Categoria : lingua/limba, narrativa

Sos bullinos fadaos de Giovanni Piga

Giovanni Piga

Giovanni Piga

Sa die non d’aìat gana Galaneddu de andare chin su babbu a Baddejosso. S’incras bi fit sa prima gara de bullinu, imbentada dae issu, e si depiat allenare bene in su campicheddu isterrau de sa pineta. Sa partia fit de importu mannu, bi depian partezipare peri sos pitzinnos de sos àtteros trighìnzos. Issu, chi fit issiu semper primu in sas isfidas de bichinau, cherìat bìncher peri sa gara manna pro facher bìer a sos àtteros fedales s’abbilidade sua chin sos bullinos de ozastru chi pezzi issu ischiat fàchere e manuzare. Ma chi jocabat bene a bullinu, foras de bichinau suo bi nd’aìat calicun’àtteru, e si cheriat bìncher su pannu bisonzabat chi s’esseret bene ammaniau, e galu mezus depiat irmaestrire a Piloseddu, su catteddu suo, chi li fachiat de cumpanzu in cada gara. Ja est beru chi su bortaidie, impessu ghiraban chin su babbu dae su cunzau, in dommo sua mancu si bortabat, unu cocone in d’una manu, su bullinu in s’àttera, issiat derettu, chin Piloseddu a dainnantis, ocros a su campicheddu. “A ube ses tuccande commo, Galané” li nabat sa mama. “A provare su bullinu” rispondiat, currende, iscurtu, chin d’una bretella pendiolande. Ma commo, s’impinnu de sa gara fit meda mannu e issu cherìat bragare, comente bragabat in sas isfidas de bichinau. Duncas, sa die de sa partìa fit bell’e arribbada, si su babbu che lu piccabat chin issu a Baddejosso, ghirabat istraccu e non si podiat allenare. Peri sas bacàntzias de iscola che fin bell’e accabbadas, si bacàntzias si podìana nàrrer sas suas. Dae mesu làmpadas, cando sas iscolas tancaban, pro tottu su restu de s’istiu, fit rara sa die chi no andabat chin su babbu a Baddejosso, pro contipizare sa binza e irfenare su cunzau, non b’esseret colau focu ch’esseret brusiau sas iffertas nobas chi su babbu, chin contipizu, fit torrande a pesare. S’omine fit iscaddau. Duos annos innantis, unu focu mannu chi si fit pesau in sa cussorja, l’aìat brusiau s’olibare: su trabballu ‘e una bida. Sa binza, peri chin sas crisuras uscradas, mancari atturdia dae s’àlinu buddìu de sas framas, si fit sarbada, chin bona parte ‘e su fruttu. A chie nabat chi su focu si fit pesau solu, pro sa siccanna sichìa, e chie chi fit istau postu dae manu de omine. Pesau solu o postu, fatt’istat chi su focu aìat caminau una die e una notte innantis de resessiren all’istuttare. Sorte ca sa die babbu e fizu fin abbarraos in bidda, si nono non s’ischit si bi si fin pòttios fughire dae cussa traschia de framas. Commo, a bellu a bellu, chin su carinnu ‘e sos beranos, cussa ferta ‘e sa natura si fit torrande a crusiare. Sos mutzos de sas olibas aìan bocau frogas nobas, s’olibare fit torràndesi a téssere. Su babbu de Galaneddu, chi trabballabat istajonale in d’unu cantiere de sa Forestale, sos meses chi non li toccabat s’impreu, si contipizabat sa binza e su cunzau, ube s’aìat parau pacas puddas e unos cantos mojos. Galaneddu, galu a fàcher nob’annos, andabat de bonu coro a su podére. Fit pitzinnu abbistu e bene protzediu in sa paràgula e in tottu su chi si poniat a fàchere: in sas cosas de iscola e in sos jocos, de sos cales medas si los imbentabat issettotu. De sos jocos, su prus chi l’aggradiat fit su bullinu. Non b’haiat cumpanzu, fedale o prus mannu, chi resessiat a li colare a dainnantis. Su bullinu li trampabat peri sa gana. Non l’incantabat àtteru: si l’aìan apiu dassau fit istau abbarrau die e notte jocande e fachende bullinos. Nd’aìat unu pore, pintaos a cada colore e cadaunu chin sas bìnchidas iscrittas a tinta birde, remonios a galabera in d-una ispétzia ‘e piattera antica adattada a s’impreu dae su jaju, mastru ‘e linna a s’antica.

