Gosos pro Santu Mateu a contivizu di Domitilla Mannu

 

Foto di Carlo Moretti

Sa peràula “ gosos” e sas variantes: goccius, grobbes, gozos, gosi , nde sunt bennidas dae su castiglianu “ gosos “ e dae su cadalanu “goigs”, in sa limba sarda inditant unu tipu de càntigu religiosu dedicadu a sos santos o a Nostra Segnora. Est un’usàntzia chi nd’est bènnida dae Ispagna, e s’est isparta in Sardigna in su sèculu, su de XVI. In sos sèculos s’est sempre sighidu a los iscrìere, e pro su pius, sos autores sunt istados sos religiosos, massimu a totu sos preìderos. In àteros tempos fint cantados dae totu, in sas noinas e in sas protzessiones. Custos sunt sos gosos de Santu Mateu, chi si cantaiant in Tzaramonte.

Mateu Santu amorosu

evangelista sagradu:

Siedas nostru avocadu

Apostolu gloriosu.

 

Fizis unu pubblicanu,

unu grande pecadore,

un’avidadu esatore

de interessu mundanu.

Ma de unu mundu vanu

Istezis vitoriosu.

Siedas nostru avocadu

Apostolu gloriosu.

 

Foto di Carlo Moretti

Cun una sola mirada

Chi Gesus bos dirigesit,

s’anima ‘ostra restesit

de Gesus inamorada,

in s’istante cambiada

cun modu prodigiosu.

Siedas nostru avocadu

Apostolu gloriosu

 

“ Beni e sighimi” bos nesit

Gesus cun boghe potente,

lu sighezis prontamente

in sa via chi bos desit,

e in bois ammiresit

unu coro generosu.

Siedas nostru avocadu

Apostolu gloriosu

 

Canta grascia, cant’incantu

azis in isse iscobertu!

Su chelu bos at abbertu

De su coro sou Santu.

Comintzesti cussu cantu

Ch’est in eternu festosu.

Siedas nostru avocadu

Apostolu gloriosu

 

Rinneghezis su passadu,

umanu e vanu fastizu.

Divinu e candidu lizu

L’idezis crucificadu.

E l’azis poi laudadu

Cun pinna e coro amorosu.

Siedas nostru avocadu

Apostolu gloriosu

 

A barbaras nassiones

S’Evangeliu annuntziezis,

E meraculos fatezis

Cun bellas cunversiones;

Sos viscios e passiones

Reprimezis poderosu.

Siedas nostru avocadu

Apostolu gloriosu.

 

Martire de vera fide,

Finezis sa vida ‘ostra,

In tota sa vida nostra

Continu nos protegide

Pregade, intercedide

Pro nois s’eternu gosu.

Siedas nostru avocadu

Apostolu gloriosu.

 

 

A chie in sas cadenas

Gighet sa mente, su coro,

dade cudd’altu decoro

chi dat angelicas venas…

Sas fragilesas terrenas

Mudade in bolu ispantosu.

Siedas nostru avocadu

Apostolu gloriosu

 

De Tzaramonte, formadu

In pes d’antiga fortesa,

sezis sienda e difesa

ch’at protetore afidadu.

Lughedas sole fadadu

In ogni chelu iscurosu…!

 

Siedas nostru avocadu

Apostolu gloriosu.

Commenti sono sospesi.

RSS Sottoscrivi.