Categoria : versos in limba

“Sa Bella e su Dimoniu”de Anghelu de sa Niéra

Su dimoniu tentadore, chi como restat cuadu a sa zente, ca sos ateos e sos massones l’ant bestidu de nieddu, esistit e comente. Ite creides chi totu su male de su mundu benzat gai de peresse? B’at sempre sa faina de su dimoniu concu ruju, che unu parente meu belga, chi narat chi sunt ciarras de preideros. E tando s’ateru sero ap’incontradu, falende in piata, una bella picioca chi m’at contadu custu cuntrastu chi at apidu cun d’unu bellu giovanu chi pariat de idda, chi poi pro cantu l’esserat chircadu in s’istradone non l’at apidu piusu. Comente mi l’at contadu su contu, francu calchi accontzadedda, bo lu naro. Paesanos mios, istade sempre in guardia. Issa l’at incontradu dae sa parte de sa Rughe,  a serentina,  dae sas domos populares a sas arvures de sa mura. Pensade chi cando at fatu a pé su buscu de sos frassos sas arvures si sunt frimmadas e intamen fit  fatende bentu meda, cussu chi si pesat cando bi passant sos corrudos. Oh, frades mios, anima mia libera!

su dimoniuA. Che fiore in su giardinu
t’ap’incontradu picioca
non sias femina loca
abbojam’a s’intirinu.

Suta sa lughe ‘e sa luna
t’ap’a dar’unu fort’ asu
ca no ap’in coro pasu
chena a tie, chena fortuna.
B: Canta canta, bellu meu,
deo no so innamorada
e no abbojo a sa calada
de su sole, tue ses reu,

Chi si l’schit babbu meu
passo mala gioventura
e poi no lu cheret Deu
amorare a s’avventura.
A. Ti promitto amore eternu
si ti donas solu a mie
prima chi si fetat die
t’ap’a giughere a s’nfernu,
Deo so bellu che.i sa note
Tue ses bella che.i sa luna
dae a mie as aere  dote
de unu regnu sa fortuna.
B. Tue ses che i su dimoniu
chi s’est presentadu a Faustu
ses de male e grande impastu
ses de fromma malu coniu.

A. Tando ti brujo sa cara
cun su fogu infernale
cando enit carrasciale
e che finis in sa bara.

B. O Gesu, Maria e Zusepe
o santos de Paradisu
custu est feu e malu bisu
mai in manos issu m’epe (t).

Santos de su Paradisu
servade custa picioca
deo nen so mala nen so loca
a su dimoniu ses pretzisu.

Commenti sono sospesi.

RSS Sottoscrivi.