Categoria : cultura, filologia

Dae s’amigu sa riposta subra sa limba sarda de Mario Unale

A s’amigu meu famadu Anghelu,
medas grascias ti sient prodigas de onzi bene cando in coro tou las desizas, pro a tie

Mario Unali

Mario Unali

e pro tota sa zenia tua. Sa littera tua m’at fatu meda piaghere e l’apo legida tota a unu sustu; non mind’est faladu su latte dae sos benujos pruite apo appretziadu s’intendimentu tou de micche misciare in d’unu arrejonamentu ue deo b’apo paga cumpetentzia. Dia comintzare dae s’arcuparadu chi tue as giamadu comente si narat cun sa limba natzionale, nendedi, comente in zerta dies de sole e de abba, in su chelu s’aberit cun culores bios e alluttos de ogni isciera, subra a custu mundu malandadu e, deo ammiradu de tanta bellesa tento sempere de nde bogare sos mezus culores cun sas fotografias. Non semper mi resessit ma mi bi proo su mantessi. Gai est sa limba non bastat chi l’isches faeddare, pius de totu este a nde bogare sentimentos e bonas faeddadas de sustantzia. Deo cun meda limites e umilitade, fizu de povera zente trabagliadores de campagna, nd’apo inciupidu sa faeddada, e cun a issa bi so creschidu e fattu mannu, como avviendemi a betzu, cando mi capitada, l’impreo in sos arrejonamentos de ogni die, cun mannos e minores. Calecuna borta cun profittu, ateras, sas pius, comente ozu perdidu. Cun tegus est unu piaghere ca pruite medas sunt sas cosas chi dae a tie poto apprendere e dei custu ti rengratzio meda. Est beru chi dae borta in borta sos populos chi Nos ant occupadu nos ant lassadu puru su limbazu: tue as comintzadu dae sos ispagnolos poi dae sas tzidades marinaras ei sos piemontesos e siguramente non ant fattu diversamente sos fenicios ei sos ateros populos de su mare Nostrum pro nde narrer calecunu cartaginesos, sos des s’Anatolia ei sos Bizantinos. Totu in cust’isula c’ant fattu linna e nos ant lassadu pagu progressu e medas disauras. De una cosa so quasi tzertu chi si puru amus impitadu s’alfabetu consonanticu pro iscrier amus pensadu in sardu e amus isvilupadu unu sensu de autonomia non solu de su logu ma puru in sa limba. Ti rengratzio ancora de sa littera e iscujami, si onzi tantu, che so bessidu dae su tzappadu. Cun affettu e simpatia. Mariu Unale.
—– O

Commenti sono sospesi.

RSS Sottoscrivi.