Categoria : gallurese, narrativa, prosa

“Li fiori di l’alburi di la presca” di Maria Teresa Inzaina

Fiori di pesco“ Stefano? Sei già pronto? Abbi pazienza, lo so che è tardi ma ho bisogno ancora di dieci minuti…. Ho quasi finito. Rilassati, intanto che mi aspetti… Hai avuto una giornata pesante oggi e forse questo invito non ci voleva….” La boci di Giulia, la muddheri, chi divintàa più liccarissa candu si dia fà paldunà calche cosa, era arriendi da lu bagnu undi, cun tutti l’attinzioni, s’era pripparendi, comme sempri in ritaldu, pai andà a una festa; una di li tanti undi l’invitàani palchì  erani ghjenti cunnotta e impultanti; Stefano, chi propriu la sera si sarìa statu vulinteri in casa, magari stirrutu in poltrona, a luci spinta pal gudissi meddhu calche momentu di calma e di paci poi d’una ciurrata di li soliti sói, suspirendi, tantu lu sapìa chi la muddheri era sempri codi longa, comme tutti li femini poi… : “Fai pure con calma! Io sono già pronto ma intanto mi rilasso. Se arriviamo con un po’di ritardo non succede nulla, anzi….! Fosse per me starei volentieri a casa ma i nostri amici si offenderebbero..”

-Ah! Chi maraiglia! Deci minutti tantu pal dì… Ci passarà una bona mez’ora… Mez’ora di paci…Un pocu di musiga bassa bassa, cussì chjudu l’occhj calche momentu, chi si no mi drommu illa festa, e unu scampiu di tempu pa’ allinammi ….tuttu pal me…-

Pinsàa sempri in gaddhuresu ancora siddhu stagghja in Roma da candu aìa vint’anni, da una ‘ita oramai…

Primma d’allungariassi illa poltrona sóia preferita però, aìa stiratu la mani a lu stereo ( passatu lu tempu di ghjradischi e mangianastri….) pa’ fallu andà.

Com’ un fusili cu lu colpu sempri in canna, Stefano tinia prontu un CD cun tutti li canzoni di Lucio Battisti: candu era ciuanottu e studenti universitariu, l’ ascultàa illa radiu e illu primmu ghjradischi chi l’aìani rigalatu; dapoi illu mangianastri di la primma macchina, una cincucentu gialla c’aìa pultatu ancora a lu paesi, fendi sgranà l’occhj a lu babbu e a la mamma.

Li più beddhi canzoni di lu tempu di la ciuintura . Una più di tutti l’era filmata sempri ill’aricchj, illa menti e specialmente illu cori e dugna tantu silla cantàa: a boci alta candu era di bonumori; in suldina, guasi, candu si vulìa fà cumpagnia dapareddhu o aìa calche nostalgia chi li piacìa tinèssi tutta pa’ iddhu.. .

La poltrona era comoda una biddhésa, poca luci, occhj chjusi, s’era lassendi ghià andà a la musiga dulci e a la boci un pocu arrughita di Battisti:

Fiori rosa fiori di pesco….c’eri tu, stasera esco, ho un anno di più…Stessa porta stessa strada…”. E la ‘ita l’era passendi addananzi….

Duttori di fama, primariu di spidali cun cattedra universitaria, studiu priatu. curàa li mali di li passoni, manni e minori, c’andàani a fassi visittà guasi cu la spiranza d’un miraculu; e vi punìa tutta la cumpetenzia   e la cuscenzia sóia, ancora palchì no li riscìa di stà fritu e indiffarenti addananzi a lu dulori, mancu dapoi di tant’anni chi n’aìa vistu di dugna scéra.

Facìa lu c’haia disiciatu da candu, poi di li scoli medii, s’era scrittu a lu liceo classicu e mai l’era passatu pa’ la menti di pudè fà illa ‘ita altu che lu duttori.

-E tandu sì chi vi curu éu, candu sareti più vicchjareddhi! E vi focciu campà a lu mancu cent’anni !!!- dicia a lu babbu e la mamma, chi ridiani pianu, cuntenti pa’ li boni intenzioni di lu fiddholu, ma no vi cridìani celtu….Sapiani ch’era burrulendi.

