Categoria : lingua/limba

Sa Litera de su 1415 traduida in limba dae sa redatzione de S’Ischiglia in su 1954

Hoe pubblicamus sa litera apida dae su prof. Alberto Boscolo in s’archiviu de sa Corona de Aragona (legajos di Ferdinando I,caja, 15, doc, 2974, non catalogato), mandada dae Thatari su 19 de Cabidanni 1415 dae Serafinu Montagnana, tataresu, a Antoni Marongiu, tataresu, foraessidu a S’Alighera TRADUIDA sempre in limba dae sa redatzione de  s’Ischiglia Anno IV 1-2 Gennaio -Febbraio 1954, p. 287 in modu chi sos letores potant fagher sa cumparatzione intra sas  duas   letziones, una tardumedievale e s’atera de su Noighentos chimbanta battor. (A. d. s. N.)

Sa littera ‘ostra, chi m’hazis mandadu, continente sas novidades, chi contat Donnu Barisone, sogru ‘ostru, hap’hapidu e rezidu, de cale, in cantu ischio comente passan (suni) sas cosas, ap’apidu alcuna insoro (ne’ hapo notadu caliguna) de sa cale pro sa presente bos rispondo chi baldamente narade a Donnu Barisone chi non si lamentet de sas maneras chi denet caligunu, pro chi tottu est unu chi sonat sa Canapida, pro chi tottu istamus cun s’animu attentu (in guardia) a intender comente sas cosas deven restare de accordu cun su segnor Re, chi in cue si accollet (garrighet) tottu, chi fetas de manera (in modu) chi su segnore siat cuntentu, chi cando su segnore at esser cuntentu  siades seguri chi inoghe tottu amus a restare cuntentos e tales créne, comente chi at esser biadu, hat a lassare de lu chietare. E pro chie naran chi da- e inoghe est mandadu a Genova, lassade narrer a chie cheret narrer , chi tottu est unu bellu nudda, ma est cunfortu de alcunos (caligunos) tristos chi si créne  dare fama  chie siat ispaventu pro attere, segundu (nadu) subra a sonu de Canapidas, ma su tottu haizis a bider chi, attendende su Re sa cosa hat aer effettu pacificu, sigundu chi su segnore hat aer fattu. Ma, cunfortu de tottu nois atteros, sas cosas sun de aer prestu effettu chi no istaimis tantu penende. Sa cosas nostras e de Donnu Barisone m’han a esser raccumandadas cantu, e-i sas mias, cantu mi siat possibile. ” Cristos bos salvet sempre, amen”. Dae parte mia a Donnu Barisone. Inoghe non c’hat novas (novidades) chi bos pota iscriere si no chi tottu istamus bene e in paghe. S’amadu nostru nebode si hat Deus regoltu a isse e hoe mercuris l’amus interradu. Dada in Tattari in die degheenoe de Cabidanni (settembre) Milli battor chentos bindighi. Serafinu Montagnan generu ‘ostru cun amore solitu.

Commenti sono sospesi.

RSS Sottoscrivi.