Categoria : versi in gallurese

Palchì no torri, di’, tempu passatu? di don Baignu Pes (Tempio 1724-1795)

Mentre in Anglona e in Gallura infuriavano le lotte tra diverse fazioni politiche a cui appartenevano diverse famiglie , il nostro sacerdote che, a quanto pare, fu anche un buon ecclesiastico, andava componendo versi sul tempo e sull’amore secondo l’uso europeo: si pensi alle pene del Rousseau con le sue amiche dame che spesso lo ospitavano per raccontergli le loro pene d’amore. Il grande pedagogista e “piccolo uomo” lacrimava nei gazebo dei giardini privati in cui passeggiava con le sue damine così come lui accenna nelle sue “Confessioni” . Non lacrimava certo per i cinque figli avuti dalla sua Teresa e sbattuti nell’oblio di un collegio. La società li avrebbe rovinati e quindi meglio reclusi in collegio.  Un aspirante vicerè di Sardegna, il Conte d’Este, sproloquia con un certo disprezzo sull’arretratezza dell’Isola e delle sue istituzioni che sicuramente conosceva solo a volo d’uccello. A molti sembra sfuggire la riforma Bogino e il buon numero di graduati che da essa verranno fuori. Povero Settecento poco studiato nei suoi complessi aspetti: le scuole parrocchiali fondate dal Delbecchi, quelle meno note dei singoli parroci, visto che per iniziare la frequenza delle sette classi boginiane occorreva saper leggere e scrivere e far di conto; il minimo dell’alfabetizzazione. I numerosi collegi gesuitici, scolopici e degli altri ordini religiosi passano sotto silenzio, ordini tutti di frequenza e livello europeo. Fanno più rumore i dragoni, gl’impiccati e gl’imprigionati del Rivarlo, che non le predice del carismatico gesuita Padre  Giovanni Battista Vassallo.

Palchì no torri, dì, tempu passatu?
Palchì no torri, dì, tempu paldutu?

Torra alta volta, torra a fatti méu,
Tempu impultanti, tempu priziosu,
Tempu, chi vali tantu cant’è Deu,
Par un cori ben fattu e viltuósu.
Troppu a distempu, tempu caru, arreu
A cunnisciti. Oh, pesu aguniosu…
Cant’utilosu mi saristi statu,
tempu, haenditi a tempu cunnisciutu! 8

Tempu, chi in unu cuntinu muimentu
poni tutta la tò stabilitai,
chi la tò chiettù, lu tò assentu
cunsisti in no istà chiettu mai.
Rintruxedi pal me ch’era ditentu,
candu passesti, in un sonnu grai:
Ah! si turrai, tempu mal passatu,
chi bè chi t’aarìa ripaltutu! 16

Tempu, chi sempri in ghjusta prupulzioni,
di lu tò motu in ghjuru andi la sfera,
N’agghj di me, ti precu, cumpassioni,
Ritorrami a prinzipiu di carrera;
Di l’anni mei l’ultima stasgioni
Cunveltil’alta ‘olta in primaera.
L’esse lu ch’era a me sarà nicatu,
Ch’insensibili tanti hani uttinutu?

L’alburu tristu senza fiori e frondi,
vinutu maggiu, acquista frondi e fiori;
a campu siccu tandu currispondi
un beddu traciu d’allegri culori;
Supelbu salta d’invarru li spondi
Riu ch’è di stìu poaru d’umori:
E l’anticu vigori – rinnuatu
No sarà mai in un omu canutu?

La salpi veccia chidd’antichi spoddi
Lassa, e si vesti di li primi gali;
Da li cìnnari friddi, in chi si scioddi,
Chidda famosa Cedda orientali,
Rinasci, e tantu spiritu rigoddi,
Ch’agili comu prima batti l’ali:
E l’animu immultali rifulmatu
No vi darà lu sò colpu abbattutu?

La notti è pal viné, la dì s’imbruna
Candu lu soli mori in Occidenti;
A luci poi torra tutt’in una
Candu rinasci allegru in orienti:
E la sureddha, la candida luna,
Da li mancanti torra a li criscenti:
E un omu cadenti in chiddu statu
No de’ turrà, da undi è dicadutu?

Tempu disprizziatu, torra abali,
Ch’aggiu di ca sé tu cunniscimentu;
Torra oggi, chi cunnoscu cantu vali
Chi pruarè tutt’altu trattamentu.
Ah! D’aeti trattatu tantu mali,
Non possu ditti cantu mi ni pentu…
Cunniscimentu, a cantu sé taldatu?
A passi troppu lenti sei vinutu!

