Categoria : lingua/limba, narrativa

Su Frailarzu de Luigi Ladu

Luigi LaduUna duminiga manzanu in Coronas, una idhizola posta a pes de sos montes de Iscuvudè, Cristolu ‘essidi a si faghere unu ziru peri sa ‘idha, e gai, fattos pagos passos, bintrada a su tzilleri de Zuannantoni pro biere si b’est carchi amigu e bufare in cumpanzia una o duas ridotas de ‘inu ‘e Tonnoro.

“Sàlude a totus, bellu manzanu oje”. Sàludada intrandhe a intro, Cristolu.
Rispondhendhe a su sàludu, Chicu, unu cumpanzu de pitzinnia, chi cun àteros tres fedales, zughene unu mesu litro in su bancu, narada: “Sàlude a Tie caru Cristolu, accurtzia a sa cumpanzia e assaza custu ‘inu chi Zuannantoni ad’ ‘attidu dae s’Ozastra, narada ch’est meda ‘onu”.
“Non mazis a narrere chi ada essere menzus de su ‘e Tonnoro”, rispondhede Cristolu.
“Ma, de su restu assazamulu puru custu ‘inu, cun sàlude!” e gai andhada a tastare custa novidade ozastrina, lu ponede in lavras e, samunandhesi sa ‘ucca, adhurada unu pagu pensendhe, dapoi faghindhe de conca: “Mi pàrede chie er bonu de aberu, este meda pastosu e fortzis est’indicadu meda, mandhigandhe fae e lardu o chin carchi porchedhu”
“Zuannantoni! beni a inoghe e ‘atti atteru mesu litro e ponelu in su contu meu”. Ordinada a su tzillerarzu Cristolu.
Dae una ridota a s’atera, a Chicu, li ‘enidi in mente de àere intesu chi, in sa idha de Sos Alinos, sunu cumintzandhe a faghere unu fraile mannu, inue dian deppere collocare medas triballadores. “Caru Cristolu, mi parede chi tue candho fisi imigradu in s’estero, àsa imparadu su frailarzu. Diad’essere de gabale unu triballu in fraile, atteru che ponnes fatu a sa roba, peri sos montes e in cada intempèrias”.
“Tzertu diad’essere una bona cosa, ma Sos Alinos ch’est allargu, e dapoi, su bestiamine non lu cherzo tzedere a neiune” – Cristolu, e sighidi – “E pesso chi, sos meres de su fraile àna a essere de cussos puzones continentales, chi enini a inoghe a nos colonizzare, comente àna fatu in s’Etiopia e una parte de s’Africa”
“Acabala, chin custos ammentos de ateros tempos, chi non semus in tempus de gherra. Cherendhe, sa roba la podes sighire a mantendhere, faghene petzi otto oras de triballu e su manzanu che cumintzana a candho su sole est giai artu. Si ti pare bene, unu postale biazada a manzanu e sero. A s’inpodhile murghes su bestiamine e dapoi partis, tante, sas bestias, su ziru lu faghene a sa sola”. Torrada, su cumpanzu.
“De su restu, bi pesso e, sigundhe manzanu, bi potho faghere una iscapada e gai idimus su logu e intendhimus ite mi narana cussos gurturjos de isfrutadores” Rispondhede Cristolu.
Che bufana un’ateru cuartu, e apustis, si saludana chin s’isettu de s’intendhere chin prus tempus, pro ischire sas novas.
Su fattu de tennère un’istimpendhiu cada mesada, e assumancus, muntenindhe puru su bestiame, a s’omine, lu faghede pessare pro su restu de sa die e parte de sa notte, fintzas chi, prima de che lu leare su sonnu, detzididi pro s’incrasa, de bi vaghere unu brinchiu, e gasi, tastare cun manu sua su terrinu.
Su manzanu, a s’impudhile est giai in su cuile, si murghete sas erbeghes e las inbucada pro su ziru ‘e sas pasturas, si sistemat su latte in sas brocas e las’assentada in modu chi prus a tardonzu, rientrandhe dae Sos Alinos, sèrede fattu su casu.
Cun sa matessi machinedha chi si serviada cada die, pro andhare e torrare a su cubile, tuccada a Sos Alinos, non fidi allargu meda, fortzis una trintina e chilometros o pagu prusu.
Arrividi a inie e, a s’intrada, de sa idha biede unu tziu chin d’una bertula a codhu rientrandhe dae campagna: “Iscusade tzi, a l’ischides uèste chi sun faghindhe unu fraile mannu” li narada a s’omine.
“Eija, in su Muru Biancu, depes andhare in su caminu chi agatasa a manu dresta a pagu tretu da inoghe, sighi cussu caminu e zalu agatasa, ca si biede sa zente chi best triballandhe”. Rispondhede cussu Tziu, e torrada: “Bisonzu ‘e bonu bi tenese?”.
