Mancu pinsatu chi, spinta la radiu, lassendi tuttu com’era, scrìttu pa Rosa und’era andendi e chi no arìa fattu taldu inn’un pezzu di paperi fiaccatu da una busta di lu pani e postu bè in vista a centru di la banca, c’era ghjà iscendi. Sempri, candu si pudìa pusà cun calma pa lu smulzu, in casa sóia o unde Paulina, ascultàa da la radiu li nutizi di primma mani. La televisioni silla figghjulàa la sera e no sempri. Li piacìa di più a ligghjssi cun calma lu giornali, pa tinessi infulmatu di tuttu. Siddhu c’ iscìa chi li giornali no erani ancora arriati, n’agattàa sempri unu candu turràa; vill’adducàa Paulina, magari prontu a scadì a fini ciurrata, chi celti nuttizi erani com’e lu miciuratu.. Vitu lu sapìa e n’arriàa cun calche cosareddha bona da l’oltu, da la ‘igna o da una bruttéa di passagghju. Da l’oltu li pultàa ancora calche mazzulu di fiori, candu vi n’erani, di li chi aìa piantatu la mamma, accultu a la balza di l’ea. E cosi boni da li pruisti chi no li mancàani celtu. Paulina l’accittàa solu pa l’insistenzi e pa no dalli dispiaceri. Ma li facìa cumprindì chi no vi n’era bisognu. Specialmenti di ‘arru, candu facìa fritu e lu bugghju falàa troppu lestra – e di ‘arru la ghjenti miciuratu no ni cilcàa e Vitu turràa chizzu da li faccendi sói- lu figghjulàani insembi, a lu caldu di la ciminea in casa d’iddha. Li cumbinàa tandu di stassi a cinà, chi Paulina lu pricàa di trattinessi, c’ aìa pripparatu cosi boni; chissa era la scusa.. E da anni oramai, sempri più di frecuenti, illu lettu di Paulina cilcàani di cumpultà la malincunia di lu tempu chi c’era passendi. E si ‘ulìani bè.. Di chiss’amori chiettu ch’è bisognu di cumpagnia e d’una mani di tinè a fassi curagghju illu bugghju. Pa tutti l’anni di la ciuintura e ancora più a manni, dugnunu aìa sigutu la filéra soia; pultàani bè come tutta la ghjenti di carrera ma nuddha di più..No s’incuntràani guasi mai, chi Vitu in casa v’appuntàa pocu ghjà da steddhu..E Paulina aìa troppu di fà, agghjutendi la mamma battìa in casa e illa latteria chi li dagghja lu di campà. Vitu, un diploma di scoli professionali, chi di studi più impignativi mancu l’intésa, cun dispiaceri di la familia chi v’arìa tinutu, beddhu steddhu e riccu, paltitu bonu avveru, n’aìa aùtu di femini illu paesi e fóra…Calche una ancora ghjà cuiuata…Canti signorini l’arìani incastratu vulinteri e cilcàani di fassi corteggià cu la spiranza di fassi spusà e sistemassi.. E calche babbu, fidanzatu o maritu vill’aìa ghjapata più d’una ‘olta!!… È chi no s’era mai innammuratu veramenti. Un pocareddhu scapatu celtu era statu…Candu vi pinsàa li vinìa di ridì ma si sintìa ancora in culpa, chi dispiaceri d’amori n’aìa datu…e sempri bè no s’era cumpultatu.. Lu sapìa ancora Paulina, come tutti di lu restu! Ma, finutu lu tempu di li culiri noi, palduti l’amichi di cunfaffa, cuiuatisi unu infatt’a l’altu, s’era dispostu di femini e diiltimenti. E mai a mannu aìa datu muttìu di calchi ciavana…..Mancu un eremita… Paulina, beddha steddha iddha puru ma crisciuta chena lu babbu, custrinta a li sacrifizi pa campà e cun pocu tempu e gana pa li zilibricchi, era stata fidanzata cu unu scalpellinu. Chi, andatu in Corsica par un trabaddhu, a fassi li dinà e spusalla, no era turratu. No s’era più fidata, ancora si l’occasioni no l’erani mancati.…

