Categoria : versos in limba

Custumanzia de Giuanne Franchini

Duamiz’annos vintibator de Nadale
a mesanote fit su naschimentu
annunziadu at su lietu eventu
un’istella dae zona orientale.

Tando tres res luego in movimentu
sa lughe ant sighidu puntuale.
gitende tres donos pro signale
a su logu de su riferimentu.

Maria in sa gruta pro apusentu
no b’aiat letu o cabidale
una buadu de paza naturale
Giuseppe putaativu fit cuntentu.

In Palestina e in Asia Minore
una lughente istella segnaia sa via
mustreende s’ arrividu  de su Messia
chi ad eser su nostru Salvadore.

Contos antigos de lontana istoria
vinti seculos a oe ch’at passadu
sos credentes sa festa ant tramandadu
cominzenze sa  cristiana gloria

Commenti sono sospesi.

RSS Sottoscrivi.