“Nadale in su monte” di Antonio Meloni

NADALE IN SU MONTE

Antonio Meloni

Antonio Meloni

M’ammento de unu Nadale passadu in su Monte cando aia unos set’annos. A iscola  no fia ancora andadu. Babbu e mamma, chi  ischiant  leggere e iscriere pagu, no aiant presse de mi mandare a bidda pro frequentare sa prima elementare. Tantas cosas ancora no las ischia, ma su Nadale pro a mie fit una festa nodida, sa pius nodida.

Mamma no m’aiat mai nadu ite fit  su Nadale, forsi ca no mi lu ischiat ispiegare o ca no lu ischiat mancu issa : pro a mie fit Nadale ca sa festa ruiat in su mese de Nadale.   In custa die si respiraiat un’aria diferente: si sentiat una dulcura in coro, chi no si proaiat in nisciuna die de s’annu. Mamma , sa die, andeit a bidda e  comporeit sa cariga, sa castanza e su mandarinu. Sa sera babbu  atzendeit in sa ziminea unu bellu fogu,  su fumu   no pitigait nancu sos ojos:  linna  de niberu chi faghiat una fiama alluta e lutziga. In sa braja duos ispidos,mesu lados de anzone e su tataliu: in un’iscuta sa pinneta si pieneit profumu de peta arrustida.

Fit già totu prontu cando babbu neit a Nenaldu, frade meu pius mannu, de s’accultziare a s’isperiadolzu e betare una oghe a Antonandria  chi esseret bennidu a chenare.

  Antonandria fit un’omine sulteri chi faghiat su calvonaju pro si campare. Fit  tritzile, ma de corria, affabile cun totu. A sa pinneta eniat cando si deviat leare sos zigarreddos chi mamma li atiat  dae idda.  Cando s’ istentaiat  fit pro  faeddare de sa gherra, chi isse aiat fatu in sos montes de su Carsu e pro contare calchi paristoria a nois minores, nd’ischiat aldanada:  nos faeddaiat de Babbolcu, de Maria Pilonzana, de sa Mama de su sole, de su dragu Limba de fogu. A mie  nde faghiat pesare su tuddu, ma cun frade meu minore sighiams su mantessi su contadu a ojos maduros.

Nenaldu torreiti infustu ca aiat cumintzadu a fiocare  e unu entu fritu de tramuntana imboligaiat sa pinneta e frisciaiat in sos balcones.

-Tiu Antonandria at nadu chi  pigat fra pagu,  prima devet atzendere sa chea- rifereit Nenaldu.

Ispetemus . Mamma aparitzeit sa banca comente si tocat: totu fit prontu cando tiu Antonandria si presenteit imboligadu dae su gabbanu nieddu e su cuguddu in conca,chi sa fioca aiat pintirinadu.

-Avansa Antonandria, fàghenos cumpanzia- li fateit babbu e cun sa manu li faghiat zinnu de si sere.

  T’apo atidu un’ampulla de inu, no aia ateru- neit boghendendela  dae suta su gabbanu.

– T’apo ivitadu ca mi faghet piaghere chi istanote sias cun nois-. Li rispondeit babbu.

Cumintzemus a chenare . Si faeddeit pagu: babbu e tiu  Antonandria, arrejonaiant no isco de ite , ma pariant de acoldu in totu su chi si naraiant.

   Sa chena passeit in allegria, a sa fine babbu, a mie e a Nanni,frade meu minore,  deit puru unu bultzellu de inu.

. Da’, Antonandria, narabìlis una paristoria, no bides chi sunt ispetende- Lu pregheit babbu.

-Est un pagu taldonzu, ma oe est Nadale e si podet faghere. Cumintzeit:

– B’aiat una olta una femina,  viviat sola, chena su maridu, chi tantos annos prima fit paltidu a chilcare foltuna e la lasseit  cun unu fitzu.  Si la passaiant male. Su fizu, pro agatare ite  mandigare andaiat a faghere linna e si la endiat a sos ricos.

  Una die neit a sa mama:

– Chelzo andare a chilcare a babbu e  de seguru  l’ agato-.

Sa mamma no li poteit narrere chi nono, ca fit unu piseddu sabiu e atentzionadu.