Aìat ses annos cando su jaju l’aìat fattu su primu bullinu de fustiàrbore. Non li fit durau meda. Cussa casta ‘e linna fit troppu modde pro agguantare sos corfos de sa manichedda de ozastru, e troppu lépia pro chi su bullinu esseret bolau a innedda. ‘Ma, si sa manichedda est de ozastru’, s’aìat pessau una die, ‘proite non podet esser de ozastru peri su bullinu?’. Pessada e fatta. Sa die imbeniente, in su cunzau de Baddejosso, indissiau dae su babbu, chi no esseret fattu dannu a s’àrbore, aìat secau una camba nobàdile e, in d’unu mamentu, chin d’unu timpirinu bene arrodau, s’aìat fattu su primu bullinu de ozastru. Ma sa linna fit birde, su bullinu siccàndesi si li fit carpìu e intorticau. Galaneddu però non si fit isporau, fit andau e si fit fattu cussizare dae su jaju comente depiat fàchere. Dae sa die, semper indissiau dae su babbu, piccabat sas cambas, las iscorjolabat e las poniat a siccare in s’umbra. Cando sa linna fit bene assutta, la secabat a misura, si nch’andabat a sa butteca de su jaju, e chin timpirinos e iscarpeddos betzos si fachiat sos bullinos chi fin s’imbìdia de sos pitzinnos de cada bichinau. Cando jocaban, su bullinu suo pariat ch’esseret zutu sas alas, a cada corfu siccu de manichedda fachiat peri chimbanta passos, sos cumpanzos abbarraban a bucca aperta de s’ispantu, chin sos ocros ispapajaos pompiande su bolu lépiu e longu de su bullinu suo. Dae cando impreabat sos bullinos chi fachiat issu, no aìat prus pérdiu un’isfida chin issos. “Custos non sun bullinos… Ite lampu lis faches… chi bolan che coetes?” l’aìat nau, prenu de imbìdia, Ispaeddu. “Sa maghìa ‘e sos berbos, chi lis fachet zaju” aìat rispostu, bragheri. Ma s’arcanu fit sa linna, pariat de attarju, e comente beniat trabballada dae Galaneddu: contabat sa mannària e sa grussària de su bullinu, s’allisiadura e sa longària zusta de ambas duas puntas: dipendiat dae issas su sàrtie e su bolu chi fachiat cando li falabat su corfu de sa manichedda. Pro cussu, sos bullinos de Galaneddu, s’aìan fattu nomea chi fin ammaghiaos intre sos pizzinnos de bichinau. Fin imbidiosos, non bajulàban chi sos bullinos issoro abbarraban lépios, mesu tortos e male allisiaos. Calicunu aìat peri provau a si lu facher de ozastru, ma su risurtau fit semper su matessi. Custu fattu, galu de prus aìat fattu créscher sa credéntzia issoro chi su jaju fachiat sa maghìa chin sos berbos a sos bullinos de Galaneddu. “Bisonzat chi andemus nois puru a ube tziu Bàllatisolu, a nos facher narrer sos berbos…” Si fit pesau Ispaeddu. Unu nau unu fattu. S’incras, a manzanu chitto, su jaju de Galaneddu aìat accattau sos cumpanzos de su nepode isettande, ammuntonaos, in sas janna de sa butteca. “E bois ite bi sezis fachende inoche, dae chitticheddiles? Cujos sezis? … Abbarrae azicu: tue, non ses fizu ‘e Gattuagreste?”. “Eja”. “Tue ses nepode ‘e Mariane, beru?”. “Eja”. “Tue depes esser fizu ‘e Maicuntentu”. “Eja”. “E tue mi pares fizu de su biadu de Coilongu, su mastru ‘e ferru”. “Eja”. “Bos hapo connottu a s’agherju. Ite sezis chircande, a cust’ora?”.

“Ziu Ballatisò” haiat rispostu, cobardu, Cucujedda, “semus bénnios… si nos fachies sa maghìa a sos bullinos…”

“Sa maghìa a sos bullinos…?”.

“Eja. A lis narrer sos berbos, comente lios nazes a sos bullinos de Galaneddu… Non resessimus a bìncher una partia”.

“Fizos meos, chie bos los hat postos in conca custos issolòrios?”

“Non sun issolòrios. Sos bullinos de Galaneddu sun ammaghiaos abberu… non faddit una partia”. S’omine crumpendende chi fit ghelea cumbinada dae su nepode, fit abbarrau in su negòssiu. “Dego sos berbos a sos bullinos brostos ja lios naro, ma si cheries chi sa maghìa lis attacchet, est bisonzu chi bois siazas fizos bonos in dommo e in iscola”.