Cussì, cumpriti li scoli in Tempiu, sustinutu da li sói chi sinni tiniani manni e arìani datu tutti li sendi, e puru di più, pa falli rializà lu sonniu sóiu, era paltutu a Roma e s’era scrittu a Medicina.

Lu babbu, mastru di muru pruvettu e ancora ultulanu a lu scampiu, aìa fattu middhi sacrifici pa’    paca’ li studii a chiss’unicu fiddholu, bonu, rispittosu e cussì speltu, sempri di li primmi in tutti li scoli fatti, chi li dagghja middhi soddisfazioni ed era lu ‘antu di tutta la familia e la più impultanti rasgioni di ‘ita, soia e di la muddheri..

E iddhu, Stivaneddhu meu, comu lu chjamàa la mamma ancora candu era crisciutu e s’era fattu un beddhu ciuanottu, cu l’intelligenzia e la bona vulintài, v’era risciutu

E no era un duttori cassisìa: s’era specializzatu illi malatii di lu sangu e più d’una ‘olta c’iscìa ancora inn’Ameri e inn’alti lochi di lu mundu più allonga, pa’ convegni e aggiornamenti. Vulìa sapénni sempri di più pal dà più agghjutu a li c’andàani unde iddhu.

Pa celti era l’ultima spiranza e si sintìa inn’obbligu di fà tuttu chissu chi un duttori pò contr’a la malatìa e li scunsalti chi polta, cunvintu di cumbattì la gherra più ghjusta, ancora si tanti ‘olti no li riscìa di vincilla…La pena più manna era candu li pultàani stiddhitti minori…

S’era ancora spusatu chì, cu una beddha cioana di familia impultanti, bionda, eleganti, dottoressa comme iddhu, specializzata in pediaria. Femina di citài, a la mamma no l’era piaciuta tantu, candu vill’aìa arricata a favilla cunniscì e mai in tant’anni era risciuta a intravvi in confidenza; anzi si punìa guasi inn’imbarrazzu e no sapìa mai commu cumpultassi.

Li parìa frita e distaccata, finz’e prisumita e di poca simpatia. Più una stragna, di trattà bè celtu e cun tutti l’attinzioni, che una fiddhola, comu invecci aria vultu fussia stata pa iddha, chi una fiddhola femina no l’aìa aùta, la muddheri di chissu fiddholu adoratu.

Stefano sinn’avvidia e ni suffria ma no lu facia pisà a la mamma e no dicia nuddha a la muddheri. Erani di dui mundi diffarenti e magari un pocu ghjlosi una di l’alta. La mamma palchì Giulia l’aia furatu lu fiddholu , pultendisillu pal sempri allonga, Giulia palchì vidia l’affiatamentu c’aiani tra iddhi mamma e fiddholu e guasi in celti momenti si sintìa esclusa. Beddha era beddha, una madonna diciani in paesi, invidiendi la fultuna di Stefano d’ aè buscatu una femina cussì.

A la mamma invecci l’era sempri piaciuta Maria, la steddha chi Stefano aìa lassatu illu paesi cu un pezzu di cori e cu la prummissa di turrà. Ma no era statu di paraula.

La ‘ita aìa dizisu in diversu modu e ancora Maria s’era spusata cu un altu, ma anni dapoi, candu era stata sigura d’aéllu paldutu. E s’aìa libbaratu lu cori da la maìa di chiss’amori di steddhi,   palchì un’altu bravu cioanu l’aia turrata a fà innammurà.

Stefano vi pinsàa ancora, calche volta, cu un pocu di nostalgìa pa’ chiss’amori innuzzenti e, in calche momentu chi cu la muddheri, comu suzzedi a tutti li cuiuati, li cosi no andàani tantu bè, pruàa a immagghinassi commu sarìa stata la so’ ‘ita siddhu s’era spusatu cun Maria.