– Gighedi su cane pro cumpanzia, si ti idet in perigulu ti difendet. Bona foltuna ,fizu me’!-

Giuanneddu  tristu, lasseit sa mama….ma no podiat faghere a mancu de faghere custu dovere.

Camineit duas dies intreas chena abbojare perunu. A sas tres dies agateit unu catziadore cun un’ainu, unu pagu etzonzu.

-Iscù! Mi lu das su cane tou in cambiu de s’ainu? Pare betzu ma ancora faghet su dovere sou. Eo apo bisonzu de unu cane pro catziare.- Li neit su catziadore.

  Nannedu bi penseit unu pagu, ma poi li pareit unu bonu afare e, no senza  dispiaghere mannu, acunsenteit a faghere cambiu. Cun s’ainu addainanti camineit ancora tota sa die, cando arriveit a unu riu e agateit una femina, chi aiat samunadu sos pannos e deviat torrare a domo.

-Piseddu caru, mìchela gighes a domo sa roba chi apo samunadu? Eo no bi la fato ca so istraca-

Pregunteit sa femina. E Nanneddu subitu li neit chi emmo. Ponzeit sa roba subra s’ainu e tucheint.

Arrivados a sa domo, iscarrigheit sa roba e issa li fateit sa proposta:

-Lassami s’ainu, chi mi bisonzaiat e  leadi su puddu chi est inserradu-.

Nanneddu resteit ispantadu: no li pariat cosa de podes faghere, no b’aiat torracontu. Ite si nde faghiat unu de  puddu, chi podiat finire mandigadu e poi…Sa femina, idendelu  iscuntentu li neit:

-Leadi su puddu, as a bidere chi no ti nde impudas.

Ma Nanneddu penseit:  un’ainu mi rendet de pius, de unu puddu no isco ite mi nde faghere-.

-Giuanneddu bellu, a su a puddu bastat chi li neres: puddu bellu, puddu meu, foltza ti diet Deus  e isse diventat unu gigante. A mie como bisonzat un’ainu-.

  Nanneddu pagu cunvintu atzeteit su cambiu e palteit.

Camineit tantas dies, cando arriveit a una conca manna, serreda a muru, iscura e cun unu balcone e una janna alta: pariat chena padronu. Su puddu si ponzeit a cantare e subitu dae su balcone n’achereit sa conca unu mutzigone de omine, feu,  cun s’alva longa:

-Chi b’at, si lu leo mi lu mandigo subitu- grideit s’ominone.

Nanneddu si cueit e tremendesi chei sa foza, penseit chi cussu podiat essere istadu un’olcu e si sentiat sa tremula   in totu su colpus: su puddu  lu cheriat avisare de su perigulu. Sa curiosidade incheit onzi timoria e su piseddu s’achereit a su balcone: ideit unu zangarone de omine setidu acultzu a su fogu chi si fit mandighende una coscia de animale arrustidu e in fundu a s’apposentu, in unu cozolu, duos piseddos, unu masciu e una femina, a tunciu postu, si istringhiant a pare:

-Finidemi custa mimula, si no bos mandigo -.  Grideit s’olcu, ca fit un’olcu de abberu e Nanneddu a cussas paraulas  che rueit a palas in segus. Tando nareit a su puddu:

– Puddu bellu puddu meu, foltza ti diet Deus!- 

  Si trasfotmeit in un gherradore altu,bellu e almadu de un’ispada longa e lutziga .

Intreit in sa domo de s’olcu chena chi custu si nde esseret abbizadu.

-Chie ses?- Domandeit s’olcu idendelu e chilchende de leare s’ulteddone chi gighiat atacadu a sa zinta.

– So su cavaglieri Melamiapiberi, si no lassas andare cussos piseddos, ti oco!-

S’olcu si l’iscudeit contra cun s’ulteddu prontu a l’ispajolare. Su cavaglieri s’isposteit e cussu andeit eretu a s’atzumbare contra a  su muru e pendeit s’ulteddu. Su puddu cavaglieri subitu chi li andeit  subra e li ponzeit s’ispada suta s’alva.

– Lassa andare cussos piseddutzos, si no ti oco!- Li oldineit

– Boi duos andadeboche, ma si bos torro a leare bos mandigo subitu-. Neit s’olcu cun sos ojos ispiridados.

