Categoria : letteratura sarda

Sa passentzia de Giobbe de Mariantonia Fara

Sa passentzia o pascenscia de Giobbe est diventada proverbiale e benit ammentada cando una pessone s’agatat in dificurtades mannas, chi li proant deaberu sa pascenscia.

Custu modu de narrer, nachi est bennidu a conca medas bortas, a Luisa, in su 2002/2003, passende in s’istrada 131, andende dae Thathari a su Meilogu e sighinde, carchi orta, fintzas a Cagliari. Sa torrada nachi fit semper sa matessi: “pro chie vivet dae sa campagna ocannu bi cheret sa passentzia de Giobbe!”

Ma chie est Giobbe? Est un’omine de su cale faedat unu liberu de sa Bibbia, intituladu propriu Giobbe. Isse fit proprietariu mannu de terras e de bistiamene e teniat fizos meda e fizas. Tott’in duna cuss’omine riccu, sabiu, onestu e modellu de fide in Deus si agatat chentza benes e chentza fizos. Dae laras suas, cando benit a ischire sos dannos chi li sunt capitados, bessint custas peraulas: – Nudu so ‘essidu dae su sinu da mama mia e nudu bi appo a torrare. Su Segnore at dadu, su Segnore at leadu, siat beneittu su nomen de su Segnore! –

Pustis de pagu tempus si agatat cun sa marturia subra sa carena sua. Custa sufferentzia puru suportat cun pascenscia, fintzas a cando no est provocadu dae  tres amigos suos. Issos fint andados a li fagher visita e a lu pibiare pro sos males chi li fint ruttos subra de palas, ma cun sos arrejonos issoro l’attediant nendeli chi cussas disauras, de siguru, li sunt bennidas pro castigu de sos pecados suos. Est s’unza chi che ‘etat su cantare, comente si solit narrer. Giobbe non bi la faghet pius, malaighet sa die chi est naschidu e dimandat a Deus de che lu leare dae su mundu.

Iscobertu custu modu de fagher de Giobbe paret chi isse puru epat perdidu sa passentzia e duncas non siat beru chi isse siat unu modellu de ammentare o de tenner a diciu. Ma su contu non si serrat gai in curtzu e i su poberu Giobbe tevet suportare a longu s’insistentzia de sos amigos suos, chi sighint in sa ‘idea issoro e in logu de lu cunfortare li aghesciant sas piaes, fintzas a cando Giobbe, delusu e dispiaghidu pro sas peraulas e pro s’arrogantzia issoro, non si ponet dae nou tottu in manos de Deus. Riconnoschet chi perun’ omine, pro cantu potat esser justu, si podet agatare chentza neu adananti de Deus. Dimandat perdonu pro sas peraulas insensadas chi sunt bessidas dae ‘ucca sua in cussas oras de attediu. Pro lu liberare dae sos amigos li rispondet Deus matessi e li dimandat de ufrire sacrifitzios pro ottenner su perdonu a sos amigos suos. E a isse, chi adananti de Deus fit deaberu justu, li dat torra salude, fizos e benes pius de cantu nde teniat innanti.

Custu est in pagas peraulas su contu de su Giobbe pascenscile, ma acò como unu Giobbe de su tempus nostru, a su cale, Luisa narat chi pensaiat in cussos biazos. Lu collocamus in su Logudoro (o in cale si siat parte de sa Sardigna) in s’annada agraria 2002/2003.

S’undighi de Austu de su 2002 at fattu una die de abba forte e sighida. Ne pitzinnos, ne betzos teniant ammentu de una die de abba gai in su mese de austu. Giobbe, sa die,  narat: – Custa est una cosa mai ‘ida, ne intesa.- Pioet puru sas dies chi sighint e pustis torrat su cardu, su cardu de s’istiu, ma est pius friscu de su solitu.

Giobbe, pustis de i cuss’abba, dogni die passat in sa ‘inza e i sa ua est semper ‘irde, non bi coghet. Attraessende sa campagna Giobbe notat chi sa terra est carpida meda e pensat chi cussa abba fetat criare sa terra. E gai capitat. In su jiru de carchi chida sa campagna diventat birde. Giobbe timet chi cuss’erva troppu primmarìa morzat e i s’annada siat male avviada puru pro su bistiamene, ca est difitzile chi pioat ancora de frecuente pro alimentare sa terra e pro fagher crescher s’erva naschida fora ‘e tempus, pro sos logos nostros,.

