Categoria : versos in limba

“Su onu” “Su malu” contrasto in ottave di Maria Sale e di Stefano Demelas

 1.       SU  ‘ONU    (Sale)
Maria Sale

Maria Sale

De seberare  nois   cale fadu,
ocannu  nos han fatu su cumbìdu.
S’agatat  destinu  istabilidu
umpar’a sa fortuna d’esser nadu.
Ma s’omine,  vivende l’hat mudadu,
fatende su ch’in vid’hat preferidu.
E sigomente poto seberare
seber’in bonu, pro mezus campare.

 1.     
 2. SU  MALU  (Demelas)

demelastefanoOcannu puru nos’ han fat’invitu
pro tratare ater’un’arrejonu.
A unu l’han nadu a fagher bonu,
unu malafatzent’e malaitu.
Cun totu custu tenzo su diritu
de haer totu  cosas a s’indonu.
Chi sian bene o male leadas
su bell’est a las tenner indebadas.

 1.       SU  ‘ONU  (Sale)

A dessignare gai no est male,
cherfende cosa gratis, bellegai!
Deo no cherzo arriscos ne guai,
in su tribagliu tenzo s’ideale.
No tenzo imbidia de chie ne cale,
m’isto in su meu e no fido mai.
Ca daghi bi sò deo no ti proas,
mancari malu ti pijas sas coas.

 1. SU MALU  (Demelas)

No sunu mai sas cosas siguras
ca mai in su mundu sun’istadas.
E deo no las bido cambiadas
a che ‘ogare vindittas e furas.
Pront’a brincare muros e chijuras,
aberrer giannas, balcones, ferradas.
Vivende de s’anzenu interesse,
ca de su ‘onu sò fat’a s’imbesse.

 1. SU ‘ONU  (Sale)

Ma no si godit su male leadu
ca est padedda chi no hat covaccu.
A chit’o taldu ti ‘essit inciaccu
e de giustiscia ses assaltiadu.
Perdes su tou e su c’has furadu
e d’avvocados tue ses teraccu.
Mancari tando sias penetidu
pro ti difender già t’han’ispilidu.

   6)   SU MALU  (Demelas)

Manc’una die mi pes’a bon’ora
sa recuida ch’est a manzanile.
S’ari’e su manzan’a s’impuddile
m’acumpagnat in atera filora.
Drommo a de die  in sa dimora;
no b’hat ne cantieri ne cuile,
chi mi giamet a fagher su dovere.
S’animu malu mi dat su podere.

 1.   SU ‘ONU  (Sale)

Su bonu fagher mi mantenz’in conca
cun su tribagliu, ca est beneitu.
Ma tue gai passas puru fritu,
vivende cun s’issèu de sa tonca.
Passende nottes in calc’ispelonca,
sempre in arriscu d’haer pretzipitu.
Tue no tenes né pasu né gosu
e cando ‘essis bessis dubbiosu.

 1.   SU MALU  (Demelas)

De su tribagliu meda m’addiscasso
ne servo a niunu zoronadas.
Sas dies passan bellas e fadadas
sos sacrifitzios atere los lasso.
Fritu che-i sa tonca no nde passo
ca m’afianzo cun caldas fressadas.
Pruit’e sufrire no l’hp’e caratere,
invec’e sufrir’eo sufrit atere.

 1.     SU ‘ONU  (Sale)

Como isculta su chi t’ispiego
ca già est cosa chi est capitada.
Calchi cosita mi che l’han furada,
l’han fata franca, e no bi lis nego.
Tenzo sa calma e no m’arrennego,
però isetto s’abba infrittada.
Tando mi pago su contu a siguru,
e s’interesse, bi l’annango puru.

 1.   SU MALU  (Demelas)

Ite mi faghes? Anima donosa,
de custu mundu malu ti nd’abiza.
Su chelvedd’a su bonu contiviza
ch’in mundu ses’istada generosa.
A cando tue pessas calchi cosa,
deo nd’hapo pessadu deghemiza.
Tando t’has’a calmare totu paris,
de interesse? No b’hat ses dinaris.