Non timì tempu caru, d’impliatti
In falsi e bassi imaginazioni,
In chimeri, in dilirj, in disbaratti,
Mutivi di la me’ paldizïoni.
In fa’ teli di ragni, o in chiddi fatti
cuntrarj a lu bon sinnu, a la raxoni:
Aggi cumpassioni, tempu amatu,
D’un cori afflittu, confusu e pintutu.

Di dugna stanti toiu apprufittà
Voddu, senza passacci ora oziosa:
Né pensu più palditti in cilibrà
Li grazii, li primori d’una rosa,
Ch’in brei in brei a cunniscì si dà
Cantu è vana, caduca e ispinosa.
Dulurosa mimoria, ch’ispuddhatu
M’hai di gusti, e di peni ‘istutu!
Si cuminciàa di nou a viì,
Dia usà diffarenti ecunumia:
Né palticula mancu di la dì,
Senza imprialla bè’, passacci dia:
Chi ben pruistu, innanzi di murì,
Pa l’ultimu ‘iagghju mi sarìa.
Oh, alligria! Oh tre volti biatu,
tempu, candu da te fussi attindutu!

Palchì non torri, dì, tempu passatu?
Palchì non torri, dì, tempu paldutu?

Torra alta volta, torra a fatti méu
Tempu impultanti, tempu priziosu,
Tempu, chi vali tantu cant’è Deu,
Par un cori ben fattu e viltuósu.
Troppu a distempu, tempu caru, arreu

A cunnisciti. Oh, pesu aguniosu…
Cant’utilosu mi saristi statu,
tempu, haenditi a tempu cunnisciutu!

Tempu, chi in unu cuntinu muimentu
poni tutta la tò stabilitai,
chi la tò chiettù, lu tò assentu
cunsisti in no istà chiettu mai.
Rintruxedi pal me ch’era ditentu,
candu passesti, in un sonnu grai:
Ah! si turrai, tempu mal passatu,
chi bè chi t’aarìa ripaltutu!

Tempu, chi sempri in ghjusta prupulzioni,
di lu tò motu in ghjuru andi la sfera,
N’agghj di me, ti precu, cumpassioni,
Ritorrami a prinzipiu di carrera;
Di l’anni mei l’ultima stasgioni
Cunveltil’alta ‘olta in primaera.
L’esse lu ch’era a me sarà nicatu,
Ch’insensibili tanti hani uttinutu?

L’alburu tristu senza fiori e frondi,
vinutu maggiu, acquista frondi e fiori;
a campu siccu tandu currispondi
un beddu traciu d’allegri culori;
Supelbu salta d’invarru li spondi
Riu ch’è di stìu poaru d’umori:
E l’anticu vigori – rinnuatu
No sarà mai in un omu canutu?

La salpi veccia chidd’antichi spoddi
Lassa, e si vesti di li primi gali;
Da li cìnnari friddi, in chi si scioddi,
Chidda famosa Cedda orientali,
Rinasci, e tantu spiritu rigoddi,
Ch’agili comu prima batti l’ali:
E l’animu immultali rifulmatu
No vi darà lu sò colpu abbattutu?

La notti è pal viné, la dì s’imbruna
Candu lu soli mori in Occidenti;
A luci poi torra tutt’in una
Candu rinasci allegru in orienti:
E la sureddha, la candida luna,
Da li mancanti torra a li criscenti:
E un omu cadenti in chiddu statu
No de’ turrà, da undi è dicadutu?

Tempu disprizziatu, torra abali,
Ch’aggiu di ca sé tu cunniscimentu;
Torra oggi, chi cunnoscu cantu vali
Chi pruarè tutt’altu trattamentu.
Ah! D’aeti trattatu tantu mali,
Non possu ditti cantu mi ni pentu…
Cunniscimentu, a cantu sé taldatu?
A passi troppu lenti sei vinutu!

Non timì tempu caru, d’impliatti
In falsi e bassi imaginazioni,

In chimeri, in dilirj, in disbaratti,
Mutivi di la me’ paldizïoni.
In fa’ teli di ragni, o in chiddi fatti
cuntrarj a lu bon sinnu, a la raxoni:
Aggi cumpassioni, tempu amatu,
D’un cori afflittu, confusu e pintutu.