Imbetzes, dae tantu in tantu pioet e posca torrat a fagher dies bonas e i s’erva creschet, ma sa ‘inza est male posta: sa ua est chentza sabore e pudrigada; dae die in die la ‘idet calendesi a fumu. Tzertos amigos de Giobbe, chi faghent solu sos binzateris, li narant: – Tue ses ancora fortunadu ca perdes sa ua e cun issa sa pruvvista de su ‘inu, ma ti restat s’erva; nois, binzateris, semus perdinde su trabagliu de tottu s’annu -.

A Santu Aine sa terra est coberta de erva comente, in ateros annos, capitaiat de  la ‘ider in su mese de Abrile. Giobbe  pensat: – Su  fruttu  de  sa ‘inza  l’amos perdidu, ma ocannu sas berveghes campant chentza mangime -.

Pustis sas berveghes cumintzant anzare e.i sos anzoneddos ischirtiant cuntentos. Sos cummerciantes, dae parte issoro, si faghent sos contos e detzidint: – Su preju de sos anzones tevet esser basciu -.

Giobbe tenet bisonzu de ‘ender sos anzones. Parent bellos, ma sunt lebios e los tevet dare puru a barattu. Dadu chi non si.los podet tenner tottu pro pruvista los bendet a su preju chi curret, senza tenner sa possibilidade de ponner isse su preju a sa cosa sua.

Iscannados sos anzones bintrat a murgher, ma latte sas berveghes non nde jughent. S’erva bella las faghet bistare ‘ene ma latte non nde.lis faghet bintrare. Pustis de carchi chida cumintzat a chirriare annile, ma puru cussa antiga pratiga dat paga resa.

Passant Sant’Andria e Nadale. A chidas variadas, faghet tempus bonu e tempus malu. Sos anzones de pesare sunt istitados e, guasi tottu, sas berveghes de madrigadu oramai sunt istelladas. Ma bi at ateros probremas: aurtinzu in sas sacagias e mortalidade in tottu su masone sunt frecuentes.

In Bennarzu su tempus peorat, dogni pedra est in abba e Giobbe faghet matana meda caminende in mesu de su ludu. A su campu piantadu a cartzofa non si.bi podet bintrare. In sas tancas, comente in sos cunzados, s’erva cambiat colore: no est pius birde, ma groga; est totta martzida. Su bistiamene est malaidu, su topimene, dogni die, curpit ateras berveghes chi fint sanas e gai in pagas chidas sunt tottu a una peadiga.

De sas duas sues, chi fint prossimas, una est aurtida e i s’atera at fattu solu duos porcheddos.

Arrivat Frearzu e umpare cun isse: nie, ancora abba e frittu, cun biddia a prammu. S’erva no est solu groga, ma brusciada. Abaidende sa ‘idatone, narat Luisa, benit su disisperu. In cussa chi pariat annada ‘ona bi cheret fenu e proenda, vitirinariu, vacinos e meighinas, tottu de pagare luego dae busciaca, innanti de retzire ‘inari pro su pagu latte murtu e juttu a su casufitziu. Primma o poi bi l’ant a pagare, ma bisonzat de antitzipare. E dae inue? Dae su chi at postu a parte in sas annadas passadas toccadas dae sa siccagna, dae “Sa limba biaita” e ateros malannos?

Como bi sunt sas Finantziarias, si non si cheret andare a sas Bancas, e de tzertu su ‘inari si buscat. Su malu est chi a cando a lu torrare su “chentu” diventat “chent’ottanta” o “dughentos” e i su poberu Giobbe, pro sarvare su capitale, tevet approendare puru sas Bancas e i sas Finantziarias. Però tenet ispera in sas Leges, cussas chi no faghent mai, ca s’impignu printzipale de sos politicos nostros  est cussu de si brigare e cando resessint a cungruire carchi Lege l’urdinzant in modu tale chi bi cheret s’avocadu a la cumprender e annos pro ottenner su chi ant istabilidu, cando no capitat chi su benefitziu cuntzessu, cunsideradu un’isbagliu, non lu cherfant torradu cun sos interessos.