Cassà, magari sinni sarìa turratu a lu paesi a fà lu duttori di la ghjenti sóia, a passizà cu l’amichi e li cumpagneddhi di cand’era minori, a stà più accultu a lu babbu e a la mamma, chi n’aìani guasi fattu malatìa candu poi di la laurea, l’aìa dittu chi si sarìa filmatu in continenti, undi v’erani tutti l’ occasioni pa’ specializzassi illu ramu chi vulìa iddhu.

Tanti cosi sariani stati diffarenti e tanti rimpienti no l’arìa auti a tulmintallu; lu più azzutu, lu chi no li riscìa a bucaccissi ancora da lu cori , era di no esse statu accultu a lu babbu e a la mamma candu sinn’erani andati, a un’annu di distanza unu da l’altu.

La mamma no s’era più ripresa da la molti di lu maritu; a Roma unde lu fiddholu, chi sill’aria ‘uluta pultà cu iddhu, no v’era mai vuluta andà e guasi chi sicc’era molta di cripacori, da lu dispiaceri e la solitudini: un cioccu e… via, comm’aìa sempri pricatu d’andassinni, chi la ‘ita, da candu era filmata sola, senza lu cumpagnu amatu e cu lu fiddholu allonga, no la suppultàa più. Troppu tulmentu indrentu, tuttu cambiatu e nisciuna spiranza d’aè ancora calche momentu di cioia. Mancu un niputeddhu pa salutàlla a lu teleffunu… Ancora li pochi ‘olti chi Stefano era turratu, spirendi d’ allivialla un pocu da lu dulori e stalli accultu, una o dui dì, candu aìa scampiu da l’ impegni, no riscìa più a falli riprindì un pocu di briu. Anzi, parìa chi si chjudìa di più inn’ iddha matessi e chena dì parauli ma solu cu la tristura di mirati e suspiri, surrisi sfulzati e tirati, li svultulàa l’anima fendilu sintì in culpa d’ esse cussì allonga e no pudè fa nuddha pa la so’ mamma adorata.

E candu dìa turrà a Roma, dugna ‘oltacu lu cori inn una strinta folti e dulurosa, facìa di tuttu pal mustrassi allegru e :- Mà- li dicìa- no steti cussi in tristura e di malumori, chi poi ancor’ éu stocu in pinsamentu . Piddheti li midicini chi v’agghju datu, mi raccomando !

Socu o no socu lu meddhu duttori !?! Aiò! Chi beddha cioana chi seti, candu riditi!

Fetimi un surriseddhu… appena appena! Cussì mi ni paltu un pocu più tranquillu.

E areti a vidè chi torru fra pocu.No stentu! Appena possu… E ghjà veni Maria, dugna dì a favvi una ‘isita e si vi selvi calche cosa.-

Li dagghja di lu Voi. com’ era statu pisatu….E v’era in chissu modu un mundu d’ amorie rispettu. Illu momentu più dulurosu di lu distaccu si faciani una risareddha sfulzata e s’abbracciani folti, unu cilchendi di no fa vidè a l’alta tutta la pena di lu distaccu, chi pudìa esse dugna ‘olta l’ultimu. Sapìani bè tutt’e dui undi era andendi la currenti di la ‘ita….Candu la zia l’aìa avviltutu pa teleffunu chi a la mamma l’era ‘inutu un attaccu seriu di cori ed era illu spidali, s’aìa intesu com’un pugnu a la bucca di lu stogamu, ma guasi chi sill’era aspittendi palchì a l’ultima visita a sulpresa chi l’aìa fattu pal vidella un pocu cuntenta, mancu dui chiti primma, no l’era piaciuta pa nuddha.Tant’è chi li teleffonàa dugna sera, palchì aìa comme un prisentimentu, un cori malu una nepia indrentu e s’era aspittendi calche cosa….

L’ aìa teleffonatu, subbitu, ancora Ciccheddhu, l’amicu di sempri, cilchendi di no dilli tutta la graitài di la situazioni e smintichendisi in chissu momentu chi Stefano era duttori e aìa cumpresu lestra….

La molti aìa fattu primma di l’aereoplanu e iddhu aìa pudutu pignì solu a li funerali.

