Categoria : versos in limba

“Vallònia” di Anna Maria Sechi

Vallònia..

Anna Maria Sechi

Anna Maria Sechi

Biddas e baddes de Vallònia
pintu bos apo in s’ànima mia,

Cun sos còlores de s’arcu pàradu
in coro meu bos apo pintadu!

Terra ‘e carvone e de minìeras
in s’istradone a camineras,

Atartzu e ferru in fonderias
a manos prenas oros tènias !

Su popùleddu fieru e cùntentu
francos aiat a ogni mamentu,

Traballaiat sa note e-i su die
a sole, abba, bentu, gelu e nie!

Che benèita dae sa manu santa
prospera e ricca fias totaganta,

Cun maèstria e arte operende
s’Europa noa dae s’ou naschende!

Ma pagu a pagu, annu cun annu
a frunda ruta ses in s’ingannu,

A su progressu, tzegas ti ses dada
como ses tue terra sinistrada!

Globalitzatzione de s’econòmia,
sas alas t’at truncadu e s’energia!

Sa moneda noa, ohi ite dannu,
colpidu t’at tropu a mannu!

Disoccùpados in ogni carrela,
semus vìvende tempos de galera !

Totus chirchende carchi fàina,
s’agatat solu misèria e rùina!

Terra prommissa fias tot’in bolu
nuda ses oe, sena consolu !

Mira ch’est ora de t’ischìdare,
est tempus bella de resussitare !
am.sechi

LASCIA UN COMMENTO

RSS Sottoscrivi.