Categoria : versos in limba

Paginas de Pedra di Franco Piga a contivizu de Domitilla Mannu

Ap’intesu de pedras ch’an memoria,

sas chi mustran chentza coro e fritas,

nachi an sonos, peraulas iscritas,

figuras pintas, caras e ammentos,

e chi lugan cun s’abba e a sos bentos

cunfiden sos segretos de s’istoria,

e ch’in sos muros de pedra assentada

chi manos agalladas nd’an pesadu,

bi lugat su suore ch’an lassadu

cazadu in pizos diligos e canos,

in paginas de antigos iscrianos

che liberos de pedra ammuntonada,

 

inue b’an signadu ogn’argumentu

chi tempus e natura an preservadu,

a mustrare it’an fatu e manizadu

su Deus ch’an pregadu e beneitu,

sas domos chi tenian pro abitu

trastes, capatzidades e talentu.

 

Picadas pro bellesa e cumpagnia

sun de pedra sas lughes in sas losas,

e de pedra sun anghelos e rosas

chi signalan, che lacanas arcanas,

sa sorte e sas miserias umanas,

sa fine ‘e ogni dolu e disanìa.

 

Paren chi sigan, mudas a mustrare

operas cun inventos e fainas,

e chi rocalzos cun sas muridinas

ammuntadas de rù, edra e cresuras,

s’ispanten e si gosen de premuras

chi tropu an imbaradu a lis torrare.

 

Commenti sono sospesi.

RSS Sottoscrivi.