Categoria : eventi culturali

Benide cun megus di Nino Fois

Personazos: Veronica, Gesus, Maria, Caifa, Pedru, Pilatu, Accusadore, Maria Maddalena

 

330px-takingofchristVERONICA
Mah… E it’est custu fragassu de ferros?…
A narrer chi mi paret zente andende a gherrare… Già cherzo bider su chi est cumbinende…
Iscura!… Cust’est un’iscuadra!… E a ue sunt andende a-i cust’ora?…
A denotte andant a gherrare?…
Ma, cun custos soldados mi paret chi b’epat finas unu tzivile… Un’Ebreu est!…
Oddeu! A su passu si non mi paret Giuda Iscariote…
E ite bi faghet Giuda cun custa zente?…
Già los cherzo sighire dae tesu… Gai a pianu a pianu, in s’iscurigore, sena mi fagher bider…
… E a ue sunt andende?…
A su monte ant leadu filu…
E-i como si sunt frimmos…
Ohi, coro meu! Custa già mi paret una notte mala… Ite coro malu su ch’apo…
Millu s’Ebreu!… Dae sos soldados si ch’est istrejende…
E già aia rejone eo chi fit Giuda…
Ahi, Ahi! E cuddu est Gesus
Giuda si l’est abbratzende… Basadu si l’at

GESUS
Amigu meu, ello pro custu ses bénnidu cun totta custa zente?

VERONICA
E-i como?… Ma, e it’est cumbinende?… Sos soldados a Gesu si sunt accurtziende… E ite li cherent fagher?…

GESUS
Sezis bessidos comente andende a leare unu bandidu, cun ispadas e roccos.
Donzi die fia in su Tempiu imparende a sa zente e non m’azis leadu.

225px-hans_memling_026VERONICA
Oh, iscura!… Sas manos l’ant presu… A ispuntones lu sunt leende… Che unu ribbelle…
Isse paret un’anzone, s’iscuru…
E de sos cumpanzos suos, niunu b’at restadu? Tottu si che sunt andados?…
Nono. Nono…
Già b’at caligunu: dae tesu lu sunt sighende…
Ma, a ue lu cherent giugher a Gesus custos soldados?
Ah! A tzittade che lu sunt giuttende…
E-i como a ue che lu leant?
Maraviza e timoria tenzo in coro, ma los sigo ca non mi paret cosa de pagu contu.

(un’iscutta de mudesa)
VERONICA
Ohi, mind’unu passende…
Già lu cherzo preguntare a ue che sunt leende a Gesus.
“Tue a l’ischis a ue che lu sunt leende?…”

stazione11ACCUSADORE

A ue su Cunsizu Mazore de sos Giudeos, ca est ora de nde la finire.
Semper contra a issos est e non rispettat sa leze.
Nemmancu su sàpadu chi est die de bagadìu, rispettat…
Fintzas sos malaidos sanat in sapadu…
E ite ti paret?!… E-i sa zente chi est crettende a su chi narat isse, est troppu…
Ello non l’ischis chi at nadu finas chi est su Fizu de Deus!?…
E cando mai su Fizu de Deus si la faghet cun sos peccadores?!…
E cando mai a su Fizu de Deus li devent ponner mente sos dimonios?!…
… E ite nde naras?!…
E cando mai su Fizu de Deus devet perdonare a sas feminas malas?!…
Ello non l’as intesu cuddu iazu, cando fimis a proa a iscuder a pedra cudda femina chi aiat traìtu su maridu?!… Non l’as intesu ite at nadu?…
“CHIE EST SENA PECCADU ADDOBBET SU PRIMU CRASTU”

300px-rembrandt_harmensz_van_rijn_025… E chie non b’est restadu male a-i cussas peràulas?!…
A donzunu nde li est rutu su crastu dae manos, a l’ischis?!… E a sa femina l’at nadu: “Bae e non bi torres a fagher su chi as fattu”. Che chi essèret isse chi la deviat perdonare!…
VERONICA
E pro fagher bene, lu…
Acchelu, acchelu a Gesus! addenanti a Càifa est!…

CAIFA
E ite at de narrer totta custa zente de a tie?…
Eo già nd’apo intesu faeddare ma lu cherzo ischire propiamente dae sa boghe tua: e chie ses?
Nachi ses fizu de unu mastruascia…
E mastruascia tue etottu…
M’ant nadu chi, nachi, perdonas sos peccados?!…
Ello contra de a tie peccat sa zente?!…
Ell’e chie ses tue?!…
Faedda! Faedda e torrami peraula a su chi t’apo preguntadu!

