Categoria : versos in limba

Rundine di Anna Maria Sechi

Anna Maria Sechi

Anna Maria Sechi

Anna Maria Sechi est emigrada i Belgiu e pro a issa s’emigratzione est istadu unu fatu traumaticu puru si s’est isposada cun d’unu paesanu. Non b’at nudda ite faghere si unu s’emigratzione la leat male ti sinnat pro tota vida. Est che chie est istadu orfaneddu dae minore chi pinaghet sempre su babbu e sa mama. Deo chi puru so istadu orfanu chena istare a pianghere meda (non chi non senta s’orfanidade) apo puntadu a s’istudiu e sa missiones, sa segunda m’est andada male, ma pro sa prima non mi poto lamentare. E pensare chi s’istudiu est bennidu cun sa vocatzione daepoi chi sa mastra de iscola nos at leggidu sa vida de unu missioneri belga Santu Damianu de Veuster, fiammingu, chi at passadu sa vida cun sos lebrosos de s’insula de Molokai, inue est mortu a chimbant’annos diventadu lebbrosu issu puru. Sa cheja giustamente l’at fatu santu. Ma sa poetessa nostra at leadu a su “passeso solitario” de Leopardi chi istat pibiende tota vida cuntemplende sa campagna, gai faghet Anna Maria chi prpriu pro custu sentimentu nos dat poesias e contos bellos meda.

 

RUNDINE
Bella rundine ch’a bolu
Atraessas ogni mare,
Benis a mi saludare
Dae no isco cale logu !
Bolas artu in sas aeras,
Pares un’arcu celeste
Annuntzias beranu est,
In oceanos e costeras !
A mie chi so triste e solu
Cando benis a domo mia,
Mi faghes cumpagnia,
Mi ses recreu e consolu !
Totu inoghe est logu tou,
Cando t’ido intr’a su nidu
Ch’apo pro te custudidu,
Sa vida torrat de nou !
Passat maju cun beranu,
Colant sas dies de s’istiu,
Cando tue unu manzanu
M’as a nàrrere -Ciau addiu- !
Si puru gai benit s’ora
De che olare in ater’ue,
Inoghe t’iseto ancora,
Torrat cando cheres tue !
Ses simbulu e Libertade,
De su chelu reginella,
T’at fatu rundine bella,
Deus pro s’umanidade !
anna maria sechi

Commenti sono sospesi.

RSS Sottoscrivi.