S’Inferru seberàdu dae compare Buccianu Trudda de Anghelu de sa Niéra

Unknown-1Compare Buccianu Trudda fit omine istudiadu, ma non tantu: un isciamine a Roma, duos a Milanu  e a pagu a pagu si fit laureadu, cun allegria de totu sa familia. Finas dae minore però fit redossu: fit beru su chi naraiat issu, fit falzu su chi naraiant sos ateros. No li mancaiat sa superbia, anzi nde furriait cando caminaiat in sas carrelas. Non bi pessaiat duas bortas a narrer ainu a unu e a s’ateru. Daeboi de sa luarea fit diventadu omine importante in sas iscolas e sas mastras a bortas de cantu fit severu si pisciaiant suta, no faeddemus de sos pitzinnos. A s’inde podiat istare in domo a si fagher sos fatos suos: no malannu ogni santa die libera dae s’iscola  falaiat in piata a insignare comente fit fatu su mundu e comente andaiat sa politica, sa religione e sa filosofia, ma su chi naraiat no fit trigu de conca sua: issu ripetiat a totu su chi leggiat in d’unu giornale chi l’arrivaiat finamente a domo. Pro a issu cussu fit su catechisimu de sa religione, de sa politica e de sa filosofia.

Sa Politica

Totu sos politicos fint ladros, tontos che.i. sa balla e su guvernu si l’aiant lassadu faghere b’aiat pessadu isse a totu. Sa zente de piata l’iscultait tantu pro non li mancare de repetu, ma suta suta, naraiant:-Ite cheret custa conca de aiunu fit mezus si si vi fatu messaju.- Isse non fit democristianu, issu no fit comunista, issu fit sotzialista pro sos ateros, ma capitalista pro domo sua. Isse però non fit mancu sotzialista ca l’aiat semper contra sos sotzialistas chi mandigaiant che sette canes dae sette furros. Si aiant dadu a isse su guvernu aiat acontzadu totu in d’unu su Gambale chi fit sa Natzione. Issu naraiat chi fit cun Garibaldi chi si che fit andadu a Caprera a piscare, a zapitare e a iscriere sos ammentos de sa vida sua. Garibaldi si chi fit omine:-Oh, fit pure feminarzu, ma cussu non contat nudda ca sas feminas si leant a prou che.i. sa sindria!-

Isse narait semper chi bi cheriat su rocu e sa carota comente faghiat Mussolini, ca sa zente no cumprendiat nudda, ca fit ignorante che tiu Mata ‘e Fufere. Tando pro li fagher aberrer sos ojos bi cheriat su castigu e poi su tucheru. Su mundu l’aiant arruinadu sos politicos e faghiat sos nomines de’ cussu e de’ s’ateru, a boghe bascia:- Si no tribaglias, fizu caru, non mandigas!-

Sa Religione

L’aiant inventada sos preideros chi mandigaiant su pane chena fagher nudda. Su Paba cun sos Cardinales  fint  una ghenga de affaristas: dinari, dinari, dinari e bastat cheriant. Deo non creo chi bi siat nisciunu in Chelu ca si bi fit istadu su mundu fit andadu mezus. Totu s’est fatu de peresse cun s’evolutzione, ma continuaiat: -Bois sezis tontos che. i . sa balla e non cumprendides nudda. Sa Cheja est fata pro mandigare dae sos poveritos, tzertu dae a mie non faghent dinari. Cussos non creent mancu issos a Deu e pius pagu bi creo deo. S’Inferru poi it’est unu modu pro ipasimare sa zente  e li pedire dinari, malannu chi los assaccaret.-

Sa Filosofia

-Su mundu, naraiat, est tundu e i sa terra, macarrones, isgiriat peri su sole chi est sempre frimmu e non si movet. Sas istellas si bi sunt si sunt fatas de peresse, totu s’est fatu de peresse, Nois puru non semus fatos de peresse e gai sos animales. Ite differntzia b’at intra nois e sos animales? Chi semus pius intelligentes, sos chi sunt intelligentes che a mie, ma bois sezis cabrasos e non cumprendides nudda. Istudiade che a mie si cherides cumprender su mundu. S’omine si faghet e poi morit e diventat che sa chijina e totu finit gai. Totu finit gai, repetiat e lassade perder sos credulones e sos bigotos chi sunt macos de cadena!-

S’Inferru seberàdu

Una die però  compare Carolu si sentit male, iscomintzat a si tremere ca sa morte fit benzende a lu leare. Sa muzere li narait a ti giamo su preideri e issu : -Mai siat! So naschidu e paschidu chena Deus e chena Deus cherzo morrer.- Tando sa muzere l’at lassadu morrer che unu cane chena sacramentos. Cando est mortu che l’ant gitu in campusantu, l’ant postu in sa tumba de familia chena rughe e bonanotte!

S’anima però, bessida dae su corpus, si sentit lebia e bidet una carrela piena de lughe e proat fina a esser cuntenta, ma ecò chi a sa fine de sa carrela, bi fit Nostru Segnore! Issu bi restat male, si l’abbaidat e Nostru Segnore iscominzat:- M’as sempre denegadu in totu sa vida e como ue cheres andare? Abbaida innoghe ch’est su Chelu cun sos angheleddos  e bi sunt fina meda parentes tuos! Innoghe ch’est su Purgadoriu a ti purificare e che sunt fina parentes tuos, giosso b’est s’Inferru e b’est puru calchi parente tou! Ite cheres faghere? M’as sempre denegadu in vida, ma como deo lasso a tie de andare inue cheres!- E Nostru Segnore si che pigat torra in Chelu.  S’omine bi pessat unu pagu, ma cando fit pessende benit unu muntone de dimonios conchi rujos e iscominzant a lu giamare:-Buccianu, tue ses roba nostra, beni cun nois ca cun nois ses istadu tota vida!- S’omine no ischiat ite fagher, segundu a isse aiat sonniadu, ma so dimonios lu tirant e lu tostant e isse, narat:-Deo no creo nen a Nostru Segnore, nen a su Chelu nen a su Purgadoriu e fit pro narrer nen a s’Inferru chi sos dimonios conchi rujos lu leant e che l’imbolant riende che macos a s’ Inferru e issu a pagu a pagu si faghet nieddu che. i. su titone cun sa conca ruja che.i. sos dimonios e iscomintzat a friastimare Deus, su naschimentu sou e finit pro narrer:-Aiat rejone mama mia cando mi naraiat tue ses tontu che.i sa balla.-

-Ite bella cumpagnia chi m’apo seberàdu.- e unu  dimoniu iscominzat a lu triulare cun su furcone!-

Fizos mios istimados abbaidadebos de seberare  s’Inferru che compare Buccianu Trudda!

Commenti sono sospesi.

RSS Sottoscrivi.