 1. SU ‘ONU  (Sale)

Tando aberu no mi l’has cumpresa
s’ispiegatzione chi ti fio dende.
Tue a not’e die ses furende
ca gighes contu de fagher ricchesa.
Però si deo retzo calchi ofesa,
in bonu  già no m’isto meledende.
Ca si mi  olto deo, crè a mie,
fato su malu mezus de a tie.

 1.   SU  MALU  (Demelas)

Sa idda nostra tantu fentomada
pro mortes,  coraggiu e  bandidos.
Fin tot’in zona nostra riunidos
in baddes e in montes cantu c’hada.
Peruna tassa beniat pagada
tot’a su malu si fin’istruidos.
E fini de s’Anglona sos padronos
chend’haiat pius malos che bonos.

 1.   SU ‘ONU  (Sale)

Naras chi fin sos  malos in piusu
de cudd’onesta  zent’in cantidade.
Tenian tzertu bona propiedade,
fat’isfrutende,  cun sos malos usos.
Ma cun su fagher de tantos  abusos,
han difamadu fintzas s’onestade:
c’hat eredadu su titulu feu,
giaman ladru s’onest’in logu meu.

 1.   SU MALU  (Demelas)

Abba lutziga, neta e saborida
no podet esser in dogni funtana.
Fintzas cudda ruinzosa  e salida
tzessat su sidis  a sa ratza umana.
B’est su chi suet da-e tita sana
e chie suet  sa tita maltzida.
Su malu est pro sa zent’inferiore,
però dat a su ‘onu su valore.

 1.   SU ‘ONU  (Sale)

Su malu no est mannu né minore
ca de valore no nd’e tenet nudda.
S’abba la miras prima in sa trudda
pro ‘ider s’est limpia de colore.
Si no tenet gradevole sabore
no la buffas né tue né sa pudda.
Ca ses malignu ma bene visciadu,
cosas lichitas has sempre buffadu.

 1.   SU MALU  (Demelas)

Su ch’est bonu no balet un’iscudu
ca cuat falsidade sut’a s’ala.
Cun su sumbreri a pomp’e gala
ti faghen cun s’inchinu su saludu.
Tot’ischimus chi sa femina mala
a su maridu lu faghet corrudu.
Che passat  pro destinu ben’ atzetu
cun salude fortun’e fatu eretu.

 1.     SU ‘ONU  (Sale)

Tue fentomas solu cosas malas
e fintzas cuddas fatas a troboju.
Iscuru chie no aberit s’oju
cand’e s’altare pigat sas iscalas.
Ca si apoi est trait’a palas,
peus pro isse  s’est in  malu coju.
Su coju meu no est pro apentu,
b’hat fid’eterna in su giuramentu.

 1.   SU MALU  (Demelas)

Sa fid’eterna chi tot’han giuradu,
in sas iscalas de su santu altare;
no podet niunu immaginare
si sa vid’est in bon’ o malu fadu.
E prim’e m’agatare ingannadu
a su mal’est chi devo meledare.
Su diciu narat, e cun frases tzertas,
pess’a su malu chi tando l’intzertas.

 1.       SU ‘ONU  (Sale)

Tue su malu ti c’has preferidu
pro bi difender  su malu peccadu.
S’in car’a mundu no l’has cufessadu
in coro già tes’esser  penetidu.
L’has haer fatu ca ses atrividu
o forsi ca bi  ses abituadu.
Però de malu no nde tenes donu:
cherias parrer che poeta ‘onu.

 1.     SU MALU  (Demelas)

Cand’un’est tortu a chelu no pigat,
fatende mal’e peus a concluos.
Cando si brigan si brigan in duos,
s’unu no cheret, s’ateru no brigat.
S’arrogantzia in cue no bi ligat,
ognunu partit pro sos fatos suos.
Mal’e bonu si poden atzetare,
su mal’est cando sun malos che pare.

MENZIONE D’ONORE 

“OTAVAS CURRENDE 2014”-  BENETUTTI

Commenti sono sospesi.

RSS Sottoscrivi.