Di dugna stanti toiu apprufittà
Voddu, senza passacci ora oziosa:
Né pensu più palditti in cilibrà
Li grazii, li primori d’una rosa,
Ch’in brei in brei a cunniscì si dà
Cantu è vana, caduca e ispinosa.
Dulurosa mimoria, ch’ispuddhatu
M’hai di gusti, e di peni ‘istutu!
Si cuminciàa di nou a viì,
Dia usà diffarenti ecunumia:
Né palticula mancu di la dì,
Senza imprialla bè’, passacci dia:
Chi ben pruistu, innanzi di murì,
Pa l’ultimu ‘iagghju mi sarìa.
Oh, alligria! Oh tre volti biatu,
tempu, candu da te fussi attindutu!

Palchì non torri, dì, tempu passatu?
Palchì non torri, dì, tempu paldutu?

Palchì no torri, dì, tempu passatu?
Palchì no torri, dì, tempu paldutu?

Torra alta volta, torra a fatti méu,
Tempu impultanti, tempu priziosu,
Tempu, chi vali tantu cant’è Deu,
Par un cori ben fattu e viltuósu.
Troppu a distempu, tempu caru, arreu
A cunnisciti. Oh, pesu aguniosu…
Cant’utilosu mi saristi statu,
tempu, haenditi a tempu cunnisciutu!

Tempu, chi in unu cuntinu muimentu
poni tutta la tò stabilitai,
chi la tò chiettù, lu tò assentu
cunsisti in no istà chiettu mai.
Rintruxedi pal me ch’era ditentu,
candu passesti, in un sonnu grai:
Ah! si turrai, tempu mal passatu,
chi bè chi t’aarìa ripaltutu!

Tempu, chi sempri in ghjusta prupulzioni,
di lu tò motu in ghjuru andi la sfera,
N’agghj di me, ti precu, cumpassioni,
Ritorrami a prinzipiu di carrera;
Di l’anni mei l’ultima stasgioni
Cunveltil’alta ‘olta in primaera.
L’esse lu ch’era a me sarà nicatu,
Ch’insensibili tanti hani uttinutu?

L’alburu tristu senza fiori e frondi,
vinutu maggiu, acquista frondi e fiori;
a campu siccu tandu currispondi
un beddu traciu d’allegri culori;
Supelbu salta d’invarru li spondi
Riu ch’è di stìu poaru d’umori:
E l’anticu vigori – rinnuatu
No sarà mai in un omu canutu?

La salpi veccia chidd’antichi spoddi
Lassa, e si vesti di li primi gali;
Da li cìnnari friddi, in chi si scioddi,
Chidda famosa Cedda orientali,
Rinasci, e tantu spiritu rigoddi,
Ch’agili comu prima batti l’ali:
E l’animu immultali rifulmatu
No vi darà lu sò colpu abbattutu?

La notti è pal viné, la dì s’imbruna
Candu lu soli mori in Occidenti;
A luci poi torra tutt’in una
Candu rinasci allegru in orienti:
E la sureddha, la candida luna,
Da li mancanti torra a li criscenti:
E un omu cadenti in chiddu statu
No de’ turrà, da undi è dicadutu?

Tempu disprizziatu, torra abali,
Ch’aggiu di ca sé tu cunniscimentu;
Torra oggi, chi cunnoscu cantu vali
Chi pruarè tutt’altu trattamentu.
Ah! D’aeti trattatu tantu mali,
Non possu ditti cantu mi ni pentu…
Cunniscimentu, a cantu sé taldatu?
A passi troppu lenti sei vinutu!

Non timì tempu caru, d’impliatti
In falsi e bassi imaginazioni,
In chimeri, in dilirj, in disbaratti,
Mutivi di la me’ paldizïoni.
In fa’ teli di ragni, o in chiddi fatti
cuntrarj a lu bon sinnu, a la raxoni:
Aggi cumpassioni, tempu amatu,
D’un cori afflittu, confusu e pintutu.

Di dugna stanti toiu apprufittà
Voddu, senza passacci ora oziosa:
Né pensu più palditti in cilibrà
Li grazii, li primori d’una rosa,
Ch’in brei in brei a cunniscì si dà
Cantu è vana, caduca e ispinosa.
Dulurosa mimoria, ch’ispuddhatu
M’hai di gusti, e di peni ‘istutu!
Si cuminciàa di nou a viì,
Dia usà diffarenti ecunumia:
Né palticula mancu di la dì,
Senza imprialla bè’, passacci dia:
Chi ben pruistu, innanzi di murì,
Pa l’ultimu ‘iagghju mi sarìa.
Oh, alligria! Oh tre volti biatu,
tempu, candu da te fussi attindutu!