“In cherta ‘e triballu, narana chi sun chircandhe zente”
“Ja er beru, sunu nandhe gasi, bona fortuna tenzasa” E saludandhe, s’omine torrada a ponnes passos.
Cristolu, animadu e isperantziosu, torrada a ingranare sa marcia de sa machinedha, sighindhe s’indissio in cherta de su Muru Biancu.
Chimbe minutos de caminu, e si biede su movimentu de unu cantiere, paritzas grues e carchi iscavadore. Unu capannone mannu cun sos lados galu abertos e a fiancu, una barachedha de lamiera.
S’accurtziada in cherta ‘e dimandhare, ma deretu si presentada un’omine cun bestimenta de guardianu, pariata unu cuesturinu: “Ite ses chircandhe inoghe?” Li narada cuasi a malu grabu.
“Ei, unu pagu de passentzia, so’ ‘ennidu pro faedhare unu de sos meres, ca soe in cherta de triballu” rispondhede Cristolu.
“Ite ischis faghest Tue? Inoghe no est a murghere erbeghes, inoghe bi cheret zente ch’iscada triballare su ferru”
“Cussu non l’àsa a detzidere tue, mancari parzas unu cuesturinu. Narali a su mere chi lu cherzo faedhare” rispondhede Cristolu.
“Non t’allugas, aisetta chi best su direttore e bidimus si ndha gana de ti retzire” e gai su guardianu intrada intro ‘e sa barachedha.
Candho Cristolu che vidi belle che iscretidu, torrada su guardianu e li narada: “ses fintzas fortunadu chi las’apidu de bonispèssia e ma nadu de ti faghere ‘intrare”.
“Ja vid’ora, inoghe sa zente mi parede chi si faghet prethiosa meda, ma, idimus ite narada cust’omine”. Gasi acumpanzadu dae su guardianu, intrada a sa baraca.
Una orta intro, addurada solu cun su direttore, chi a narrer sa beridade, pariada una pessone meda prus umile e cussentziosa de su guardianu.
Li dimandhada ite ischiada faghere, e candho fidi emigradu inue àida triballadu. Pariada cuntentu de sas rispostas de Cristolu, e gai, li proponede sa paga, chi pro su primu tempus, non pariada meda, ma a su narrere de cuss’omine, in pagu tempus, diada aumentare, custu appenasa su fraile fidi istadu acabadu.
Cun isettu ‘onu, atzetada sas conditziones propostas, su tempus de carchi die, custu pro attire sos documentos, e podiada cuminzare a triballare.
Dapoi chi aida attidu sos documetos dae s’uffitzio de su collocamentu, addurana de accordu de cumintzare su triballu su lunis manzanu.
Su lunis, a s’inpudhile si murghede sas erbeghes e las trubada pro su ziru ‘e sa pastura. Sas brocas de su latte las ponede in cubile e chin sa machinedha si avviat a su Muru Biancu.
Comintzada sa die de triballu, lu ponene in cumpantzia cun Antoni, atteru frailarzu, chi fidi assuntu carchi die prima de isse. Su triballu, a su momentu, fidi a pistare e imbrajare ferru, pro agabbare su fraile matessi.
Sa cumpanzia pariada bona, si triballaiada cun cussentzia, medas bortas, bi vidi fintzas su tempus de carchi brulla o ischerzu bonariu, chi aprontaiana a dannu de carchi maniale mesu drommidu o de pagu ispiritu.
A pustis carchi mese, cambiada s’umore de Cristolu, pariada de no istare prus bene, li mancaiada sa gana de brullare e si lamentaiada meda de essere istracu.
Una die, Antoni, su cumpanzu prus fidadu, li narada: “Ma ite tenese? si no istas bene, est menzus chi ti fetas controllare dae carchi duttore”.
“Ista serenu Antò, chi non bada nudha, so solu istracu e cun paga gana de triballare, asa biere chi ad’ a essere cosa ‘e carchi die”.
Sas dies passiana, ma s’omine, sighiada a essere assonnau e istracu. Tandho sos cumpanzos tesos e preocupados, dimandhaiana a Antoni, ite raju patiada Cristolu. Dimandhas chi adduraiana sentza una risposta de gabale. Fintzas chi, totu paris si accurtziana a su cumpanzu dolente. Cun delicadesa Antoni, faeddada a primu: “Caru Cristolu, ja lischis chi, inoghe semus comente una familia, bidimus chi no istas bene, e comente bies, totus semus in pena pro te. Si nois ti podimus azuare in carchi cosa ischis chi bi podes contare”.
