Categoria : lingua/limba, narrativa

Filippa sa Majalza di Franco Piga

Oramai est mesanote passada e Filippa comintzat a ischichinare sos mutzigones pro nde fagher falare sa braja chi franghet a un’ala, poi nd’istudat su fogu cun un’apena ’e abba e che torrat sa trotza a un’ala de sa tziminea. Acultziat ambas manos a su calore chi ancora cussas pegas brajas mandana, umnpare a su lugore chi dat fromma a umbras, como frimmas, istracas de ballare cun sas fiamas de su fogu chi finas a pag’ora fin bias e giogajolas, allegrende sa coghina afummentada. Fora su ’entu sighit a sulare chentza fortza, e sa piòa, ch’in tota die no at sensadu unu mamentu, tocat pianu sa janna de carrela ch’est frisciada e cun su gantzu postu.

Filippa ’etat sa manu pro leare sa bugia e cun unu lominu atzendet una istearica mesu consumida chi ogni note si giughet a s’aposentu inue drommit. Pesada dae sa banchita de ferula, s’acultziat a sa mesa e da un’ampulla si etat una cichera de cosa ’ilde mera, fata cun elvas chi solu issa connoschet e a ue at aggiuntu unu bellu pagu de abbaldente. Finidu de bufare, li cumparit in laras unu sorrisu chentza dentes chi luego iscumparit in sas pijas de sa cara chi mustrat una femina ’etza de annos e de tantu ischire. Su mucaloru, como faladu in coddos, non tratenet sos pilos canos, longos e isoltos e chi remunin solu in parte su tuju, ue s’iden signales de istropios chi su tempus at sanadu dae meda. In bidda la connoschen comente Filippa sa Majalza, e totu la timene. Si calicunu l’intopat in caminu si sinnat comente chi eperat bidu su dimoniu allutu.

Issa, oramai abetuada, dat a bidere de non s’abizare de nudda e sighit a andare peri sos caminos e in sas tancas, acabidende elvas, fozas e raighinas chi remunit in sa falda murina e istratzulada chi giughet presa in chintu. Puru sos mannos, sos pagos chi nde faeddan, naran chi fit già ’etza cando issos fin minores e totu ammentan de cando, betendeli sas neghes de annos e annos de siccagna, calicunu at pensadu de nde li segare sa conca passendeli sa messadolza in tuju. Bi proeit unu massaju de ’idda, unu tzertu Bachiseddu, un’omine de pagos sentimentos e sos pagos chi teniat fin malos cussu puru. Ma fit unu grande bufadore. A s’iscurigada de una die de austu, in su caminu chi giughet a su paris e a sas tancas de Su Solianu, bessinde dae segus de unu muru a sicu ue fit remunidu, Bachiseddu la frimmeidi.

Chie l’at bidu dae tesu narat chi s’omine, foltzis imbreagu poi de una die passada messende, si li eteit subra cun sa messadolza in manu, ma issa, cun su sambene falendeli in tuiu e in palas, resesseit a fuire imbolendesiche in una trema ue issu non l’at potida sighire. Niunu ischit comente epat fatu a si salvare, ma b’est resessida, e cando su manzanu est torrada a bidda passende in sas carrelas cun su tuju e sa petorra ancora insambenada, sos pius serraian jannas e balcones comente a narrere: “Non ti cherimos”, ateros che ’oltaian sa cara comente eserat passende una frina chi niunu ’idet e pagu intendet. Chentza ischire puite ne comente, in su giru de unu mese, Bachiseddu si che molzeit de una maladia chi perunu dutore est resessidu mai a cumprendere ne a curare.

