Categoria : cristianesimo

Gosos de Santa Rughe de Melchiorre Murenu (1803-1854)

 

1.

Unknown-1Fecunda arbure fiorida,

viva misteriosa pianta,

preziosa rughe santa,

arbure d’eterna vida.

2.

Custu est arbure fecundu

d’immensu, infinitu amore,

inue su Salvadore

hat redimidu su mundu,

salvande da’ su profundu

s’umanidade affligida.

3.

Est cust’arbure costante,

unicu umanu cunfortu

chi conduit a su portu

su piùs tristu navigante

e chi dat lughe bastante

a s’anima redimida.

4.

Arbure celestiale,

fruttu de s’Onnipotente,

pianta viva, risplendente,

rimediu de ‘ogni male

chi su devotu mortale

tenet in coro impremida.

5.

Mistica arca de Noè

in cust’adde tempestosa,

vara illustre prodigiosa

de su profeta Mosè,

scettru de su. eternu Re

bandel’in alt’istendida.

6.

Giae chi sola aberzesit

sas duras portas de chelu,

rughe chi senza rezelu

s’umile mundu adoresit,

ue a Giuanne intreghesit

cudda Mamma addolorida.

7.

Tronu d’alta elezione,

suprem’istella divina,

cattedra d’alta dottrina,

mare de consolassione,

portu de salvassione

in cudd’ultima partida.

8.

Lettu ue istesit dormidu

cudd’anzone immaculadu,

in’ue l’han incravadu

e a sa morte reduidu,

chi fit tantu consumidu

fattu tottu una ferida.

9.

Vessillu de sa milizia

de cuddu divinu Marte,

bandela e forte istendarte

contr’a s’astuta malizia,

vera eterna giustizia

contr’a sa culpa omicida.

10.

Tronu eccelsu, singulare,

de giustissia divina,

chi servit de meighina

cando nos têt giudicare,

signu chi si têt mustrare

in cudd’ultima ‘ennìda.

11.

Lughe vera, naturale,

de isplendore sempiternu

ch’hat superadu s’infernu

cun cudda rughe immortale,

chi non si dat s’eguale

a sa lughe isclaressida.

12.

Arbure santa, dicciosa,

tue sola istesis digna

de portare cudd’insigna

eccellente e portentosa:

vera arbure misteriosa

chi dognunu l’hat sjghida.

13.

Pianta chi cun lughe tanta

das lughe a su mundu tottu,

cust’oratoriu devotu

infiamma ‘e fide santa,

preservala, alta pianta,

cun paghe eterna cumplida.

14.

Rughe santa, piedade

tene ‘e custa cunfraria,

sempre li sias de ghia

pro sa tua bonidade,

pustis in s’eternidade

regnet cun tegus unida.

15.

Ses in su mundu naschida,

sola e unica pianta,

preziosa rughe santa,

arbure d’eterna vida.

 

 

 

 

 

Commenti sono sospesi.

RSS Sottoscrivi.