Solu più taldu, abbeddhu più taldu, molti li manni, la carrera sempri più boita, v’erani filmati iddhi dui illi casi di familia in chiss’agnata, incuntrendisi dugna dì, salutendisi, ciavanendi a l’occasioni, aìani cuminciatu a calculassi cun sintimentu diversu..Vitu s’era avvistu di l’occhj celesti garrigu di la femina, di la dulciura e lu galbu chi lu tempu no aìa tuccatu. Anzi..lu trattu e lu traciu s’erani come affinati, calchi cosa di nobbili v’era inn’iddha.. Chi s’era lisingata di li modi cambiati e primurosi di Vitu…Era suzzessu cussì, pocu a pocu…e la scupalta d’un sintimentu folti, a la so’etài, l’aìa un pocu assuccunati e trattesi da lu lassassi andà…Ma poi aìani zidùtu..cun tuttu lu pudòri e l’attinzioni chi pudìani..Sintendisi un pocu in culpa ma cuntenti di lu rigalu chi la ‘ita li facìa, candu, pal di più, no si l’erani aspittendi. Era un sigrettu bè cuàtu, sigund’iddhi ! E stagghjani attenti.. Agghjutàti da lu locu di poc’occhj e li casi accultu: chjusa la latteria, chì no si siriàa più un’anima passendi. Vitu da una palti no vulìa chi la ghjenti, sapendila, pinsessia mali di Paulina, e da l’alta no n’aìa pal nuddha piaceri chi n’ussia vinutu a l’aricchj di Rosa, chi forsi arìa cumpresu più d’alti, parò calche cosa arìa dittu. Ancora di mancu ni dìani sapé li nipoti: li cunniscia alligrotti e simpaticoni, pronti a fà battuti, l’ariàni acciantaràtu e sfuttitu a ghjugna occasioni. Specialmenti Franco, chi l’altu s’era spusatu fora e lu vidìa di mancu.
Un’ultima’ucchjata a la casa, primma di chjudì lu pultoni, suspirendi pa li pinséri di pocu primma: Rosa no si sarìa posta in suspettu di nuddha! Lettu sconciu supra, chisgina tepia e calche tizzoni spintu illa ciminea, caffittera e ciccari brutti in banca, lu bigliettu in vista. Un’affrisciata e via, alzendi intantu l’occhj si v’era calche luci unde Paulina. Ancora era tuttu spintu. Ma ghjà lu celi s’era pocu pocu acchjarendi d’una luci sbianchisgita e la ciurrata parìa prisintendisi di mutta bona, poi di tant’ ea. L’aria era frizzanti e Vitu s’aìa affagnatu bè lu giubbottu, alligrendi lu passu a scaldissi. Gaspàru, illa ghjanna cu lu zigarru incesu, spiriendi lu celi veldi li sarri di Rozzicu, parìa chi l’era aspittendi. S’erani salutati cu un pocu di sfottò..
– No ti la faci l’ora!- -Eh ancora tu…. ghjà sbuttaccendi!-
Pari dì bona, Vitu.. A la ‘igna?- – Eh Gaspà.. si veni soc’andendi a cumputà l’intrata. Cumpari m’ha dittu chi l’è parutu di vidé muru falatu e la ghjaca a tarra.. Grazi’a Deu n’ha svacatu a fracicà e sinn’ha trasginatu ! Si v’è d’accuncià m’arai a dà una mani.-
-Ghjà t’accumpagnu, guasi chi milla sapìa! Vidimu com’è e lu di fà, si rimbona e asciutta. La televisioni però ha dittu chi pa chista chita li previsioni no so’ boni. Pari chi da dumani arà di turrà a piuì…Si no cumencia da ogghj…Pari beddha ma intengu fiacu d’umiditài…-
E Vitu cuntrariatu: -Ariséra mi ci socu culcatu chizzu e no l’agghju intesi. Inn’oramala! Siccomu no n’ha lampatu! Mi s’è fracichendi finz’e la casa, timu chi minni fàlia innantu! So vinuti ancora da lu Comuni e pari chi no è missa bè!- -Lampannilla primma tu! No sarai timendi pa li dinà! E poi to’ nipoti Franco no è inginieri? Ti mancarà lu progettu beddhu…- Gaspàru era passona di cunfidenza..e schietta.