Parìa distinu, era suzzessu cussì ancora pa lu babbu ! Tempu pocu più d’un’annu era filmatu …orfanu. L’era parutu, a l’impruisu, chi calche folza scunnisciuta l’aìa spintu folti fin’a fallu prizipità inn’ una spentuma di dulori da undi no villa facìa a iscissinni.

O d’agattassi tutt’inn’una chena più appoghju, in balìa di la ‘ita e di no aè più una bitta sigura undi punì la so’ balca a l’appogghju, candu troppu folti suffiàani li ‘enti.

Lu duttori chi dugna dì aìa a chi fa cu la molti e lu dulori, chi sapìa tuttu di l’intragni di lu colpu, cunniscìa mali e midicini pa li mali, no pudìa fà nuddha pa lu scunsaltu di l’anima sóia e lu patimentu di chissi momenti. Pudìa curà l’alti ma no sapìa curà iddhu matessi in chissa timpistài e forsi era meddhu lassà campu libbaru a lu dulori e sfugassi una bona ‘olta.

La muddheri era turrata subbitu a Roma e Stefano n’era statu guasi cuntentu: si sarìa pudutu lassà andà chena dà contu a nisciunu e senza chi nisciunu li ‘ussia dittu nuddha. No vulìa mancu esse cunfoltatu o, pegghju, cumpatutu…. Cussì, tutt’e dui li ‘olti s’era trattesu illu paesi, dapareddhu, tanti dì e aìa aùtu modu , illa casa di li sói chi no v’erani più, ghjrendi illi stanzi, abbrendi calasci, figghjulendi fotografii e ugghjetti di la casa undi era crisciutu, di fassi scurrì addananzi tutta la so’ ‘ita, li dizzisioni presi, l’occasioni palduti. E canti momenti passati in familia chi cridìa sminticati, turrendili a menti e vinendini a piciu da chissà cali pigghj di la mimoria, l’aìani scioltu lagrimi e rimpienti: parauli di lu babbu, briati e carigni di la mamma, malandrinati paldunati, calche sculivitta presa…. più pal finta che altu, chi no l’era duluta… S’era resu contu, tandu, di cantu, turrendi a lu paesi abà chi no v’erani più li soi, tuttu sarìa statu differenti ma, a lu matessi tempu, aìa sintutu veramenti cantu chissu paesi l’era sempri statu illu cori, palti di l’anima ancora sendi allonga. E c’arìa autu bisognu di turravi finz’e più frequenti di primma, pa agattavvi la so’ radicina e rispirà l’aria di casa.

E pa andà a agattà lu babbu e la mamma e pultalli, cu li fiori, li suspiri e l’amori chi forsi candu erani vii no l’aìa mustratu veramenti…

Dugna ‘olta l’era statu di cunfoltu mannu lu calori di la ghjenti chi no l’aìa sminticatu,

lu cunniscimentu di li ch’erani andati a Roma a fassi curà, la cunsiderazioni chi li mustràani cu lu sintissi manni d’aè in continenti un paisanu impultanti.

Sintiani ch’era filmatu gaddhuresu finz’a li pili e in gaddhuresu a Stefano li piacìa faiddhà. Cill’iscìa di faiddhà in gaddhuresu puru candu era in Roma e a la muddheri o a l’amichi e colleghi li facìa celti battuti o li dicìa ditti chi in paricchj situazioni erani meddhu di tanti parauli inn’italianu. E dapoi celti villi ripittiani, ridendi, puru l’amichi continentali chi, a folza d’intindevilli dì, l’aiani imparati iddhi ancora….

Come dice Stefano: meddhu un gustu che centu malanni, e…. Deu ti mantenghia!

E piddhala chindi! Capu di ciaccaru… aiò, no m’infadà! E.. occhj, aricchj, ghjnocchj!

Struppiendi la pronuncia chi solu li gaddhguresi sàni…

Aìa incuntratu più d’una ‘olta a Maria e cunnottu li dui fiddholi femini, signorinetti beddhi come iddha, ghjà studiendi: una vulìa divintà dottoressa.

A Stefano l’era passatu un trimini illa schina….. Giulia fiddholi no n’aìa autu né aìa vulutu fà nuddha pa pudenni aè. . Però era la mamma di tutti li criaturi chi curàa, palchì era una brava pediatra… Stefano poi aìa cumpresu e in fundu li parìa ghjustu puru cussì..

