Categoria : versos in limba

“Sa triuladura a s’antiga” de Salvatore Deligia

https://www.luigiladu.it/poesias/sa_triuladura_a_s’antiga.htm

In s’istazzu est como su trigu
a su seguru chi no eppat dannu
cussu bene sueradu tottu s’annu
cuntivizzadu che caru amigu.

Dezisa est sa die de triulare
e portare s’arzol’a cumpimentu
isperande in-d-unu bonu entu
po lu porret in presse bentulare.

Cando su sole in artu isplendet
su trigu in s’istazzu ispaniadu
una perda manna a su ju ligadu
onzi tantu su puntorzu l’ofendet.

S’ispiga iscrefada lassat su ranu
in mesu ‘e sa pazza bene cuadu
cun trautzos e palas enit artziadu
chi su entu che la leede lontanu.

Como s’incunza est apreffinada
sos saccos sun pienos ‘e graniglia
pius famene non passat famiglia
presau est su massaiu ‘e s’annada.

Onzi idda preparat festa manna
pro ringratziare su propriu Santu
tottus in pratza cun ballos e cantu
buffande in barraccas de canna.

S’istazzu in disusu a tentu acabbu
Ilartzi lu faghet pro traditzione
po mustrare a sa noa generatzione
cantu at bistu faghinde a su babbu.

 

Commenti sono sospesi.

RSS Sottoscrivi.