Categoria : lingua/limba

Santa Barbara de sos minadores de Anghelu de sa Niera

Sos pitzinnos de sa carrela intitulada a Garibaldi in sa bidda de Abbaidamonte fint una vintina, nàschidos dae su 1935 a su 1940, ma comente sunt nàschidos, sunt crèschidos, sunt diventados mannos e manu manu si che sunt andende a s’ateru mundu. Arrivit primu a ue Santu Pedru Ico Lumbau e dimandat a ue est destinadu: Santu Pedru chircat s’anàgrafe de sos tre istados de s’àteru mundu: Paradisu, Purgadoriu e Inferru e chirca chirca agatat su destinu de custu mortu a segundu sos pensamentos, sas peràulas, sas òberas e sas omissiones fatas. Giamat a Ico e li narat: “Tue fis emigradu in Frantza e custu ti salvat dae s’inferru ca gia nd’as passadu meda de dolores e de matanas, però fizu meu caru as passadu sa vida chen’andare a missa e custa est un’omissione chi ti che lampat in Purgadoriu nessi pro tantos annos cantas sunt sas missas chi no as iscultadu!

– Una peraula mi ses nende, tando si unu campat chent’annos si diat dever iscultare semiza missas, deo nd’apo campadu 69 e mi dia dèvere iscultare 4140 missas, deo no nd’ apo gana de istare in Purgadoriu tantos annos, allu chi no so mancu babbu no, chi fit comunista e mandrone. Deo apo sa tessera de sa Democratzia Cristiana e apo trabagliadu fintzas in miniera. Faghemi faeddare cun Santa Barbara si non ti dispiaghet,-

Santu Pedru si l’abbàidat, si faghet dare sa tessera de sa Democratzia Cristiana e giamat a Santa Barbara.  Arrivit luego sa Santa, s’abbàidat a Ico poi lu reconnoschet e narat a  Santu Pedru:

-S’àtera die as dadu solo chimb’annos de Purgadoriu a cuddu cristianu de Gallilea chi no est andadu mai a missa e come cheres dare 4140 annos de Purgadoriu a custu devotu meu? Santu Pe’, ma bufadu as?”

Santu Pedru: – Cun custas feminas no b’at ite fàghere, e tando cun s’iscujia chi fit minadore e democristianu, li faghimus s’iscontu e li fato faghere chimb’annos de Purgadoriu comente a su paesanu meu, cuntenta ses?-

-Gai semus de acordu e ammentadi, cando benit unu minadore, s’ùltima peràula l’apo eo!-

Poi, sa Santa, acurtziende sa cara a s’orija de Icheddu  li narat:

-Como puru as nadu una faula, fis falce e martello che babbu tou, mancu male chi Santu Pedru no at legidu nudda!-

Tando benint duos ànghelos e che gìghene a Icheddu in Purgadoriu pro chimb’annos, però si sas santicas de Abbaidamonte li narant missas e oratziones resessint fintzas a minimare sos annos de poveru Icheddu, chi no fit malu, ma unu pagu trascuradu in sas oratziones e subra totu non fit andadu mai a missa, francu sa die chi fit naschidu, sa die de sa prima comunione, de su grijimu e de s’afidu; sa die chi fit mortu l’aiant giutu puru, chena meritu sou. Santu Pedru poi fit puru irventiadu, no si fit abbistu chi sa tessera de Ico non fit de sa Democratzia Cristiana, ma de su Partidu Comunista Italianu, francu s’articulu 14 chi Enrico Bellinguerra nd’aiat cantzelladu. Difatis in cussu malaitu articulu bi fit iscritu chi unu comunista deviat creere in su materialismu istoricu, ma Ico e su Babbu, ite nde podiant cumprèndere de su materialismu istoricu, issos non fint istudiados che su professore Antoni Trovoddu chi, malannu lu bortet, aia fatu creere a sos iscritos, buglia bugliende, chi cheriat narrer chi creiant in Deus.

Commenti sono sospesi.

RSS Sottoscrivi.