Categoria : versos in limba

Poesias de sos minores a cura di Domitilla Mannu

images-97Sa batulina mia

Cando cherides barigare

un’iscuta de ora in allegria,

giamade sa batulina mia.

Si narat che una printzipessa;

su pilu est nieddu, longu e calcu,

sos ojos paret de oro;

cando si nche drommit

paret una reina

e cando est famida

si girat che una sùrvile.

Ischit murrunzare.

Est curiosedda meda.

images-98Ma no est una printzipessa,

est Sissi sa batulina mia.

Lucia Merella de s’Iscola Media de Fiolinas

S’elighe
Bos faeddo,  cun dolu mannu
images-3e cun su coro pienu de afannu,
de s’elighe de Sa Serra,
chi dae tempus a su bentu li fit fatende gherra.
Mi frimmaia a l’ammirare
cuss’arvure seculare, sempre birde e fozida,
chi faghiat umbra dae una vida.
Como totu est giambadu
ca su male non l’at rispetadu:
pianu pianu s’est sicadu
e, a dolu mannu nde l’ant segadu.

Tania Piga de s’Iscola Media de Fiolinas

Commenti sono sospesi.

RSS Sottoscrivi.