-Vi socu pinsendi avveru e mi sa chi chista ‘olta mi dizzidu. Gana no n’agghju chi so’ svultulamenti manni, parò mi toccarà. Ghjà facini tuttu li mastri di muru…-
-Eh appuntu…- la risposta pronta di Gaspàru. E ghjttendici la cicca di lu zigarru: – Mancu un cristianu in ghjru..sinnò che noi…Mi sa chi fra pocu ci aremu a rittirà!. A proppositu! L’hai intesa tu puru chi li suori hani guasi cumpritu lu riccoveru pa li ‘ecchj ? Ma bisogna a dalli la pensioni pa tinetti. Tu e n’hai di pensioni?-
-E da chi palti, Gaspà? La pensioni mill’arani a dà in chiddhu mundu. Parò l’ospiziu è di lussu, cussì m’hani dittu.. Si v’andi tu vengu ancor’eu!- A Gaspàru l’era scappatu di ridì: – E me’ muddheri? E ni piddhani maritu e muddheri insembi?- E subbitu, cu un tonu maliziosu, ridendi:. -Si no hai pensioni, tu chi sei riccu li poi lassà la senda…E ghjà ti tenini bè cun chissa c’hai!!! To’ nipoti celtu no sarìani cuntenti…Eu parò, stendi com’e te, arìa cilcatu sistemazioni meddhu…-
E chì un’ucchjata diiltuta, cun calche vinatureddha di balziga nemmancu troppu cuàta. Vitu ridendi ancor’iddhu: -Ghjà pensu propriu chi no ni ‘ichini…..Ancora si me’ nipoti àni di lu sóiu, grazi’a Deu.-
Ma in córi sóiu era rimacinendi : –Sistemazioni meddhu…Bah! Cassà cos’ arà vulutu dì? Parìa balziga, burrula burrulendi .Chi sappia calche cosa….- Intantu erani arriati: un muru n’era avveru falatu e la ghjaca s’era culcata meza scunsaltata, imprudendi l’intrata guasi tutta, sinnò che par un’àitu.
Ghjà chi v’erani, cumincesini subbitu a dassi di fà. Poi di calche oretta, la ciurrata fin’a chi bonareddha, era cambiendi mutta; li dui omini dugna tantu lampàani ucchjati preoccupati a lu celi chi in pocu tempu s’era carragghjàtu di neuli biaitti e unfiati, sempri più bassi, incupunendi tuttu. N’arriàani a iscutti buffulati di ‘entu fritosu, cun calche guttigghju : – Aiò aiò Gaspà! Poltaci l’ attrezzi a la pinnetta, chicci fra pocu ci piddha stragunata manna…Mali! E ghjà si sbaglia la televisioni! Mi sa chi faremu pedi me’ agghjuta a turraccinni a casa!- S’era ammintatu, in chissa, di la sureddha. “ Arà lettu lu bigliettu..” Calche tronu era succuttendi l’aria veldi Tarranoa e accinni calpìani lu celi. Lassàtu tuttu, apprittendi lu passu, sinn’erani turrendi. Li primmi guttigghjoni l’aìani presi a pocu ghjettu da la casa di Gaspàru: la muddheri l’aìa scaldutu lu caffè e fatti pusà addananzi a un beddhu focu, pa asciuttassi un pocu. Ma Vitu no si pudìa trattiné.
Cassà Rosa…E puru Paulina no videndilu a chiss’ora, cu lu tempacciu chi s’era postu, forsi era inn’apprettu. Ormai era piuendi a cagghjni e, cu un parea impristatu pa no fassi tilchjuloni, turrendisinni era passatu da und’e iddha. Un cioccu liceri a la ghjanna, subbitu abbalta e, a boci bassa: – Socu in pressa, ci idimu appena possu, Rosa sarà scretta. Torru dapoi…- -Torri a gustà?- L’aìa fattu di sì cu lu capu.