Dae tando, niunu la chilcat ne la faeddat, e issa faghet ateretantu, lassende crêre a totu chi su pober’omine est mortu a causa sua, alimentende gai sa fama de majalza chi già teniat. Si campat cun cantu resessit a coglire in campagna e cun su pane e paga atera cosa chi calicunu de ’idda, chentza ischire chie, cando podet, li faghet agatare in su jannile. Filippa, cun sa bugia in una manu e cun s’atera pronta pro abberrere sa janna ’e s’aposentu, si frimmat assuconada, intendinde passos chi morin propriu in sa janna de domo sua. Frimma, quasi chentza torrare alenu, isetat chi calicunu si fetat intendere, ma pro un’atera iscuta s’intendet solu s’abba chi sighit a falare.

Poi, una manu comintzada a tzocare, pianu, lena-lena. Foltzis bastat cussu pro rassigurare a Filippa, chi fatos duos passos, lestra nde ’ogat su gantzu e abberit sa janna. S’agat cun una pisedda, fortzis de degheoto o vint’annos, infusta dae conca a pese e cun sos pilos apitzigados in conca e in sa cara minuda e bianca nida. S’abba chi li falat in fronte e in ojos si misciat cun sa lagrimas de unu piantu a sucutu chi sa pisedda chilcat de tratennere. Filippa si franghet a un’ala pro la lassare ’intrare, serrat sa janna ’e carela e luego ’intrat in s’aposentu e torrat cun una manta chi ’etat in palas de sa giovine. Chentza narrere nudda la faghet setzere in sa cadrea, poi s’ingrusciat in sa tziminea e cun sa trotza arrumbat sa braja a sos mutzigones ancora caldos, bi ’etat subra unu pagu de alluminzu chi fit prontu pro s’incras manzunu e cun su sulafogu in unu nudda sas fiamas sun torra ’ias dende calore e lughe.

Unu pagu de colore comintzat a si mustrare in sos cavanos fritos che nie de sa pisedda chi, como tremindesi in tota sa persone, ma chentza pianghere, atontada abbaidat su fogu cun ojos chi paren sian bidinde atera cosa. Filippa l’aggiuada a si nde ’ogare su ’estire e sas botas chi ponet luego a asciutare, poi cun s’abbammanu li frigat sos pilos, sa cara, sos bratzos e, ingrusciendesi apena, sos benujos, sas ancas e sos pes isculzos.

Sa ’etza at già cumpresu chi sa pisedda est raida e comintzat a imaginare ite podet essere sutzessu, ma muda sighit a li passare s’abbammanu in palas. Nudda narat pro sos mascos biaitos chi l’idet totue.

Poi, in una cichera neta ponet unu pagu de sa matessi meighina chi at leadu issa pag’ora innanti, aggiunghinde però paritzos butios chentza colore da un’atera ampullita e la porrit a sa bisedda nende: “Bufa! Est cosa ’ona e t’aggiuat a t’iscaldire”. Cando la ’idet bufende chentza nemmancu abbaidare it’est, Filippa cumprendet chi sa pisedda est puru famida. Dae su parastaggiu leat unu imboligu de linu inue arribat su pagu pane chi tenet, nde segat una fita russa duos poddighes, bi ’etat unu pagu de ozu de listincanu e una pitzigada de sale, poi, chentza narrere nudda bi lu porrit.

Idindela pius tranquilla, Filippa preguntat: “Chie ses e de cales ses e puite ses bennida a domo mia?”. Sa pisedda guasi eperat bisonzu de faeddare rispondet chentza si faghere repitere sa dimanda: “Mi naro Forica e so fiza de Fovoeddu Fenu…”, Filippa, chentza isetare su restu narat: “…tue ses raida, nessi de chimbe meses e cando babbu tou l’at ischìdu, t’at iscuta e ti ch’at bogadu dae domo, beru?”. Faghinde de emmo cun sa conca, Forica contat a sa ’etza ogni mamentu de cussa die chi l’at bida disisperada, iscuta, catzada, sola. Poi, sighinde a faeddare, li narat de su fizu de Fovoeddu Sozu, Antonandria, chi trabagliat in campagna, faghinde su pastore cun su babbu.