Mòlti li soi, guasi pa fassi paldunà e bucacci li sensi di culpa chi a volti li piddhàani chena muttiu, (e bastàa un nuddha,una paraula ditta o intesa o calche cosa di lu tempu passatu chi li scurria un’ attimu ill’occhi), appena aìa dui dì libbari, vinti minutti d’aereo, calche amicu c’andàa a piddhallu v’era sempri, turràa più di frequenti a lu paesi, a li festi   manni, a chissa di li fidali o a Natali.

E lu più di li ‘olti chena la muddheri, chi no sempri pudìa lassa lu trabaddhu.

La casa di familia, illu cori di lu paesi, la mantinìa comme candu v’era la mamma e una zia vi la facìa agattà sempri beddha, pulita e pronta..

Candu sarìa andatu in pensioni, e vi ‘olìa pocu, aìa contu di trattinessi pa’ periodi più longhi. Roma era beddha ma la gana di lu paesi si facìa più folti manu manu chi l’anni c’erani passendi. La muddheri lu cumprindìa ma no era tantu d’accoldu: li piacìa stavvi calche chita, solu di statiali, pa andà a lu mari.

Ma.. si pudìa , pa amori. l’accumpagnàa e, in fundu, s’era affezzionendi iddha puru a chissi visiti, ancora palchì lu paesi, aria fini , èa bona, s’era trasfulmatu ill’anni, più viu, curatu cun beddhi casi e adattu, cu la so’ calma e tranquillitai, a lu riposu di la ghjenti di citài” stressata”.

Li ‘olti chi turràa solu, li momenti più beddhi, ammintendisi tuttu lu c’aìani cumbinatu candu erani steddhi, cumpagni di ghjochi a briddha sciolta, li passàa cun Ciccheddhu, chi l’era statu accultu in tutti li momenti di lu dulori e l’aìa datu cunfoltu e un pocu d’alligrìa, turrendili a menti celti cosareddhi c’aiani cumbinatu.

Comme la ‘olta chi, insembi, a la fini di lu mesi di Malzu, calche dì primma di Pasca d’ Abbrili, noi anni tutt’e dui, cilchendi sutt’a la Contra calche ferula sicca pa fassi li caddhi, aìani ‘istu ill’oltu di zia Lisabetta Manuzza dui alburi di preschi illu meddhu fiurì.

Erani alburi cioani appena pisati, cu li rami trigghili e scannaittati, barrii di fiori d’unu rosa cussì scalmintosu chi pariani finti.

“ Figghjula chi beddhi fiori Cicchè!  E li piddhemmu pa’ pultalli a mamma, chi li piacini li fiori a punilli illu ‘asettu? Cussì a Pasca, la casa pulita e sbiancata sarà ancora più beddha!”

Ciccheddhu no aìa lu matessi aldòri e li pariani puru curiosi chisti fiori chi si piddhàani da l’alburu, ma no vulìa cuntrarià l’amicu:
– E piddhemuli….Piaciarani ancora a mamma méa…-

Forsi ariani alligratu un pocu chissa stanzieddha undi stagghiani e undi no v’intràa tantu soli. Ancora a Stevanu l’era ‘inutu calche suspettu chi forsi no era cosa di fa e zia Lisabetta no saria stata cuntenta di furalli li fiori e poi tuccàa a cunfissassi a lu preti e dì chissà canti Ave Marii…Bah pazenzia, tantu l’aìa di dì alti piccati palchì dia fa la Primma Cuminioni! Cussì, figghiulendi si v’era in ghiru calche unu chi li pudìa ‘idè, brinchesini lu mureddhu inn’un puntu più bassu e fesini dui mazzuli maraigliosi di fiori di presca, trunchendi li ramitti più fini, sciuarendi li chi pudiani sta meddhu illu vasettu.

Cuntenti di la proa fatta pa pultà un beddu rigalu a li mammi, ma cu lu cori cori pa la fura e lu timori d’esse scupalti, currendi comme dui lippareddhi infaltati, turresini in paesi a casa, stagghiani accultu, li ghjanni guasi a fiancu, e pultesini li fiori a li mammi aspittendisi facci amurosi e maraigliati e calche basgiu pa lu beddhu rigalu.

