Categoria : versos in limba

“Naschidu ses Gesusu in sa conchedda” de Anghelu de sa Niéra

GrottaMi capitat a s’ipissa de iscriere poesias in intalianu e in sardu, ma meda bortas sunt poesias profanas e tando bidu chi su tempus est currende apo pensadau chi dae custu Nadale ap’ a fagher poesias religiosas nessi  pro Deus e Nostra Signora e pro sos santos chi veneramus in bidda e  in famiglia. Custa l’apo fata pro Pasca de  Nadale, s’atera l’ap’a fagher pro sa Pasca de abrile e sas ateras pro sa Resurretzione, s’Ascensione de Gesus a Chelu, pro sa bennida de s’ispiridu Santu e a sa fine pro sa Santa Trinitas. Pustis ant a benner sos santos chi veneramus in bidda comenta Santu Matheu, Santa Giusta, Santa Maria Maddalena, Santu Miali, Santa Caderina de Alessandria, Santu Pedru e Santu Sistu. Daepoi leo a cantare sos santos de sos cales ammus sos numenes in familia dae su giaju de bator finas a sos fizos e sas duas nebodeddas c’amus.

 Naschidu ses Gesusu in sa conchedda
Ue su oe e s’ainu b’istaiant
Chen’aére  peruna campanedda
Sa paza solu si mandigaiant.

Tue fizu ‘e Deus e de Maria
Non pianghias mancu pro su fritu
Subra sa paza e subra sa iddia
Sos pastores sas peddes ana gitu.

Atidu gia bos an  late e regotu
A tie, Vergine Santa, e a  tie   Zusepe
Non sunt bennidos a fagher rebotu
M’ adorare Gesusu in su presepe.

 

Sos angheleddos totu in su tuveddu
Faghiant cunpagnia a totos trese
Finas  su oe umpare cun s’aineddu
Si sunt imbenujados in sos pese.

 

Luminosa in cara fit Maria
Zuseppe chircaiat de frimmare
Su entu fritu umpare cun sa iddia
Chi sos manteddos che cheriant betare.

Sos pastores beniant in cumpagnia
A giugher  fogu e panneddos de lana
Su latte biancu e caldu pro  Maria
Chi s’iscuredda gia nd’aiat gana.

Su fizigheddu  naschidu famidu
At chervidu luego a l’allatare
sa mamighedda tantu l’at frunidu
ch’ appen’ atatu s’est post’a giogare.

Tando santu Zuseppe pius tranquillu
sas campaneddas s’est postu a sonare.
Su pitzinneddu  at balladu su dillu
Pro s’alleggresa sua  a manifestare.

Cun sos bratzos biancos  che-i su nie
Forte si  lu teniat  Maria bella
Sos pastoreddos ch’istaiani inie
Cuntemplaiant Gesusu che un’ istella

Santu Zuseppe sempre preoccupadu
At frimmadu totu sas campaneddas
Su pitzinneddu sa mama at abbratzadu
sos anghelos soneint sas launeddas

Pro lu fagher drommire s’iscureddu,
Sa Vergine cuntenta  de su fizu
Gia l’at ninnadu nendeli faeddu:
-Drommi prenda ‘e oro biancu lizu.-

Drommi e reposa fizigheddu meu
In bratz’ a mie, gia ses meda seguru
Tue ses  destinu chi m’at dadu Deu
Zusep’a su entu at pesadu su muru.

Drommi  e reposa de su Chelu fizu
In custu mundu pienu de malannos
Pro como niunu non  ti dat fastizu
Suni lontanos totu sos affannos.-

Sos pastores tando ant saludadu
Sa  Vergine Maria e santu Zusepe
Su pitzinneddu non s’est ischidadu
Sa mama l’at corcadu in su presepe.

Nois bos veneramus totos trese
Zusepe e Maria , lizos de su chelu
E   adoramaus te cun sos tres rese
Gesusu bellu  e caru in biancu velu.

 

Commenti sono sospesi.

RSS Sottoscrivi.