Palchì non torri, dì, tempu passaddu?
Palchì non torri, dì, tempu palduddu?

Palchì no torri, dì, tempu passatu?
Palchì no torri, dì, tempu paldutu?

Torra alta volta, torra a fatti méu,
Tempu impultanti, tempu priziosu,
Tempu, chi vali tantu cant’è Deu,
Par un cori ben fattu e viltuósu.
Troppu a distempu, tempu caru, arreu
A cunnisciti. Oh, pesu aguniosu…
Cant’utilosu mi saristi statu,
tempu, haenditi a tempu cunnisciutu!

Tempu, chi in unu cuntinu muimentu
poni tutta la tò stabilitai,
chi la tò chiettù, lu tò assentu
cunsisti in no istà chiettu mai.
Rintruxedi pal me ch’era ditentu,
candu passesti, in un sonnu grai:
Ah! si turrai, tempu mal passatu,
chi bè chi t’aarìa ripaltutu!

Tempu, chi sempri in ghjusta prupulzioni,
di lu tò motu in ghjuru andi la sfera,
N’agghj di me, ti precu, cumpassioni,
Ritorrami a prinzipiu di carrera;
Di l’anni mei l’ultima stasgioni
Cunveltil’alta ‘olta in primaera.
L’esse lu ch’era a me sarà nicatu,
Ch’insensibili tanti hani uttinutu?

L’alburu tristu senza fiori e frondi,
vinutu maggiu, acquista frondi e fiori;
a campu siccu tandu currispondi
un beddu traciu d’allegri culori;
Supelbu salta d’invarru li spondi
Riu ch’è di stìu poaru d’umori:
E l’anticu vigori – rinnuatu
No sarà mai in un omu canutu?

La salpi veccia chidd’antichi spoddi
Lassa, e si vesti di li primi gali;
Da li cìnnari friddi, in chi si scioddi,
Chidda famosa Cedda orientali,
Rinasci, e tantu spiritu rigoddi,
Ch’agili comu prima batti l’ali:
E l’animu immultali rifulmatu
No vi darà lu sò colpu abbattutu?

La notti è pal viné, la dì s’imbruna
Candu lu soli mori in Occidenti;
A luci poi torra tutt’in una
Candu rinasci allegru in orienti:
E la sureddha, la candida luna,
Da li mancanti torra a li criscenti:
E un omu cadenti in chiddu statu
No de’ turrà, da undi è dicadutu?

Tempu disprizziatu, torra abali,
Ch’aggiu di ca sé tu cunniscimentu;
Torra oggi, chi cunnoscu cantu vali
Chi pruarè tutt’altu trattamentu.
Ah! D’aeti trattatu tantu mali,
Non possu ditti cantu mi ni pentu…
Cunniscimentu, a cantu sé taldatu?
A passi troppu lenti sei vinutu!

Non timì tempu caru, d’impliatti
In falsi e bassi imaginazioni,
In chimeri, in dilirj, in disbaratti,
Mutivi di la me’ paldizïoni.
In fa’ teli di ragni, o in chiddi fatti
cuntrarj a lu bon sinnu, a la raxoni:
Aggi cumpassioni, tempu amatu,
D’un cori afflittu, confusu e pintutu.

Di dugna stanti toiu apprufittà
Voddu, senza passacci ora oziosa:
Né pensu più palditti in cilibrà
Li grazii, li primori d’una rosa,
Ch’in brei in brei a cunniscì si dà
Cantu è vana, caduca e ispinosa.
Dulurosa mimoria, ch’ispuddhatu
M’hai di gusti, e di peni ‘istutu!
Si cuminciàa di nou a viì,
Dia usà diffarenti ecunumia:
Né palticula mancu di la dì,
Senza imprialla bè’, passacci dia:
Chi ben pruistu, innanzi di murì,
Pa l’ultimu ‘iagghju mi sarìa.
Oh, alligria! Oh tre volti biatu,
tempu, candu da te fussi attindutu!

Palchì non torri, dì, tempu passaddu?
Palchì non torri, dì, tempu palduddu?

Commenti

  1. Don Baignu! La mia preferita….

    maria teresa inzaina
    Novembre 9th, 2013
RSS Sottoscrivi.