Altu che parauli dulci! La mamma di Stevanu era divintata bianca comme un cenciu! Inn’un’attimu aìa cumpresu tuttu e ghià s’era aspittendi chi calche passona da un momentu a l’altu li ciucchessia la janna pa falli li chesci e dinnilli cattru, pa chissu malandrinu malpisatu di lu fiddholu……E zia Lisabetta, avviltuta da cassà cali, fesi lestra a ciuccà a la ghjanna e prisintassi cu la faccia uffulata e l’occhi chi pariani caccendi focu da cantu era attidiata. Poaru Stevanu! Si filmesi cussì mali, presu par un delinquenti, chi poi no era malu comu dicìa zia Lisabetta; anzi la salutàa sempri cun galbu e rispettu candu l’incuntràa e celti ‘olti l’aìa puru agghjutata a mitticci la ligna in casa e li pultàa li chiriasgj e calche ultalizia o piattareddu d’ua di la ‘ignareddha di propprietai, chi a lu tempu li mandàa la mamma.. Chi valgogna….!

Li ‘inìa di pignì ma no vulìa dà soddisfazioni a chissa femina chi parìa fora d’iddha.

Aìa solu presu dui fiori pa la mamma…. magari affultu e senza dummandà lu pilmissu

Era guasi Pasca……..Parò….

Ma la mamma soia aìa cumpresu la malandrinata fatta pa amori e, cun tuttu lu modu e l’attinzioni pussibbili, era risciuta a calmà a Lisabetta, dummandendili scusa e assigurendili chi no sarìa mai più suzzessa una cosa cussì e chi ghjà arìa rimidiatu di calche manera; celtu no li pudìa turrà li fiori a l’alburu ma no vulìa chi si vussia risintuta più di lu costu, c’aiani sempri pultatu bè .

E dapoi era stata una cosa di criaturi innuzzenti; Stevanu e Ciccheddu aìani noi anni…..

A ultimera zia Lisabetta sinn’era andata appaciata quasi ridendi di lu fattu e lampendilli un’ucchjata meza còrria e meza diiltuta, ma chi no ni ‘ussia sapputu lu maritu pal caritai!

Celtu andendi a l’oltu si sarìa agattatu una beddha sulpresa ma iddha no l’arìa dittu nuddha di cal’erani li mascalzoni…Ca si no Deu ni ‘aldia…!!

Filmati soli e turrata la calma indrentu di casa, la mamma sill’aìa figghiulatu inn’un modu cussì dispiaciutu ma pienu d’amori a lu mattessi tempu chi finalmenti s’era postu a pignì, cumprindendi solu tandu lu c’aìa fattu . A signuzzu, cu li lagrimi chi li falàani illa cara a sulchj, misci a la pulvara di la campagna e a lu sudori di la currita e di l’infaltatura, sill’era lampatu in bracciu siccuttendi e dummandendili paldonu..

E iddha, passendili la mani illi cavani incesi a bucaccilli li lagrimi e calmallu, carizzendilu e dendili calche basgjttu,- lu me’ mascitteddhu beddhu no pignì, mecala abà, no è suzzessu nuddha di cussì tremendu, zia Lisabetta ghjà ha cumpresu – l’aìa spiegatu chi un alburu di presca no era una pianta di fiori, chi chissi fiori ill’alburu sarìani divinitati preschi, di chissi chi li piaciani umbè, e c’aìa fattu un dannu palchì, a statiali, zia Lisabetta no arìa pudutu accapità nemmancu una presca e no nill’arìa datu pa assagghià.

Poi figghjulendisi li fiori c’aìa ghjà postu cu l’èa illu ‘asettu a mezu di la banca:

“ Però so proppriu beddhi! Mettini alligrìa|!” E l’aìa fattu l’ucchittu….”

Ma sarà meddhu no dì nuddha a babbu, candu torra. Si dummanda ca ci l’ha dati, l’aremu a dì chi ziu Pascali n’ha taddhatu un alburu chi l’impidìa di fa l’oltu e t’ha rigalatu li fiori pal mamma.”