62275cVERONICA
Narabilu, narabilu, Gesus, chi no ant nudda de narrer…
Narabilu chi totta custa zente est cunsizada male.
Narabilu chi tue as fattu bene ebbia in mesu de sa zente nostra.
Narabilu chi as mudadu s’abba in binu in s’affidu in Cana de Galilèa; narabilu chi as torradu sa vista a sos tzegos, sa peràula a sos mudos.
Narabilu chi sos surdos intendent e-i sos castigados e-i sos màrtures caminant.
Narabilu, Gesus, chi as torradu sa vida a sos mortos; narabilu, Gesus meu, chi as perdonadu a sos peccadores, as carignadu sos piseddos e nos as imparadu sa leze de Deus, Babbu Tou Soberanu e Babbu Nostru.
Narabilu chi Tue as nadu:

(s’intendet sa boghe de Gesus)

gesuparola“A biad’a sos poberos in ispiridu ca insoro est su Regnu de sos Chelos.

A biad’a sos affliggidos ca ant a esser consolados.

A biad’a sos masedos ca sa terra at a esser s’erentzia insoro.

A biad’a sos chi sunt famidos e sididos de giustiscia ca at a benner su die chi ant a esser attattos.

A biad’a sos misericordiosos ca ant a agattare misericordia.

A biad’a sos puros de coro ca ant a bider a Deus.

A biad’a sos chi tribagliant pro more de sa paghe ca ant a esser giamados sos fizos de Deus.

A biad’a sos chi sunt apprimidos pro more de sa giustiscia ca s’ant a appoderare de su Regnu de sos Chelos.
A biad’a bois! A biad’a bois cando bos ant a leare a innóriu, bos ant a persighire e, nende fàulas, ant a narrer donzi male contra de bois pro neghe mia.

Allegradebonde e gloriadebonde ca manna at a esser sa paga chi bos deghet in su Regnu de sos Chelos.”

VERONICA
Ohi! Coro meu! Si non m’est pàrfidu de intender sa boghe sua!… In su coro l’ap’intesa… Beru ‘eru mi parìat…
…Su pius biadu, ma però, ses Tue, Gesus istimadu…
Tue Gesus, chi non naras nudda pro Ti defender.
… Non b’at remediu: non rispondet…

gesu_caifaCAIFA
Ti pregunto pro s’ultima bolta: nàrami, nàrami,
ma tue ses s’òmine chi devimus isettare?…
Pro more de Deus, naramìlu.
Naramìlu si ses tue su Messìa…
Naramìlu si ses tue su fizu de Deus!

GESUS
Tue l’as nadu.
Antzis bos ap’a narrer chi dae como innantis azis a bider su Fizu de s’Omine sétzidu a dresta de Deus etottu. E l’azis a bider benzende subra de sas nues.

CAIFA
Como non nde cherzo intender pius!…
Pius nde cherzo intender de cust’òmine!… Ello non l’azis intesu friastimende?!…

VERONICA
Oddeu! Caifa si nd’istratzat sos paramentos…
Coro, coro, già est pagu attediadu… A narrer chi li cheret lòmper…

CAIFA
E ite bisonzu b’at pius de tistimonzos?…
Ello non l’azis intesu su frastimu?!…
E ite bos nde paret?…
Narademilu bois cale tiat esser su mediu de leare cun cust’omine?!
A bois lu pregunto, pobulu de Deus!
Nademilu bois!

ACCUSADORE
Sa morte! Sa morte bi cheret!!!
Incravadu a sa rughe cheret!!!
A sa rughe cheret incravadu!!!
Sa morte! Sa morte bi cheret!!!

CAIFA
E tando, si est gai, eo lu lasso in manos bostras e faghidende su chi cherides!….

VERONICA
Ohi, ohi, iscura! In manos de cussa zente est intradu! In manos de sos soldados romanos, de cussa zente cudrele, sena sentidos, zente abitzada a gherrare ebbia, zente sena coro…

De donzi colore nde li sunt fattende…
A chie lu leat a ciaffu, a chie a colpos de loru, a chie nde l’istratzat s’arva, a chie lu rùpiat in cara…
A ciascu lu sunt leende!..
(Un’iscutta de mudesa)

VERONICA
Oh,Gesus,Gesus!…
Propiu sos chi ti deviant rispettare e onorare, sa zente tua, su pobulu de Deus, propiu sos ischidos de sa peràula de Deus, propiu issos, Mastru meu istimadu, non t’ant atzettadu.
O,forsis, non lis cumbenit a t’iscultare…
Sa leze tua est sa leze de s’amore, de sa paridade de sos òmines, ca tottu semus fizos de Deus.
Non podet atzettare s’amore, Gesus meu istimadu, chie at su coro pienu de òdiu.

VERONICA
E-i cuddu chie est accultzu a su fogu?…
Mi’ a Pedru, cuddu coltzu!
Pedru est!…
A cara a cara cun duna teracca est.
… E ite si sunt nende?…
Già los cherzo aiscultare…
Ohi, coro meu!…
Cussa teracca l’at iscobiadu pro esser amigu de Gesus…

stazione4-1TERACCA
“Tue ses unu de issos”
PEDRU:
“Eo? Ma, e ite ses nende”
TERACCA
“Emmo chi ses unu de sos amigos de su Nazarenu… Finas dae su limbazu ti connosco…”

PEDRU
“Apo nadu: “e ite ses nende? Mi’ chi cuss’omine, eo non l’apo bidu mai! E ite nd’isco de sas cosas bostras, deo?…”

VERONICA
Pedru tet aer timoria chi non leent finas a isse, cuddu coltzu.
Non si bi cheret ponner in mesu.
E pro cuss’est chi at nadu chi a Gesus non lu connoschet…
Si nde cheret fagher de fora de su tottu.
Bah! Un’àter’una teracca cun sa matessi pregunta.

