Ricordando Gianfranco Pintore (Irgoli,1939-Nuoro, 2012) di Mauro Maxia

Un’amigu si nd’andat.

Gianfranco Pintore

Si eo tenzo unos cumbinchimentos polìticos finas dae cando fia pitzinnu creo chi una parte manna siat de reconnòschere a Gianfranco Pintore. In 1974,cando esseit “Sardegna: regione o colonia?”, in medas aìan criticadu custu antitzipadore de sos tempos ma a mie sas cosas mi s’ammustrein pius giaras.

Pro tempus meda Pintore est istadu pro me unu puntu de riferimentu, finas a cando m’ est cumbinadu de nos connòschere de pessone. Arresonende cun isse de chistiones de Sardigna e de sa limba nostra, m’est bènnidu fàtzile a li nàrrere chi cando fia pitzinnu isse pro me fit unu mitu. Un’annu faghet, bidende chi non fit bènnidu a una cunferentzia subra a sa limba, aìa dimandadu de isse e gai aìa ischidu chi fit gherrende contra a unu male malu. Li imbiei paritzas paraulas pro li nàrrere ca teniamus bisonzu de issu. Si nde cuntenteit meda. Su 24 de cabidanni Gianfranco si nd’est andadu dèndemi unu dispiaghere mannu. Regalu peus de custu non nde podìa retzire propiu in sa die chi lompo sos annos. Ma est guasi unu cossolu pro me su de ischire chi in custa die m’at a esser pius fàtzile a m’ammentare custu amigu chi m’at insinzadu valores mannos.

Mauro Maxia

Sa redatzione

Sa redatzione s’unit a su cordogliu de s’amigu  Mauro e l’invitamus a presentare sa personalidade, in sardu o in italianu, a piaghere de custu oberadore culturale chi aiat postu sa Sardigna e sa sua indipendentzia culturale a politica innanti a totu sos pessamentos suos.

Gianfranco Pintore era nato a Irgoli nel 1939 ed è morto a Nuoro il 24 settembre 2012. Viveva da decenni ad Orosei con moglie e figlio.

Blog:www.gianfrancopintore.net/

Commenti

  1. Eris so andada a Orgosolo a dare s’ultimu saludu a Zuanne Frantziscu Pintore. Fimus in meda,atopados a inie dae totu sos bàtoro cabos de Sardigna, non mi nde so maravizada chi b’esseret totu cussa zentòria. In crèja l’at saludadu Diegu Asproni,cun peràulas de istima e de riconnoschèntzia chi onzune de nois l’aiat chèrfidu nàrrere. Si ch’est andadu un’òmine, chi comente narat Mauro est istadu unu mitu pro medas de nois, chi in sos annos de sa pitzinnia amus àpidu sa fortuna de connòschere sas bideas suas, e dae issas amus leadu alimentu, connoschèntzia, e una cussèntzia politica a proe de sa terra nostra.

    mannu domitilla
    Settembre 27th, 2012
RSS Sottoscrivi.