Paulina no aìa bisognu di tanti parauli. Rosa scretta avveru era e guasi offesa di no aéllu aùtu in casa. Ma aìa lettu lu bigliettu e fattu lu di fà. Candu n’era vinuta l’ea, aìa appena cumpritu e, chjusu tuttu, l’era aspittendi. Pronta pa andassinni candu Vitu, infusu e apprittatu, aìa abbaltu la ghjanna. Primma chi Rosa l’’ussia briatu, s’era scusatu, spieghendili und’era andatu. E ringraziendila pa la casa inn’oldini, lu focu abbivatu, tuttu rimusu e postu chi paria di muta. – Eu socu andendi, Vitu. Agghju fattu taldu, decu pripparà lu gustari. Tinni ‘eni? Mi socu pultendi tuttu lu di laà e prancià, tillu mandu poi da Gesuina.. Si no t’agatta, chi no appunti mai, lu focciu lassà und’e Paulina…- S’era filmata illa ghjanna, cu aria suspesa e diiltuta, come aspittendi l’effettu di chissa ‘sciuta. Ma Vitu, chena suppintì: – No ti piddhà pressa. Candu ti ‘eni bè…. Abà pa un pagghju di chiti socu a postu. Grazie abbeddhu, un basgiu sureddha…No, a gustà no vengu, ghjà m’arrangiu, voddhu cumputà illa colti e illu sulagghju, stanotti m’è parutu d’intindè tricini…E’ vinutu nisciunu da lu Comuni candu c’eri tu?- -No…nisciunu. ma…no sarà piriculosu chici? Venitinni a casa, cussì faeddhi cun Franco…- – No agghj cuidàtu! Par’ogghj no n’arà a falà…parò ghjà vengu appena possu a faiddhà cun Franco, a dammi calche cunsiddhu..- Rosa, raccumandendili di sta attentu, sinn’era andata, appruvittendi d’una stanciateddha. Vitu, filmatu solu, aìa controllatu la casa pinsamintosu: la macchja d’umidu ill’apposentu l’era paruta più manna e illa colti la ripa di sabbioni era caccendi ea a pisciaroni, abbumbacata. “Mah…spiremu bè”. In chissa era sunendi mezudì, ma li tocchi n’arriàani affuati, illu trimuttu di l’ea ch’era falendi torra più airàta chi mai.. E chena pinsavvi dui ‘olti, era ghjà ciucchendi pianu a lu pultoni di Paulina, assigurendisi intantu chi nisciunu l’ussia ‘istu. Ma in ghjru no v’era anima ‘ia, cu l’ea sbattulendi e la ghjenti in casa, pronta a gustà. La femina lu cunniscia a lu cioccu e lestra l’aìa fattu intrà, stringnendili la mani e tirendilu fin’a la ciminea, undi li ciàccari sicchi, brusgiendi a fiamma’ìa, aìani fattu brasgia pa arrustì dui pulpeddhi illa graiglia. E pa dui era apparicchjata la banca, cun tutti l’attinzioni; la pignatta, supr’a lu furreddhu di la cucina a gas, era buddhendi e si siriàa un fiacu bonu di bagna. Dugna pocu Paulina s’accustàa a bulicalla cu la truddha. -L’agghju spinta dui ‘olti, aspittenditi. No vulia lampalli troppu lestra, so più boni appena cunditi li fiuritti. L’agghju pripparati stamani, poi c’agghju chjusu la latteria…Lu socu chi ti piacini, so’ guasi cotti.. Sarai famitu..sei ‘sciutu chizzu stamani, t’agghju siriatu…- S’era filmata un’appena, guasi valgugnosa. Poi: -No agghju drummitu tantu. Rosa, candu no t’ha aùtu, s’è affaccata avvilguendi si t’aìu istu…No disti aspittà a iddha stamani?- E intantu n’aìa falatu li fiuritti.
