Categoria : lingua/limba, narrativa

S’istòria de amore de Elia e Diamante- Contu de foghile- de Teresa Serra a contivizu de Domitilla

S’istòria de amore de Elia e Diamante -Su mulinu ‘e su ‘entu e su lagu segretu de Codinarasa-

Elia fit su fizu de su padronu de su mulinu ‘e su ‘entu, fit unu giovanu bravu e trabagliadore. Su babbu cando andaiat in chirca de molenda lu lassaiat in molinu a nde contivizare s’andamentu, teniat contu sos afares, grascias a Deus de molenda nd’aiant meda e cando bi andaiat calchi poberitu a marghinare su trigu, issu nde li torraiat sempre in pius, e gai est chi s’aiat fatu sa fama de benefatore.Su mulinu de su ‘entu est collocadu in sa punta de Codinarasa, ma Elia cando podiat falaiat a intro de ‘idda pro agatare sos amigos. Una die faeddende cun un’amigu, benit a ischire de una damigella chi essiat a ispassizare cun sa mamatita, totu naraiant chi fit una bellesa, Elia fit curiosu de la ‘idere.Su giualzu de sa famìlia de sa damigella, beniat a su mulinu a marghinare su laore pro su bestiamine e su trigu pro sos bisonzos de sa domo.

Elia leat s’ocasione e lu preguntat de sa pitzinna, ite si naraiat e si si podiat connòschere, su giualzu chi fit un’òmine intradu in tempus e connoschiat sas arveghes suas l’at rispostu: “ si narat Diamante, ma mira chi no est fèmina pro a tie”. Elia fit perricònchinu e cando si poniat una cosa in conca la faghiat e tantu at fatu chi est resessidu a la connòschere e a si l’amorare e cun sa cumplitzidade de sa mamatita si ‘idiant in su Giomperi, issu li ‘oddiat màtulos de violas de ciclaminos e margaritinas, l’adoraiat sos pessamentos. Custu amoronzu a s’acua est duradu pagu, e como ‘enit su pius bellu. Sa fàmilia de Diamante s’abbizat de su chi fit cumbinende e li preubint de lu ‘idere.” Mai”! Narat su babbu de sa pitzinna, “ su fizu de unu molinarzu, bogadichelu dae conca, b’est su conte chi ti cheret”. Ma Diamante non lu cheriat: “ non lu cherzo, est basciu e rassu” e su babbu li rispondiat “ b’est puru su barone de Pedru Larentu, cussu est unu bonu partidu”, ma sa pisedda non nde cheriat s’intesa:” cussu paret sa morte in permissu, topu e in bachiddu pro s’arrumbare ca si nono ruet”. Su babbu arrennegadu dat s’ordine de non la fagher essire e che la inserrat in s’apusentu, ma su balcone fit basciu, bastat unu brincu e Diamante tucat a s’abboju. Fit die mala, comintzat a pioere a irridos, tronos e lampos chi pariat sa fine de su mundu. Che giompet a su Giomperi tota tiri tiri. Elia la fit isetende e daghi la ‘idet tota infusta che unu puddighinu, li leat sa manu e ch’intrant in una conchedda pro s’acucare, ma b’aiat iscuru che in buca e tando, Elia leat una bratzada de frasca e cun una pedra atalzina li ponet fogu (tando non bi nd’aiat de atzendinos). A lughe de fiama s’idet cantu fit funguda sa conchedda, Elia narat “ ajò chi andamus a l’abbaidare”, leant unu titone atzesu e truvant a dae in antis. S’intendiat un’ispèssia de rumore, e pius andaiant a in antis e pius forte s’intendiat, arrivint a unu tzertu puntu e si frimmant incantados e terrivinados, bident una cosa maravizosa ma terrorosa a su matessi tempus, si lis presentat a sa vista unu lagu mannu a cantu friet oju. Su rumore fit de inferru, Elia iscapat su titone, aferrat a Diamante e s’iscrociant a cùrrere in segus e che essint a fora. Peristantu sos familiares de Diamante aiant comintzadu a la chircare, sa mamatita fint pianghende disisperada e sos teracos fint totu in giru, a cando los bident arrivende totu infustos e de cantu fint assuconados non s’ammentaiant pius chi fint fuende. Sa mama e su babbu de Diamante cuntentos de la ‘idere bia e sana si nd’abbaidant a pare e narant:” Si cherent bene, si sunt cuntentos issos, semus cuntentos fintzas nois”. Passadu tempus aiant contadu de s’iscoberta chi aiant fatu, de sa gruta e de su lagu.Sos betzos contaiant chi suta a Codinarasa b’aiat una camba de mare. Ma pro agabbare su contu; Elia e Diamante si fint cojuados. De su lagu non nd’at faeddadu pius neune, su mulinu de su ‘entu est sempre inie a sentinella in punta de monte. In custu contu b’at unu pagu de fantasia. Deo m’apo fatu unu paju de botes de tàula, in su ch’apo contadu b’at puru calchi fàula.

Teresa Serra de Tzaramonte

 

Commenti sono sospesi.

RSS Sottoscrivi.