Categoria : lingua/limba, narrativa

Abramu de Mario Nurchis

A pois de s’aer basadu sa mama, Abramu carignat su cavanu ‘e sa sorre: -No nd’isco cando torro ma tue lassami su mandigu mi…- E Antonicca:- Ehi, eh! A nde ‘attire siat, ciau…-

Abramu est su minore de tres fradres. Sos pius mannos sun for’e’ idda, cogiuados, unu in continente e s’atteru in Olbia. Dae cando su segundu at lassadu sa familia est toccadu a isse e a sa sorre a bistare in domo a tribagliare. Antonicca no est ne bella ne fea ma meda ‘irgonzosa. Meda giovanos l’aian chircada a su tempus giustu ma issa si fit retirada comente faghet sa monzitta e-i como, a barant’annos lompidos chie la cheret pius? S’annu passadu fit capitadu unu battìu tzaramontesu chi aiat chimbe fizos già mannitos e l’aiat pedida arrejonende cun sa mama, ma comente fit ischida sa cosa de chimbe fizos mascios de accudire e de tribagliare comente una teracca in duna domo anzena e luntana non si nde fit fattu nudda. E gai Antonicca est diventende che una monzitta sizillada. Issa aiat sempre tribagliadu in domo ma como li toccat puru de attenscionare a sa mama chi est malaida de una maladia fea. Mamma Cisca est a lettu dae sette meses et est peorende ca mandigat pagu pagu et est sempre a dolores.

Puru si calchi nue imbarat ancora a s’avreschida sa die impromittit tempus bellu e Abramu, garrigu de buscias e saccos si l’avviat a pes in sas baddes pessende chi at a esser die ‘ona pro sa chirca ca at pioppidu duas dies de sighida e gioga e coccoide essin a mandigare fozas martzidas e gai.

Abramu est un’omine de barantaghimbe annos, lanzu ma forte, altu pius de sa media de ‘idda, cun dunu passu lenu ma seguru. Nisciunu l’at mai ‘idu bestidu ‘e festa ma in totta sa pessone tenet un’ispetzia de dinnidade arcana.

Aiat fattu sas iscolas a fadiga, tantu pro imparare a leggere e iscriere ma non legget ne iscriet. Sas cosas las cumprendet a bolu e aiscultat puru sas pessones mannas e minores e meda zente li pedit cossizos.

Isse est meda bravu a pudare sas alvures de olìa e a las ispurgare. A inferchire giaman a isse cando b’at de fagher binza noa e cando sos atteros non bi sun resessidos, ispetzia cun sa figu, su pessighe, s’arantzu e-i s’olia.

Una femina lu cheriat e como puru lu cheret. Est malaida ‘e coro, lanzitta e bellighedda, totta chegia e domo, meda brava a fagher su pane. Ogni tantu Abramu falat a domo sua cun s’iscuja de agiuare su babbu in meda faìnas e a inferchire piantigheddas ma non si frimmat mai a bustare puru si su babbu lu cumbidat. Calchi orta però imbarat a leare una tatzighedda’e gaffè chi Nannedda li faghet e gai faeddan de su tempus e de sa zente de carrela. Calchi abbaidada, calchi suspiru ma niente carignos ne basos. A Pasca e a Nadale sos basos a cavanos, nudd’atteru. Pro cussu in bidda los giaman “sos isposos impromissos”.

Su lùmene sou est Luisi ma totta sa ‘idda lu giamat Abramu de paralùmene ca nachi Deus lu faeddat e isse repondet a boghe alta comente a una pessone. Nisciunu però lu leat de maccu ca est bonu e tranchillu e salutat a dresta e a manca tocchendesi sa berritta. Non faghet male a nisciunu e antzis, si calicunu at bisonzu isse l’agiuat comente frade.

Sa zente aìat comintzadu a lu giamare Abramu dae cando aiat deghessett’annos e-i su babbu l’aìat cumandadu de occhire pro Pasca un’anzoneddu chi aìat mandigadu s’erva in su cortile a su mancu pro bindighi dies. Luisi si che fit affrissionadu, medas bortas lu leaìat in bratzos e si l’asaìat faeddèndeli comente faghet un’airveghe. Aìat passadu medas oras a su bortadie pro l’accudire e lu carignare comente a unu fradigheddu. Cussa die de su cumandu aìat leadu sa leppa e preghende a mesa ‘oghe si fit imbenujadu cun s’anzoneddu inter sos benujos e, comente l’aìat boltadu sa conca pro li segare sa ‘ula, s’animale l’aìat abbaidadu cun s’oju imbambarradu e una ‘oghe dae chelu l’aìat nadu: -Lassalu ‘iu! Non ti cherzo manciadu ‘e sambene…-. Luisi si fit postu a pianghere, aiat remunidu sa leppa, e imbenujadu chi fit pregaiat abbratzendesi a s’anzoneddu. Su babbu ettottu, bidende su fizu chi li contaìat cussa cosa ‘e chelu pianghende, aìat detzisu de salvare s’anzone. Dae cussa die s’animale fit crèschidu, e fattu mannu, a sos tres annos giòmpidos, aiat dadu proa de berrile de ratza, e gai aìat fattu ‘alanzare ‘inari meda a sa familia cando fit bèndidu a unu professore de s’universidade.