– Boni Paulì…avveru!- -Eh..sarà la fami….ma socu cuntenta chi ti piacini. Poi assagghjemu li pulpeddhi di lu polciu di Viulanta. Tandu cos’hai fattu? Cun chista ciurrata no disti mancu iscì…- Tra una fulchittata e l’alta, Vitu l’aìa fattu tuttu lu contu di la matinata, di li ciavani cun Gasparu e di la ‘sciuta chi l’era paruta balziga, comu si sapissia calche cosa di l’affiatamentu tra iddhi. E poi di Rosa e di la casa uldinata e di li macchj, li tricini, lu muru illa colti chi no lu ‘idia bè. A Paulina par un momentu sill’era fatta la cara ruia.. – No sarà, ti sarà parutu…la balziga di Gasparu, voddhu dì.. Socu più in pinsamentu pa casa tóia e pal te. Statti chici stanotti, la méa è sigura e asciutta. E poi cun chistu focu…- E chì un’ucchjata chi dicia più di tanti parauli…- Mi sa chi ti docu retta, si sta bè avveru. Chistu beddhu caldu m’è fendi ‘iné sonnu però. No agghju drummitu tantu manch’éu stanotti, l’apposentu era una ghjaccéra..e tu no v’eri a scaldimmi..- Paulina s’era accustata appena, piddhendili la mani e pusendisi a fiancu: – Poniti illa poltrona e calati un pocu.. Intantu éu mi rimutu la cucina, focciu a pianu. Poi accindimu la televisioni e l’ora ci passa..Ghjà vidi chi tempu s’è punendi.- – Ma si mi cilca calche unu da lu Comuni.- -Ohi! Ca voi ch’éschia cun chistu tempu? Si mai, ghjà torraràni. Si no si so’ vinuti stamani, stasera no di celtu. Venarani dumani..- -E’ capazzu chi minni fàlia la casa illu frattempu!- aìa suspiratu Vitu. -Ohi! Deu ni ‘aldia- e, figghjulendisi lu quadrittu di santa Rita supr’a la ciminéa, chi n’era divota:
-Ghjà no sarà..però piddhati lu siguru..- Cussì s’era trattésu e la sirintina c’era passata inn’una ‘ultata d’occhj.
Cu lu bugghju arriatu ancora più lestra in chissa dì biaitta. Insembi aìani cinatu, cuntruìtu lu focu e pripparatu la caffittéra pa la mani. Tutt’e dui erani abbittuati a culcaccissi lestra…E no aìani stintatu mancu chissa séra…Lu rumori di l’ea e li buffulati di lu entu illu balconi faciani parì più caldu l’affagnu sutt’a li cupalti. Poi s’erani drummiti biati comme steddhi. Un sonnu pisutu fin’a facc’a mani, candu calche cosa di stranu l’aìa sciutati: da fora n’erani arriendi rumori, comu d’un infraùstu mannu, gridi di passoni assuccunati, ciocchi, svoltulu.. E, poi di lu stuntunamentu di lu primma momentu, Vitu intindìa chi l’erani chjamendi a boci manna.- Vitu! Vitu!- Ohi..chi disgrazia…! era dicendi una boci cunnotta. -Vitu!Vitu! Rispondi! Ziu! Rispunditi! No s’intendi nuddha!?! Ohi.. è chi suttu! No po’ esse! Agghjuteti, spusteti chissa trai!!!- Ma… era la boci di Rosa, era la boci di lu nipoti e d’alti passoni, misciati inn’un’imboliu c’andàa e vinìa. – Palchì mi so’ cilchendi a chist’ora? E alti boci s’agghjunghjani di li c’arriàani avvilguendi e s’erani acculdendi pa fà calchi cosa.. Paulina era assustata e no cumprindia mancu iddha lu ch’era suzzidendi..Vitu s’era vistutu a la céca e ghjà s’era prizzipitendi a fora ma :-Aspetta, no ti fa vidé iscendi da chici…no sapemu nuddha, figghjulu da la pultina.