Li narat chi dae pius de un annu s’iden a s’acua puite babbu sou, de Antonandria non nde cheret mancu s’intesa, e cando at ischidu chi fit raida pro neghe sua, l’at iscuta e catzada dae domo. Filippa iscultat totu, atenta, chentza si peldere mancu una peraula, finas a cando, gratzie a sa meighina fata cun elvas chi l’aiat dadu pagu prima, sos ojos de sa pisedda comintzana a si serrare, cun sa mente chi pianu pianu agatat pasu. L’agiuat a s’acotare in terra, afaca a su fogu e, batidu su cabidale, bi lu ponet a cabita e l’ammuntat cun sa manta, dat un’ultima abbaidada e bidinte chi sa pisedda est drommida, chentza perdere tempus, si etat s’isciallu in palas e gai coment’este abberit sa janna e chi essidi, serrende poi dae s’ala ’e fora. Su ’entu chi primu pariat miminende, como paret pius forte ancora e Filippa cun sa manu manca astringhet cun fortza sos cabos de s’isciallu e cun s’atera su fuste de olzastru chi impreat pro ’acheddu.

A passu lestru e cun sos pensamento in abolotu, ch’essit dae ’idda e leat su caminu chi passende dae Su Solianu, giughet a su coile de Fovoeddu. “Non devet sutzedere…”, pensat, e sighit in su caminu ripitinde sas matessi peraulas: “Non devet sutzedere”. Iscultende su contu de Forica li pariat de essere torrada pitzinna, a sa die chi at vividu sas matessi penas, su matessi avvilimentu e at piantu sas matessi lagrimas. Issa si che fit fuida atesu, chentza torrare nemmancu cando, poi ’e tantu, fit bennida a ischire chi su babbu e sa mama, pentidos, la fin chirchende disisperados. Ma oramai b’aiat pagu ite chircare e pius pagu ancora de perdonare.

Cun custos pensamentos chi parian dendeli fortza, Filippa s’agatat in su paris de Su Solianu e guasi currinde arrivit a sa domo ’etza ma bene tene tenta e chi b’at connotu dae sempre. Si frimmat unu mamentu pro torrare alenu, tochende cun sa manu sas pedras de cussa domo antiga, solu unu mamentu, poi torrat a partire puite ischit chi pro arrivire a su coile de Fovoeddu ancora b’at tretu. Comente sich’istejat dae sa domo, su ’entu, tirende cun fortza, la faghet ruere in terra e l’istratzat dae conca su mucaloru nieddu chi si perdet in sa note pius niedda de issu.

Filippa si nde pesat, e sighit a caminare aumentende su passu, est pioinde gai meda chi s’abba paret betada a istagnales. Torrat a ruere, ruet duas, tres boltas rafiendesi manos e benujos e pienendesi cara e bestire de ludu. Ogni tantu calchi lampu iljarit su caminu, e issa, caminende a tretos guasi a sa tzega, comintzat a bidere dae tesu una lughe lassada atzesa. “Oramai che so inie”, pensat alziende sos bratzos comente esserat ringratziende a Deu.

Propriu tando, unu lampu pius mannu de sos ateros pro pegos mamentos mustrat tota sa campagna in giru in giru, e puru mustrat a issa: rea suta s’abba cun sos bratzos in altu e cun in manu s’acheddu, sos pilos canos isoltos chi paren a disputa cun su ’entu chi como li pijat puru s’isciallu betendechelu chissà inue. Si calicunu l’aiat bida in cussu mamentu, fit fuidu assuconadu pensende de aer bidu calchi anima mala cumandende a sos bentos, a s’abba, a sos tronos e a sos lampos sa peus note chi si potat ammentare. Chent’ischire però, chi propriu in cuss’anima e in cussu coro chi an connotu solu solitudine e piantu, b’at sentimentos de piedade e de calore umanu tantu forte da isfidare su fritu e sos elementos de cussa note chi paret non finat pius.