Abramu andat a chegia dogni domìnigu, si ponet affacca a s’abbasantera e cumprendet bene tottu cussu chi narat su preìderu e dogni cosa chi imparat li che falat in coro fattèndelu cuntentu. Sa fide chi tenet lu faghet sentimentosu, prontu a su tribagliu e a servire sos atteros, mescamente sos bisonzosos. Isse non lassat passare una die chena faghere calchi cosa pro domo. In dogni tempus at chircadu sempre peri sos campos abbertos, in sas cresuras, in sos montes e in sas baddes e no est mai torradu a manos boidas. Pro isse no est unu misteru su tempus e su logu de su cugumeddu, de s’isparau, de sa tzicoria e de sa ‘eda ma cussu chi li piaghet de pius est a chircare gioga, coccoide, monza e gioghitta. Andende chitto e torrende a s’intirinu, a bortas umpet buscias e saccos, e, si non bi la faghet, lassat meda garrigu dae calchi amigu de campagna e a s’incras si lu leat. Medas bortas, cando sas bessidas sun fortunadas, bi essin zoronadas pius balanzosas che in àtteros trabaglios. Sa sua est un’arte. Isse connoschet sas campagnas comente domo sua e ischit a ue si ponet sa gioga e indovinat sa pedra chi ’ortulada at su coccoide.

Daghi Abramu est giompidu a su logu chi no aìat visitadu da un’annu s’abbizat chi gioga e coccoide bi sun a disgrascia. -Una cosa de non creere! -. Narat Abramu tottu cuntentu,e in presse comintzat a coglire e a ponner in sas bustas e cumprendet chi a zigu at a bastare su manzanu pro nde leare un’atteru tantu. –Duas zoronadas bi ‘essin de seguru!-. Li ‘essit a boghe alta, e pessat de ‘endere tottu a tiu Battista chi cras faghet su viaggiu a Tàtari. Umpidu tottu su chi podet, est guasi mesudie cando detzidit de falare a bidda e, pasendesi donzi chimbanta metres est cuntentu che paba, solu chi…e cun duas lagrimas mannas isconchinat pro su dispiaghere de agattare in domo sa mama a lettu cun cussa maladìa chi non perdonat a nisciunu. Ma a una pasada, accò chi intendet sa ‘oghe amiga: -Abramu!-. E isse:- Narami Deus -. E-i sa ‘oghe:- A mi lu das tottu su chi as coglidu?- E Abramu: -Ma tue no nde mandigas de gioga…-. E-i sa ‘oghe :-Deo nono, ma sos piseddos de Mintoi, sos betzos de s’Adde mùrina e sos pòberos de Pedra ruja an fàmine dae medas dies…-E Abramu: – Segnore meu, su chi cheres, su chi cheres…Como chi bi passo lasso tottu a sos pòberos e cando torro a su bortadie tottu cussu chi agatto bi lu giutto torra -. E-i sa ‘oghe :-Abramu, ti beneigo, bae in paghe -. Sa Pedra ruja est affacca e, a pois de s’Adde mùrina, s’agattat a mesudie e mesu dae Mintoi, a s’intrada ‘e ‘idda, e isboidende unu saccu pienu ‘e coccoide, sa fèmina li narat a mesa ‘oghe:- Deus ti lu paghet Abrà, Deus ti lu paghet…Saludos in domo mi…-. Abramu si tuccat in presse a domo ca tenet fàmine ma, lòmpidu chi est in sa carrela sua, bidet meda zente in su giannile ‘e domo e ‘idet bessire sa mama abboghinende:-Meràculu, meràculu! Naràdelu a su rettore e a totta sa ‘idda chi so sanada!-. Abramu si frimmat abbaidende s’iscena. Sos benujos li che falan in terra e, a conca bascia, ringratziat a Deus pianghende. Cando si ficchit, s’agattat a sa sola in s’istradone ca totta sa zente umpar’ a mama Cisca est pigada in carrel’e piatta pro ‘intrare a chegia.

A passu istraccu si ch’intrat in domo, si sàmunat sas manos e sa cara e si setzit a bustare fattèndesi sa rughe.

ABRAMU- menzione al Màskaras di Terralba 2010

http://www.luigiladu.it/contos/abramu.htm

 

Commenti sono sospesi.

RSS Sottoscrivi.