A Ciccheddhu però no l’era andata tantu bè. Zia Lisabetta cun tutti li pipiristi incristati era andata ancora a casa di lu cumpagneddhu chi l’aìa presi di santa rasgioni. La mamma li desi subbitu la primma palti a ciaffi e scattulati, ed era mani pisuta e pocu friziunosa, ancora palchi cincu fiddholi, cattru masci insaltanati e una fimineddha solu, andàani cuntruiti e e no vi ‘ulìa cori troppu moddhu. Lu babbu, dapoi, turratu la sera da lu trabaddhu chi facia inn’òlti angeni, l’aìa datu la sigunda palti e no cu li mani ma currendilu cu la cintula.

Ciccheddhu comu sempri facìa in chissi momenti, primma aìa pruatu a no fassinni dà troppu, currendi inghiru a la banca cu lu babbu infattu, poi…chi la stanzieddha era cussi minori e lu babbu in calche ghiru tantu lu piddhàa, rassignatu a la solti , s‘era lassatu ciuccà, e n’aìa presu, gridendi e pignendi più di lu costu, cussì lu babbu s’era convintu chi la lizioni era silvuta….

La dì infattu aìa dittu tuttu a Stevanu, chi s’era datu pena manna pa la poddha presa da Ciccheddhu, in fundu pa culpa soia c’aìa autu la beddha videa, pinsendi però a cantu erani diversi li babbi e li mammi…..

E la soia li facìa cumprindì li sbagli e li malandrinati chena dàlli mai mancu un ciaffu.

“ Fiori rosa fiori di pesco…..” La canzona di Lucio Battisti ch’era isciuta paricchi anni dapoi di chissu fattu, era divintata guasi la canzona sóia e di Ciccheddhu e sempri candu s’incuntràani, ancora si l’amicu era paldendi li pili e a iddhu Stevanu l’erani divintendi bianchi, silla cantàani cu l’alligria di la ciuintura e un pocu di tristura pa’ lu tempu chi c’era passatu e li passoni chi no v’erani più ma no s’arìani mai sminticatu…E ridiani di cori e, dugna ‘olta chi vidiani un alburu di presca fiuritu, curriani cu la menti a l’albureddhu di zia Lisabetta.

“ Stefano! Stefano! Ti sei addormentato? Questo stereo si è incantato…Dai, tirati su! Sono pronta….Come sto?”

Stefano s’era comme sciutatu avveru da un sonniu chena sonnu, ancora palchì la muddheri aìa accesu la luci, fendili strizzà e sfrigaccià l’ occhj.

 • Stai benissimo! Sei una maraiglia la mè rosa fatata! Pari un’ albureddhu di presca in fiori

inn’ una beddha ciurrata di primmaera!-

 • Eh ! Che ti prende dottor Stefano? Stai bene? Pensavi alla Sardegna, dì la verità….-
 • Sto bene… Andiamo? Senti… facciamo un salto al paese il prossimo fine settimana?

Forse trovo ancora dei fiori di pesco da portare ai miei genitori….e andiamo a visitare Ciccheddhu.-

L’ultima ‘olta chi s’erani intesi l’aìa dittu chi no si sintìa tantu bè.

 • Vuoi rovinare un altro albero di pesco, mascitteddhu meu?

A Stefano l’era scappatu di ridì e d’impruisu la serata li parìa diversa; no si sintìa più tantu straccu e chjudendi la ghjanna di casa l’era vinutu di pinsà chi la festa poi di tuttu li sarìa piaciuta.

Commenti

 1. Scavo psicologico e narrativo sulla vita di una famiglia e di un uomo normale. Messa in luce la forza dell’identità e delle radici. La narrazione è fatta con un certo brio, tratto caratteristico della nostra narratrice e poetessa.
  Che sia ringraziato il Signore per questo bel dono!

  Angelino
  Dicembre 4th, 2014
 2. Grazie Angelino, dell’apprezzamento.

  maria teresa inzaina
  Dicembre 8th, 2014
RSS Sottoscrivi.