Su cavaglieri ispingheit s’ispada de pius  e s’ominone no potende resessire a si difendere, los libereit,chena narrere pius nudda.

   Sos duos frades esseint liberos dae su  poltone e su cavagleri  Melamiapiberi torreit a essere puddu.

Totos batoro si ponzeint in caminu. Su puddu cabuleit addainanti inzitende sa filada  pro torrare a sa domo de sos piseddos.

  Nanneddu ischeit dae issos chi  fint sos fizos de unu re,chi si fint peldidos in su boscu cando los agateit s’olcu e  si che los pijeit.

   Camineint unu paju de dies, cando assuprueint a unu casteddu: pariat chena zente.

-Custa est domo nostra- neint sos duos frades e giamende su babbu curreint a sa janna, subitu esseit su re chi abbratzeit sos fizos, pianghende a sucutu.

Nanneddu s’isteit unu pagu atesu  abbaidende s’iscena.

– Chie est custu giovanu?- pregunteit su re a sos fizos.

-Babbu custu giovanu e su puddu nos ant salvadu dae s’olcu, chi nos manteniat prijoneris in una conca- rispondeit su pius mannu de sos frades.

– Intra tue puru, bellu giovanu-. Lu inviteit su re.

  Intreint intro su casteddu, in una istantzia manna manna,  dae un’apposentu esseit sa regina,chi abbratzendelos e basendesilos pianghiat cun onzi lagrimone, chi n’istratzaiat su coro.

– Bellu giovanoto pruite ses in giru?- pergunteit su re a Nanneddu.

– So chilchende a babbu meu, chi si ch’est andadu dae domo pro chilcare foltuna e no est pius torradu-. Li rispondeit subitu Nanneddu.

– Narami comente est babbu tou chi lu fato chilcare dae sas guardias- Li neit su re.

– Est un’omine bellu e altu e gighet unu neu in unu cavanu-  rispondeit subitu Nannedu.

– Lu fato chilcare, sas guardias de siguru l’agatant.

   Passeit una childa e su re isteit infolmadu chi un’omine gasi fatu fit in prejone: l’aiant accusadu de aere moltu una gualdia

Su re setidu in su tronu si fateit atire addainanti a isse su prejoneri.

Interrogheit s’omine chi pianghende pregaait su re de lu crere, chi isse fit un’omine onestu e chi no  aiat mai moltu a nisciunu, aiant accudadu a isse ca fit istranzu.

Su giudice riconnoscheit s’innozenscia de s’omine e l’asolveit.  Nannedu curreit a abbratzare su babbu, chi no resessiat a  tratennere  su piantu.

Su re deit a s’omine liberadu una buscia cun chimbanta soddos de oro, nendeli:

-Torra a domo tua e bona foltuna!-.

Su puddu a sa cua cureit a domo de sa mama de Nanneddu e cun una maia la torreit a cussa femina bella chi fit.   Su maridu  agateit sa muzere chi fit ispetende: totos tres si abbratzeint istringhendesi apare: fit sa die de Nadale.

In s’oltu meu b’at unu fundu de caula, cussu chi apo nadu est totu faula.

Onzi paristoria la finiat gasi Tiu Antonandria.  Si nde peseit e ringratzieit cun:

-A un’ater’annu mezus!-

Si dispedeit. Ch’esseit e s’iscuru subitu si che lu ingulleit.

Colcadu in sa udijedda mi che drommei abbaidende sa fogu  de sa ziminea chi si coberiat a pagu a pagu de chijina.

Nota della Redazione

Antonio Meloni è nato a Oschiri. Laureato in  Lettere, ha insegnato nelle Scuole Medie Statali.
Ricco di fantasia, ma pigro a scrivere. Siccome è una persona gentile e generosa, questa volta
mi ha accontentato, componendo questo racconto, che gli ho chiesto per Natale. Il professore
é stato di parola e alle prime luci dell’alba del 23 dicembre, oggi, mi ha spedito il racconto-
L’ho letto con tale piacere che quando alla fine ha scritto “In s’oltu meu b’at unu fundu de caula, cussu chi apo nadu est totu faula.” ci sono rimasto male. ( A. T.)

Commenti

  1. Infatti est tottu faula, ca si l’at inventadu pro a tie!

    maria teresa inzaina
    Dicembre 26th, 2014
RSS Sottoscrivi.