Oramai isalenada, Filippa arrivit a sa janna de sa domo e a manu aberta la tzocat cun tota sa fortza chi ancora l’est restada e sighit a tzocare finas chi intendet una oghe chi, frastimende, avisat de aer intesu e ch’est abberinde. Cando Fovoeddu abberit sa janna bi sun totu, b’est Paulina sa muzere, Marianzela sa fiza, Antonandria e puru s’ateru fizu minore: Giagominu, chi ’idinde “Sa Majalza”, tota illudriada, cun cara insambenada e sos pilos teteros, allorumados dae su ’entu, partit currinde a s’aposenteddu sou pro si frimmare apena intro e abbaidende poi time-time sa janna ’e carrela. Filippa, proàda dae sa caminada in tota sa persone, ruet imbenujada, lassendesi poi falare in terra chentza pius fortzas, li ’essit solu una peraula: “Forica”.

Antonandria intesu su numene, s’imbenujat e muntenindeli sa conca infusta cun sa manu preguntat: “It’at sutzessu, inu’est Forica?”, Filippa, primu de sererrare sos ojos resessit a narrere: “Su babbu l’at iscuta e che l’at catzada dae domo, nende chi si la idet cun tegus la ’ochidi… bae fizu ’onu, issa est domo mia, drommida” e intantu ch’est faeddende ponet in manos de su giovanu sa giae pro abberere sa janna. Antonandria si girat unu mamentu pro abbaidare sa mama e bidindeli in ojos unu emmo chi li dat siguresa, si etat in palas su capoto etzu e chi ’essit cun sa giae in manu e su babbu fatu. Cando poi de iscuta, Paulina e Marianzela, cun s’idea de la sucurrere, torran a sa janna de carrela cun su lavamanu de abba calda, abbammanos e unu estire asciutu , biden dispiaghidas chi sa Majalza sich’est andada.

Arrivende a domo sua, Filippa idet s’aera ch’est comintzende a iljarire, abba e bentu, oramai arresos, an sensadu. Sa giae est in sa tupa e intro, ue fit sa pisedda b’est solu su cabidale, “Che l’an giuta drommida e ammuntada”, pensat tra se e se. Serrada sa janna si lassat falare in sa banchita de ferula e si che drommit, abbaidende sas pegas brajas restadas e chi oramai nudda poden ne resessin a iscaldire. Sa die de s’affidu de Forica e Antonandria, issa, chentza si mustrare, resesseit a los bidere dae tesu, pro unu mamentu.

Su ’eranu l’agat in Su Solianu, boddinde pira bianca da un’alvure chi niunu chircat ne curat pius e ingrusciada no intendet sos passos lebios chi caminede in s’elva s’acultzian a inue est issa. Girendesi, s’agat cun Forica chi giughet su pitzinnu in bratzos e Antonandria pagu pius atesu. Cando sa pisedda s’acultziat pro li bi lu mustrare, Filippa idet in cussu pitzinnu su fizu chi no at tentu sa fortuna de abbratzare, puite sola e abbandonada dae totu non l’at potidu cunsignare a sa vida. Intendinde sas lagrimas chi lenas l’aundan sos ojos, Filippa girat lestra de palas e chentza narrere nudda s’avviat in su caminu chi falat a su riu. Ma, foltzis at imbaradu unu mamentu in pius, tantu chi, maridu e muzere, mudos, an bidu sas lagrimas.

“Ebbe?! ”, pensat. Cuntenta, imbicat sa falada e brinchitende che una pitzinnedda dae unu crastu a s’ateru, tra se e se narat: “An a narrere, chentza chi niunu lo cretat, chi puru sas majalzas pianghene”.

www.francopiga.it in www.luigiladu.it profilo e altri racconti

Commenti sono sospesi.

RSS Sottoscrivi.