“Oijoi, oijoi, mi sezis obrigandhe a narrere su chi non cherio – narada – soe dae tantas nottes tentandhe unu secuestrau e non so resisindhe a reposare, tra issu, su bestiame e poi su fraile, tenide passentzia!!”.
Sos cumpanzos, totu impari, si ponene a riere e, unu de issos, narada: “Ja fidi tempus de ti biere torrandhe a brullare, gai ti cherimus, sempre alligru e de bonu sentidu”.
In cussu, sighini a riere, fintzas chi enidi su capu e, cun boghe seria, òrdinada: “Bàstana sas Tzarras, torrade totu a triballare, pro sas brullas bada tempus a s’ora ‘e manigare”.
Totu torrana a su triballu issoro, ma sa risposta dada dae Cristolu, pariada de aere postu de umore galanu a totus, e dae tandho belle e cada die, sos cumpanzos cheriana ischire sas novas. De cussu, parede chi issu e totu, si divertiada a dare notitzias de comente colaiada sas longas nottes chin su ricatadu.
Ma una die, Cristolu pariada galu prus de mala gana e: “Calla, calla, nottesta no apo serrau ocru, azomai bi sutzediti su dannu mannu – narada, chin boghe rancorosa – pagu bi est mancadu, chi de aberu, non beste bessidu su mortu”.
A cante a isse, deretu sest formada una corona de operaios, totu curiosos de ischire custa novidade. “Pitzinnos, callae, callae, ca sa notte este istada longa e fea, pro pagu non appo mortu cussu secuestrau”.
L’interrompede Antoni: “Lassa sas brullas, chi custa zente bi creede de aberu”.
“Faula serede ‘istau – torrada Cristolu – A notte manna candho miche fidi leandhe su sonnu, intendho movimentu suspettu a carchi metro dae sa perca, bogo sa conca e non che bio una scuadriglia de carabineris a mitra ispianadu acurtziandhe acante a nois. Punto sa pistola a conca de su secuestradu, e lu mineto, chi a sa prima moida, che li faghìo brincare sos chervedhos”.
“E tandho?” narana sos cumpanzos.
“E tandho, fortzis pro fortuna sua, no ada bogadu alidu, sindh’est fintzas pissiau de sa timoria. Intantu cussos fadados de carabineris, sun passados paritzas bortas a duos metros dae sa perca e, non si sunu abistos de nudha. Mancari gai, pro tota sa notte, non apo serrau prus ocros”.
In su menzus contare, si accutziada su capu: “Pitzinnos sos contos, su bellos in ateros momento, non como, dai totu a triballare!”.
Su chircu ‘e sa cumpanzia s’iscontzada pro torrare totu a su postu issoro, ma onzunu naraida sa sua: “Arratza de omine custu Cristolu, puru non istandhe bene, resessidi a bogare bellos contos e muntendhere sa cumpanzia in allegria, de aberu omine mannu”. Oppuru: “Omines comente Cristolu, bindhe cheriana medas, ischidi mantendhere sa cumpazia cun bon’umore in modu de non ti pesare mancu su triballu”.
Carchi die deapoi, su manzanu, Cristolu non si presentada a su triballu, Antoni pessada: “Fortzis ada detzisu ‘ene de andhare a si controllare dae carchi duttore, cuss’istrachitudine e cussu sonno non fidi de badas, ada a suffrire carchi maladia”.
Ma carchi minuto dopo, si accurtziada su capu e cràmada a innanti suo sa cumpanzia: “Pitzinnos, m’ana telefonadu pro mi narrere chi nottesta in sos montes de Coronas beste istadu unu feu cunflittu tra bandhidos e carabineris. S’arma, àda liberadu unu secuestradu e arrestadu paritzos bandhidos, in mesu ‘e sos arrestados bi este fintzas Cristolu “.

 

Commenti

  1. Custu contu est de aberu bugliosu che.i su protagonista chi però non cheriat bugliare, ma narrer sa veridade. Meda bortas sutzedit chi cand’unu narat sa veridade non est cretidu. Infatis pariat impossibile
    chi Christolu s’esserat apidu ateru tribagliu importante. Sintzeramente tres tribaglios fint tropu e a si riposare est andadu in galera, s’iscuru!
    Anghelu de sa Niéra

    Angelino
    Luglio 20th, 2016
RSS Sottoscrivi.