Categoria : versos in limba

S’istatzione Antiga de Istevene Flore de Anela a contivizu de Domitilla Mannu

Su sole in su primu manzanu
colores de melalidone
sa zente est in cudd’istatzione
frimmada in s’ammentu lontanu.

 

Fint mudos sos sonnos ligados
cun filu de brama in s’istentu
rellozu miradu a momentu
cossizos de seru accabados.

In s’ària bi fint sas intregas
bolende che luna silente
sas uras in buca ‘e sa zente:
torrade cun bonas allegas!

Pitzinnos puddedros de annu
isortos in zogos currende
sos tempos chi fint mudende
a s’ogru aporadu ‘e su mannu.

De botu tzessadu est su gosu
piseddos torrados a frenu
mirende s’incantu ‘e su trenu
a bellu accudende fumosu.

Balisias porridas a bolu
sas tzarras lassadas a mesu
carignos andados atesu
e penas chirchende consolu.

Su frùschiu a s’ora de tuccare
sa làgrima tinta a carvone
isperdid’ in cuddu vagone
chi prusu non podet torrare.

Ammentos de tando in assentu
mi torrant lontanas anderas
de trenos, fumosas isperas
e annos passados che bentu.

1° prèmiu Cuncursu de poesia “Luigino Cossu” 2012

Commenti sono sospesi.

RSS Sottoscrivi.