- No riscìa a vidé tuttu ma…Rosa? Cosa vi facìa chiamendi a Vitu a chiss’ora com’ una scasciata? – Ohi! C’è ghjenti aggittata e Rosa to’ sureddha, assuccunata, s’è tinendi lu capu, pari pignendi.. so’ tutti figghjulendi veldi casa tóia.- Vitu s’aìa d’impruisu siriàtu com’un cioccu illa schina…La casa!! E chena pinsavvi dui ‘olti, cun Paulina infattu, imbulicata a unu sciallu, era isciutu a fóra. A primma, nisciunu l’aìa nuttatu, erani tutti cu l’occhj puntati a undi la casa di Vitu era un’ ammassu mannu di tarra, luzzimini, trài truncati, petri, teuli, cannicci, pezzi di mobbiliu. In pedi si idìa solu un quadrateddhu di muru di lu piantarrenu cu lu balcunittu, veldi la stritta. -Mischinu!- diciani- Chi disgazia! Murì cussì sutt’a la casa sóia…era pinsendi di fassilla nóa!- – Si dia sapè, era troppu ‘ecchja, vill’aìani ditta ancora da lu Comuni…E da chi l’ea è fracichendi tuttu..-
Paulina, a fiancu a Vitu, suciarrata li strignìa lu bracciu. Un trimini l’era passendi illa schina…Mancu mali chi s’era statu cu iddha.. A candu Gaspàru, arriatu tandu tandu, avviltutu da calche unu, a boci manna: -Vitu! Vitu! No sei moltu sutt’a la casa, malgoni…Rebbula mala!!!- In chissa tutti s’erani ghjrati, occhj sgranati, videndilu intréu e cun Paulina a fiancu, l’aria stuntunàta, come di ca no si rendi bè contu, ma puru un pocu infaltàtu…Rosa, passata da un’assucconu a un’assustu, guasi si ficchìa ma subbitu, di la cuntintesa, aìa cuminciatu a ridì e a tutti l’era vinuta la matessi alligria e risareddha. A la casa falata no v’erani più fendi casu; Vitu e Paulina, paralizzati, no sapiani cosa dì. Ma no v’era bisognu di spiegà nuddha, chi la faccenda era oramai palésa. Altu che bisi bisi e balzighi di Gaspàru! La faccenda paria avveru di ridì.. No era piuendi più e la dì s’era pisendi bona. Li chi primma erani cramendi pa la disgrazia, si dagghjani uitàti e miccati, fendisi risati maliziosi…ma cussì schietti e di córi chi ancora Vitu e Paulina si lassesini andà…- Cughjuati noi!- li diciani tutti  – La casa ghjà nilla pisarài torra. E tantu era ‘ecchja e missa mali! – Rosa s’era accustata a Paulina e dendili un basgiu: – Paulì..m’hai salvatu lu frateddhu! Eu guasi chi l’aìa cumpresa ma..no mi ‘ulìa miscià. Socu cuntenta..-
E Franco, lu nipoti: – E togu ziu…zittu zittu era fidanzatu e no dicia nuddha…Maccari vecchjareddhu! Sonnu pisutu? No vi séti avvistu di nuddha!!!- – Mécala e fatti li fatti tói..Vecchju è lu caminu! – E ridendi sill’aìa abbracciatu. – Aréti a vidè chi casa beddha vi proggettigghju. Matrimoniale e con tutti i conforts. Vi ho pa zia Paulina.Troppu toga! E detivi un basgiu…no in bucca parò chi c’è ghjenti…- E Vitu..fendi l’occhj tolti a lu nipoti, più pa stà a lu ghjocu che par altu: – E lu sapìa éu chi mi diani sfuttì…Però Paulì chistu basgiu tillu decu dà. Oramai ci semu fidanzati danazi a tutti. E ghjà poi dì di no… -. E si spusesini in ghjesgia, cun festa manna illu paesi, pultati a mintóu pa umbè di tempu. Chi un fattu cussì no s’era mai ‘istu. Paulina chjudisi la latteria, ma sempri cagghjàa pa lu maritu lu miciuratu bonu! Solu inn’una casa più beddha. Cu una ciminea sempri accesa di ‘arru…Finz’a l’ultima séra..

 

 

Commenti sono sospesi.

RSS Sottoscrivi.