“Gosos di Santa Lucia”

Gosos (o lauda)  per Santa Lucia (come per il gotsos per sant’Antonio Abate è probabilmente composto da un poeta locale e viene tramandato oralmente. Eseguito durante tutta la tredicina che precede la festa per Santa Lucia, il 13 dicembre.

Tu se’ lugi e lugi vi(v)a
chi doni a tutti splandori,
illuminegghia, o Lugia,
li chi vivini in arrori.
Nascisti da nubaltai
però da sangu paganu
candu Dioclezianu
cummittia crudeltai;
Ma tu battisgià ti fai
muidda da lu Signori.
Illuminegghia o Lugia…

Da la più tenera eddai
cultivesti li viltù
e cunsacresti a Gesù
la tò velginiddai;
A Gesù sempri pinsai
Dì e notti a tutti l’ori.
Illuminegghia o Lugia…

Se’ la culunna adrunnadda
di l’Antiggu Tistamentu
d’aglientu in basi fulmadda
e di ligiu in finimentu;
Pa fultalesa:  l’aglientu
Lu ligiu:  pa lu candori.
Illuminegghia o Lugia…

Ricca bedda e graziosa
cun Gesù Cristu spusesti
e pa’ Gesù tuttu desti
a poari generosa;
Pa no tinì come sposa
altri affetti illu to’  cori.
Illuminegghia o Lugia…

Rapiddu da la biddesa
unu spusà ti vulia;
E mamma toia t’haia
prummissa cun siguresa;
Tu che culunna in filmesa
lu scaccesti cun orrori.
Illuminegghia o Lugia…

Pa’ l’affrontu che li festi
lu sposu n’era a murì;
Tandu ti mandesi a dì
chi cu’ l’occhi l’incantesti;
E l’occhi tu li mandesti
sigundu celti scrittori.
Illuminegghia o Lugia…

Lu to’ sposu Onnipotenti
di stà cegga no vulisi
e dui occhi ti punisi
di li primma più lucenti;
Assai più attraenti
e di grazia maggiori.
Illuminegghia o Lugia…

Pascasiu in pettu attizzava
contr’ a  Cristu l’odiu e l’ira
l’amanti invanu suspira
d’avetti comu bramava;
E Pascasiu t’accusava
vultendi in odiu l’amori.
Illuminegghia o Lugia…

Avenditi eddu accusadda
chi tu eri cristiana
di pultatti a malagana
lu tirannu ha uldinaddu
a lu loggu distinaddu
undi si peldi l’onori.
Illuminegghia o Lugia…

I lu so’ intentu riscì
si sfulzesi ma invanu
chi cun nisciun mezzu umanu
ti pudisini nuì;
Vulendi Deu cussì
cunsilvà lu to’ pudori.
Illuminegghia o Lugia…

Pascasiu d’ira invasaddu
ruiu i l’occhi spumanti,
cun legna in giru abbondanti
un foggu t’ha postu a laddu
Cun bitummu alimentaddu
pa brusgià cun più aldori.
Illuminegghia o Lugia…

Esultanti e graziosa
stagii in mezzu a lu foggu
chi no ti brusgiava in loggu
come Fenici amorosa;
Rubiconda come rosa
e più bedda di culori.
Illuminegghia o Lugia…

Ca a te tandu mirava
lu rù di Mosè cridia
chi lu foggu l’invistia
e pa nudda lu brusgiava;
Beddu e veldi lu lassava
chena brusgialli un fiori.
Illuminegghia o Lugia…

Tandu ti chiama a dispalti
lu tirannu, l’aguzzinu
e lu coddu alabastrinu
ti passa di palti in palti;
No pudendi cun tant’ alti
ristà di te vincidori.
Illuminegghia o Lugia…

Ester cussì avvinenti
no cumparisi a la colti;
Comu fu ferit’ a  molti
tutta in cara risplendenti
Profetizzendi immininenti
molti a lu persecudori.
Illuminegghia o Lugia…

Pascasiu infatti arristaddu
fusi a Roma cundugiddu;
isvalgugnaddu, avviliddu
vinisi decapitaddu;
Palchì vinisi accusaddu
d’ingiustu e di traditori.
Illuminegghia o Lugia…

Milli e più tandu offerisini
Laudi a li cristiani
e milli e milli pagani
a Cristu si cunviltisini;
e  l’iduli distrùisini
assai manni e minori.
Illuminegghia o Lugia…

In sardo logudorese
Gosos de Santa Luguia V-M.

Naschida in mesu a paganos
Ma cristianos parentes
Tenzesti solu presentes
Sos prezzettos crisianos.
De sos idolos profanos
Istesti destruidora

Sempre bella de ammirare
Sempre santa ti mustresti:
Pro mama tua preghesti
Sant’Agata a sanare
Ca la faghiat penare
Flussu de benben dògn’ora.

Ma cudda chi pregaias
Ischia sa fide tua
Pues chi sa folza sua
Tue ancora la tenias
E sanare la podias
Senz’essere intercessora.

Ma sa pius surprendente
De ogni tua grandezza
Est, Lughia sa firmesa
Est sa caridade ardente
Coraggiu trascendente
Sos tirannos ancora

Rifiutadu s’isposu
Pro Cristos bene immortale
Una tempesta fatale
Ti privada de ogni gosu:
S’amante superstiziosu
Ti persighit a d’ognora

A Pascasiu presentada
Prefettu indignu e crudele
Tottu rabbia, tottu fele.
Ti cheriada desplorada;
Ma sa fide professada
Ti rendeidi superiora

Non balet niunu impegnu
Pro ti poder violare
Non b’hat forza a ti tirare
Non balet niunu ordignu
Ca s’alta isposa benignu
Ti cheriad binchidora

Su prefettu infuriadu
Chilcada de si vendicare
Oldinada de si brujare
Su cojpus tou adoradu
Però tottu has superadu
E restas pius bella ancora

Cussu mostru disumanu
Non tenede pius passienzia
E cun fatale sentenzia
Dada ordine suberanu
Chi una sacrilega manu
Ti diat morte in breve era

In sa ula una ferida
De s’anima ti privesit
A mesu è vida ti desit
Eternamente cumplida
Cun Cristos sempre unida
In su chelu trionfadora

Palma e corona addoppiada
Dae Gesus dae Maria
Martire e vigo Lughia
Restesi in chelu esaltada
Inue regnas coronada
Vera regina e signora

Pro cuddas penas intantu
Chi suppoltesti pro Cristos
Pro so reos, pro sos tristos
Sias su balsamu santu
Sias su balsamu santu
E ti aclaman protettora.

Commenti sono sospesi.

RSS Sottoscrivi.