Augurios de bonannu dae duos poetas de Tzaramonte

Apo rétzidu dae duos poetas de Tzaramonte sos augurios de bonannu, apedas puru dae a mie, chi so ischente poeta, sos augurios mannos pro s’annu nou!
Annu etzu fue fue/in su fundu ‘e Putugonzu./Nou fala dae sa nue/ si in conca non mi rue (s)./ Bona fortuna a totu/amore divinu e umanu/pane casu e regotu/ a su genere umanu/ [Giuannandria Tebachéra/liju che i sa chera/fritu che sa iddia/Tebachéra Giuannandria] (A.d.sa N.)

 

Maria Sale

Un’annu che àmus colàdu
e unu est avreschènde,
su tempus nostru, gioghende,
a man’a pare s’an leàdu;
unu su chi est passadu
e s’ateru su ch’est benzende.
E nois…s’ispera tenzemus in manu
in Deu e in tempus galanu.

Giovanni Soro
Annu etzu, est tempus de ti ch’andare
Pro sos dannos chi nos as apporridu,
Sebera solu su bonu a lassare
A sos amigos chi t’ant bene servidu.
Tue,annu chi t’affaccias a sa gianna,
Bestidu ‘e pannu friscu ‘e allegria,
s’omine attatta de richesa manna:
solu salude e mai maladia.

 

Commenti sono sospesi.

RSS Sottoscrivi.