“Eja, ziu Ballatisò, ”rispondet Meruledda. “Dego hapo fattu sos imperjos a mama, chene murrunzare”. “Dego so’ andau a s’ortu chin babbu, pro abbare sas tamatas” rispondet Curritolu. “Dego m’hapo fattu su lettu a sa sola” rispondet Ispaeddu. “E dego, cada manzanu, boco a Lupineddu, su catteddu nostru, a pissiare in fora” si pesat Cucujedda, su prus minore de sa cumarca. “Tottu custu andat bene… E s’iscola? Nemmos de bois l’hat lumenada, fattos los hazes sos còmpitos de sas bacàntzias?”. Cussa dimanda a traitorìu aìat fattu chechinare sos pizzinnos in sa risposta: a chie nd’aìat fattu su mesus, a chie los hat aìat comintzaos, e a chie fit galu a toccare cuadernu. “Mi paret”, lis aìat nau su bezzu, chin sa bucca ‘e su risu, “chi bois a bullinu non bi cheries bìnchere. Si non si fachet a bonos peri in iscola sa maghìa non lis attaccat… Nàzemi un’azicu, cal’est su tema chi bos an postu a isòrbere?”. “A mimme sa Natura…“. “A mimme s’Ambiente…”. “A mimme s’Ecologia…”. “A mimme sos focos…”. “Totu cosas de importu, de istudiare bene e pònner in pratica. Ja andat bene, cando che los croncuìes torrae ca bos naro sos berbos a sos bullinos”. “Ma, pusticras b’hamus sa gara manna chin sos fedales de sos àtteros bichinaos” rispondet Ispaeddu. “In pacu prus de una die non b’accudimus a facher sos còmpitos e a nos allenare pro sa gara”. “E tando, cheret nàrrer chi at a torrare a bìncher Galaneddu; commo dassàemi aperrer sa butteca ca depo trabballare, baze in bonora”. Sos pitzinnos si nche fin andaos chin su coricheddu turmentau, pessande a sos còmpitos galu a fàchere, e a sa die de sa gara chi fit a duos passos. E poi, chie bi resessiat a facher su de iscola chin s’oriolu ‘e sa partia? “Ma si non fachimus sos còmpitos, tziu Bàllatisolu non nos fachet sa maghia. Ite fachimus?”. “Sos bullinos de Galaneddu!” si fit pesau Curritolu, che cando seret toccau sa luna chin su pòddiche. “Nos comporamus sos bullinos de Galaneddu, si cherimus fàcher una gara balente”. Sos àtteros, aìan postu cuncordu a sa proposta.

Ma Galaneddu non de cheriat inténder de bénder sas prendas suas. Nde fit bragheri e a su matessi tempus zelosu. A pustis, non cheriat currer s’arriscu chi calicun’àtteru esseret bintu sa gara. Ispaeddu, chi fit su mezus de totus jocande a bardòffula, chin su bullinu suo fit peri capassu de bìncher sa partìa. Mancu a bi pessare. Cussa fit sa gara manna, imbentada e ammaniada dae issu, ube intraban in zocu peri sos pitzinnos de sos àtteros bichinaos. E issu la depiat bìnchere, non pro su carreddu a cussinettos chi aìat postu in prémiu tziu Tomeu, ma pro facher bìer a totus chi fit su prus balente. Cada bichinau s’aìat fattu s’iscuadra. Cada iscuadra fit cumposta de tres: unu tirabat su bullinu, s’àtteru misurabat su trettu chi su bullinu fachiat a bolu, e s’àtteru marcabat sos puntos. Cherende, sos tiros los podiat fàcher semper unu. Galaneddu non cheriat cumpanzu, jocabat ebbìa chin Piloseddu, chi aìat bene irmaestrìu a misurare sa distàntzia e a nche li battire su bullinu. A s’animaleddu, pacu prus mannu de unu furittu, li mancabat pezzi sa paràgula, crumpendiat a bolu su chi su mericheddu li nabat, ubbidinde che missu. “Bae e marca, Pilosé” l’ordinabat cando tirabat. Su Catteddu, si lu pompiabat e partiat derettu, a brinchittos pasaos, mediat su trettu de su tiru, marcabat sa làcana chin su pededdu, piccabat su bullinu in bucca e nche liu torrabat a Galaneddu. Chie li podiat colare a dainnantis, chin d’unu cumpanzu che a Piloseddu? Cando intraban in zocu issos duos, s’arressaban peri sos mannos, chi bi colaban issoru, a si los pompiare: a Galaneddu pro sa dilichìa chin sa cale impreabat su bullinu, a Piloseddu pro s’abbistesa chi juchiat ubbidinde a sos cumandos suos.

