Categoria : versi in gallurese

Osili de Giuseppe Tirotto a contivizu de Domitilla Mannu

Giuseppe Tirotto est nàschidu in Casteddu Sardu in su 1954. S’est laureadu in Lìteras modernas in s’Universidade de Tàtari, poete e iscritore de contos e romanzos,at incomintzadu a iscrìere in su 1992. Leat parte dae tando a cuncursos literàrios, siet in Sardigna che in Continente e est unu de sos poetes pius premiados. Poesias e contos pius unu ritratu abbaida in http://www.luigiladu.it/

OSILI

 Di chistu paesi m’imbara l’ammentu
di l’ommu chi primma di l’altri
in cabbu m’ha pòstu la manu.
Era amiggu di babbu e in tempu
di caccia in casa nostra drummia,
i l’ottomana aberta a l’occasioni.
Di chistu paesi m’ammentu
una volta chi cun babbu semmu
ghjunti a vidè l’ebba nostra bianca
vindudda a paddrinu.
Curria l’ebba undi puru un trenu
curria. Curria l’ebba cu’ la so’
criniera di nevi, curria lu trenu
cu’ la so’ criniera di fummu, curria
lu tempu passaddu cu’ lu tempu modernu,
curriani, ma undi so’ andaddi?

 

Più inchiddà di chistu paesi
agghju incuntraddu una puddredda,
una bedda puddredda cun una
criniera d’affanni chi curriani
impari a li mei. Curria la bedda
pudredda, cussì lestra
chi rari volti l’agghju attuppadda
e milli altri pessa, audda
e ancora pessa.

 

Avà chi figghjulu lu tempu
da lu muntigghju altu di l’anni mi pari
di sibistà ghjossu i la vaddi
un ebba bianca currì a sfida
cun un trenu, una criniera bianca
impari ad una criniera di fummu,
e la notti i li sonnii finzamenta
carignu chissa dolci criniera d’affanni
oramai appasigadda, eterna puddredda
di la me’ ismintigadda, inutili pena.

I Prèmiu ex aequo Osile 2012

Commenti sono sospesi.

RSS Sottoscrivi.