E Giobbe ite faghet? Tratzat comente bene podet sos carrones suos, isperende chi su tempus mezoret  e li fetant Leges in favore. Ma pius de una ‘orta si.la leat cun Deus, sos santos e Nostra Segnora. Tottu divesciu dae su Giobbe antigu chi beneighet a Deus cando est riccu e cando che li ‘enint leados benes e fizos. Isse puru perdet sa passentzia, ma solu adananti de sos arrejonos istrambos de sos amigos, chi lu cherent cunfortare cun peraulas chi diventant fritzas e arrejonos similes a unu processu. Imbetzes sos dannos e i sa marturia isse los atzetat cun pascenscia e amore. Isse puru tiat cherrer ischire proite tottu cussos males li sunt capitados, ma dadu chi risposta a i custa dimanda no nde agatat, comente no sinde agatat nemmancu oe, isse si fidat de Deus e lu sighit a rispettare. E Deus, chi connoschet bene su chi isse est e i su chi at vividu, lu liberat dae sos afannos e beneighet su trabagliu sou.

Comente est capitadu a Giobbe, su justu e pascenscile, gai sutzedat a su Giobbe logudoresu de oe. Isse, nachi, tenet insinzamentos fortes dados dae su babbu e dae sa mama, sa cale ancora oe li narat: – Giobbe meu caru, ponedi in paghe cun Deus, vive cun justesa e fide in mesu a sas dificurtades de sa vida e ti as a render contu chi Deus ti abbaidat cun amore et est prontu a ti dare s’ajudu sou fintzas cando non ti dat su chi tue tias cherrer.

Para coragiu, non timas e non frastimes pius, ne a boghe arta ne a boghe bascia. Non cherfas su male pro niunu. Dimanda cun fide de di godire de su trabagliu tou e de poder azuare a chie tenet pius bisonzu de a tie. Insinza a fizos tuos s’onestade, s’amore a Deus e i sa fiducia in Isse. Non ti affannes pro su chi pensant sos ateros de a tie, ca Deus bidet su chi ses, non su chi tue pares a sos ojos de sos amigos o de sa zente. Isse ti leget intro de su pensamentu e ischit cantu passat in sas intragnas tuas. Non li podes cuare nudda.

No perdas mai s’isperantzia. Como, Martu ti at a batire unu pagu de tempus bonu, mancari sa ‘iddia epat sighidu a brusciare s’erva.  Su bistiamene at a sanare. Non ti attristes bidinde sa terra ancora guasi nuda. Sutta s’erva brusciada dae sa ‘iddia at a brotare s’erva noa e l’as a bider lughinde, infusta dae su lentore.

Torra a illistrire, a pudare e a tzappare sa ‘inza. Ammanitza sa terra pro ponner s’ortaliscia. Forsis occannu, sas abbas chi sunt bennidas e i sas chi, s’isperat, ant a benner in Abrile e in Maju ant a cunsentire a su trimmuriscu de torrare a crescher in sas baddes nostra comente in tempos passados. Tenedi contu sos mascios chi, a fine de Abrile o a Maju, as a bettare in su masone de sas berveghes de madrigadu, pro dare cumintzu a una annada noa in su pastorigonzu.

Tue ischis già chi sa vida est una roda chi non tenet pasu. Ischis chi dogni tempus benit e passat e non durat pro semper ne su malu, ne su ‘onu. Solu Deus e i s’anima tua, umpare a sas operas chi as fattu, faghes e as a fagher, restant pro semper -.

Custos, narat Luisa, sunt sos cussizos chi sa mama dat a su Giobbe Logudoresu, ma ponet a issa e a nois una pregunta: – At a resesser Giobbe a ponner mente a sa mama e a tenner sa pascenscia de su Giobbe antigu in mesu a tantos dannos e affannos?-

Mentzione a Bono in su 2004

Commenti sono sospesi.

RSS Sottoscrivi.