Negossiau da-e sos cumpanzos, si fit postu in mesu su jaju pro cumbìncher a Galaneddu a lis bénder sos bullinos. “Tantu, a tibe chie ti binchet?” L’aìat nau. “Mancari jochen chin sos bullinos tuos, su prus balente ses tue. Si lios bendes, m’han impinnau chi dae s’incras chi accabbat sa gara, si ponen derettu a istudiare e a si facher sos còmpitos. A pustis, innantis chi comintzet s’iscola, sos bortaidies nanchi andan bolonteris a innettare sa Pineta e su fùrriu suo, dae su fenu e dae s’argarìa chi nche dassan sos mannos a faghìu. E su binchidore de sa gara, s’est unu de bois, nanchi hat a facher su capu iscuadra. Dego, Galané, so’ cumbintu chi hat a toccare a tibe cuss’impreu”. Sas ùrtimas paràgulas de su jaju haian cumbintu su pizzinnu.

Sos bullinos fadaos fin costaos caros a sos cumpanzos. Los aìan pacaos chin sas prendas de jocu prus bellas chi aìan: unu tiralàsticu, duos puntzottos, una trunfa, unu sonette, unu pallone de gomma, chi pariat de pedde, chin sa frigura de Gigi Riva, chin su cale jocabat chin Piloseddu, e sa colletzione intrega de sas mazineddas de tottu sos jocadores a pallone de s’iscuadra de su Casteddu chi at bintu s’iscudetto. Ispaeddu, ca de bullinos nd’aìat chérfiu duos, l’aìat dau finzas sa bardòffula de linna ‘e nuche, chi l’aìat fattu ziu Tomeu, s’ùrtimu mastru ‘e carru de sa bidda.

Su babbu de Galaneddu crumpendende s’oriolu de su fizu, s’importu mannu chi aìat sa gara pro issu, sa die si nche fit andau solu a Baddejosso pro chi su pitzinnu s’esseret ammaniau. “Abbàrrati inoche, Galané, e allenàebos bene chin Piloseddu. Cras bos depies facher onore” l’aìat nau cando fit tuccande. A Su pitzinnu si li fit apertu su chelu. Sas paràgulas de su babbu che l’haian trabiau peri s’oriolu de aer béndiu sos bullinos a sos cumpanzos-avversarios. Mascamente a Ispaeddu, su prus chi timiat chi l’esseret fattu sa ghelea.

Sa die ‘e sa gara fit arribbada. Su campicheddu de sa Pineta si fit prenau ‘e zente, suprìa dae cada bichinau: mamas, babbos, parentes, amicos e peri carchi mastra d’iscola, pro sichire cadaunu su jocadore suo. Mancu in sas partias de pallone de sos de s’A.C.R. si fit bidu mai cussu pore de zente. Galaneddu aìat resone de s’intender bragheri de aer imbentau sa gara a iscuadras de unu jocu anticu e pacu pressiau che i cussu de su bullinu. Pro cussu, sa boche chi sos bullinos suos fin fadaos, si fit isparta in tottu sa bidda e non solu, gai matessi sa curiosidade, non solu in sos pitzinnos, de bìer chin sos ocros issoro si fit beru s’arcanu de sa maghia.

Sa partia aìat accabbau in d-unu gosu, sos jocadores l’aìan battallada chin impinnu, a bìnchides de pare, a chie podiat zocare mezus. Minores e mannos sun abbarraos incantaos dae su jocu de Galaneddu e Piloseddu, dae sa dilichìa e sa lepiesa de su bolu de su bullinu suo. Bullinos suos in gara bi nd’aìat àtteros bàttoro, sos ch’aìat béndiu a sos cumpanzos. Mai l’esseret fattu. Ispaeddu aìat bintu su pannu a pari puntos chin issu. Sos cumpanzos si nche fin postos iffattu issoro. Galaneddu fit cuntentu su matessi: sos bullinos binchidores fin tottu opera sua. Passéntzia, si chin Ispaeddu depiat dividìre chin su pannu peri s’impreu de su carreddu a cussinettos e sa braga de capu iscuadra in sa Pineta. Su chi contabat fit chi su trabballu s’esseret fattu bene e impresse, e chi sa gara de bullinu fit intrada in su coro ‘e sa zente, chi l’aìat dau s’approvu a si ripìter cad’annu, comente un’addòbiu de festa ‘e sos pizzinnos. Chin custa cuntentesa, Galaneddu, intre coro, fit cominzande a bi créder per’issu chi sos bullinos suos esseren istaos fadaos abberu, ammaghiaos dae sos berbos de su jaju.

(1° a su cuncursu Gurulis Vetus de Padria in 2001)

Da http://www.luigiladu.it/ una raccolta considerevole di poesia e prosa sarda e italiana e altre interessanti notizie e dati. (A. T.)

Commenti sono sospesi.

RSS Sottoscrivi.