Categoria : versos in limba

Carla Casula cun Amore meu, Antonello Bazzu cun Cunsideru ‘e sa notte, Antonello Fancello cun Mamuttones, premiados, cun su contivizu de Domitilla Mannu

Custas sunt sas poesias binchidoras de su prèmiu  Cullèziu  Tàtari s’editzione sa de XXII de ocannu. Setzione N^ 2 Su primu premiu est tocadu a sa poesia: AMORE MEU de Carla Casula. Su segundu a sa poesia CUNSIDERU DE SA NOTTE de Antonello Bazzu. Su de tres a sa poesia MAMUTTONES de Tonino Fancello. Sa giuria fit cumposta dae Nino Fois (presidente)  Grazia Elisabetta Coradduzza, Stefano Arru, Salvatore Luiu, Domitilla Mannu e Antonio Tedde.

Amore meu  I Premiu
de Carla Casula

In sas àndalas rujas de sa mente,
passizas, lèbiu, unicu segnore…
mistura de fastizu, de amore,
mastru zeniosu, pitzinnu dischente.

Tue mere intr ‘e s’anima donosa,
anneu imboligadu, lenu lenu,
puntorzu chi n’inferchet su velenu,
arbèschida nuscada e carignosa.

Muda t’abbàido chena murmutare,
pro chi m’adduret custa visione,
ma sas laras s’aberint a resone
e cun disizu ti cherent laudare.

E canto s’ermusura de sa cara,
su nuscu de sos ogros lugorosos,
pilos de mele, càvanos ditzosos
e bella ‘oghe bia, durche, giara.

Sas manos fatas sunt pro sos carignos
e sanant cada male e timoria,
bratzos iscarpeddados cun maghia,
chi de unu deus grecu parent dignos.
Cando m’istringo a sa carena tua,
bido su paradisu totu in terra
e ismentigande onzi cuntierra,
m’allugo de colore, a sa cua.

Ma, belligheddu, fintzas a s’inferru
mi c’as mandadu prò sa gelosia …
e cuss’amiga prena ‘e galania
bortat onzi beranu in igerru.

Ischiava como so, o prenda mia,
de su disizu chi mi dat anneu,
làgrima, risu, dolu e recreu,
isporu mannu, giogu e poesia.
Ti biso in su biaitu de su frore,
in s’arcu ‘e chelu, in donzi ranu ‘e rena,
e pro tene mi pinto de sirena…
sole nuscadu, lizu ruju, amore!


Cunsideru ‘e sa notte II Premiu
di Antonello Bazzu

Un’àghera ‘e ruinzu
at liagadu su chelu.

Subra sas téulas
cunsumidas de isporu e
chinnidas de piantu
braghera sa luna
arrampionat s’àmina
a sa notte e si la gighet fattu
peri montes e campiles prima
‘e s’intuveddare in nues
majarzas, infilistrada de
rajos de prata, a ghisa ‘e
damizella, comente chi
esseret issa de bonaura
s’isposa noale.

Cras sonnida,
a sos fettianos impreos
suos però sa luna
at a torrare
marranu si sas nues
bi an a èsser galu!

Inbetze, mai istraccu,
sos punzos suos de fogu
su sole
at a sighire a attrempare
subra sas coberturas
de su trighinzu meu
chin s’àghera ‘e ruinzu,
su chelu liagadu ‘e amarguras
e istajones che sempre
de peleas fìoridas
e… cundennas antigas.


Mamuttones de Antonino Fancello III Premiu

O mamuttone nieddu che-i su moro
ghetta su lovru in custa die fritta
tene s’annada ona prus beneitta
e sos disitzos de prendere in coro.

“Uè sas carreras si pesan fulanas
in su predariu anticu cà isprigas
donzi tempus chi curret chin’istigas
in cussas terras de abbas e fùntanas.

Carottas fides e sagras de focu
tra su fummu chi ‘olat in sa pratta
pistiddos de inicottu in sa saffatta
c h’addurcan s’amargura in cada locu.

Bolan artos sos fummos de ardore
isprican sas frammas in sa muntanna
s’illuminat in terra cada janna
chin fide c’at intessiu su Sennore.

Chin nuscos de ormidda s’archimissa
chi cundit custa notte ch’est galana
e cantat cada fera in donzi tana
e frorit in s’artare cada missa.
Est fìttianu e sicuru chi non ruet
s’alenu beneittu ‘e cada gamma
profumat in su sinu cada mamma
de su piseddu chi naschit e suet.

Est chisjna chi ‘olat in s’aera
bardanera chi curret a lugore
e paschen sas ispicas de amore
de su prioradu c’at fattu bandera.

Ses galu sempes tue a tramandare
o Sant’Antoni chi preparas s’annu
de sagras e su foghu meda mannu
e aperis jannas de carrasecare.

In sa chintorza prendes su connottu
de s’antigu prus rustigu tenore
oje est festa manna de folcrore
e tamban sos sonazos d’abbolottu.
Sa maschera’e su tempus a manera
pintada in sa carotta iscarfeddada
pro chi sa fune a lovru ch’est ghettada
prendat in sa Barbagia pache e ispera.


 http://www.luigiladu.it/


 

Commenti sono sospesi.

RSS Sottoscrivi.