“Ma tue già ses unu de issos, già?”

PEDRU
“E chie? Eo? Ma tue ses macca! Mi’ chi eo so unu de issos!
… E chie l’at bidu mai cuss’omine?!…
De fide de s’amina, cuss’omine, eo non lu connosco.”
VERONICA
Gai at nadu Pedru, s’iscuru!
Sena falta peruna est timende chi non lu leent a isse puru, cuddu coltzu.
Già non mi tia cherrer in cussos pannos…
Mi’, mi’! Allu un’ater’una teracca!
Custa est sa de tres!
Issa puru l’at assimizadu.

“Ohi, tribuladu! Tue puru che ses?
Tue ses unu de issos!
… E non ti l’avvìas?…
Inoghe imbaras?…”
PEDRU
“A mi lassas in pasu tue puru, na’?!…
Galu non l’azis cumpresa chi eo non b’intro nudda ca non lu connosco cuss’omine?!
… E chie l’at bidu mai?!…
A mi lassades de sesi, na’?!…”
VERONICA
Ohi! Pedru est attediadu malamente.
…Ih! Puddile tet esser!
M’est pàrfidu de intender su puddu.
Totta notte in pelèa est Gesus! Totta notte!
Como Pedru si l’est avviende a fora.

VERONICA
Eallu! Eallu, in sa pedrissa s’est sétzidu.
Ohi, iscura! Pianghende che una criadura est…

450px-sacro_monte_di_varallo-cappella_xxvi-il_pentimento_di_san_pietroPEDRU
Gesus meu! Gesus meu!
Donnu meu istimadu!
Tue già l’ischisti, Mastru bonu…
Tue già l’ischisti…
Sena fortza so e ne corazu…
Sa timòria m’at leadu.

Già mi l’aisti nadu
chi a innantis de s’impuddile
de a tie m’essère impudadu.
Chi nono t’apo nadu ma non bi l’apo fatta.
Troppu fit sa timòria chi aia!…
Sa timòria chi aia fit troppu!…

(pianghet)

“Omine de paga fide” m’as nadu cando che fia affunghende in sas abbas e… ti nde ses rìsidu…
…E aisti rejone…
… E aisti rejone finas cando non cheria torrare a calare sas retzas…
… E finas cussa bolta m’as ammustradu chi ses su Fizu de Deus.
Gesus meu istimadu!
… E cando as calmadu sas abbas abbolotadas?…
A proa a nos perder de su tottu fimis sa bolta… Ma, tue a sos bentos as cumandadu e los as abbarrados e-i sas abbas si sunt cumpònnidas e nois salvos semus bistados
“Non lu connosco” Gesus meu, apo nadu, in dunu mamentu de debilesa, ma, so seguru chi Tue, in sa bonidade tua sena fine, già m’as a perdonare.
Gratzias ti torro, Donnu meu.
Gratzias ti torro e sigo a Ti pedire perdonu, Gesus meu istimadu…
Tue, Gesus bonu, chi as àpidu dolu de sos peccadores, perdona a mie puru chi apo peccadu!

(sighit a piangher)

 

62275c

VERONICA
Ohi, Pedru, Pedru!
Iscur’a tie!…
E propiu su puddu bi cheriat a ti nd’ischidare dae sa miseria tua.

PEDRU
E m’ap’a ammentare, Donnu meu istimadu, de su chi nos as nadu:

(s’intendet sa boghe de Gesus)

Accò chi bos imbio che berveghes in mesu de sos matzones.
Sièdas, edducas, abbistos che-i sas pìberas e ladinos che-i sas columbas. Attintzionade a sos omines, a sos cumandantes e a sos res.
Bos ant a flagellare pro neghe de sa veridade e bois non bos assucconedas pro su chi devides narrer.
Sas peraulas già bos ant a esser nadas a su mamentu pretzisu”
PEDRU
… E deo mi nde so impudadu de a Tie propiamente in su mamentu de sa sufferentzia Tua.
… Propiamente cando devia istare serente tou comente t’aia asseguradu.
Gesus meu, Gesus meu istimadu, damìla Tue sa fortza de Ti ponner fattu finas si b’at de timire.

“Azis a esser de odiu pro neghe mia” nos as nadu, Donnu meu istimadu.

Già l’isco chi a Ti ponner fattu est una pelèa manna, ma non m’apo a ismentigare chi cussa est sa vida mia, sa vida de chie cheret arrivire a su Regnu Tou.
Gesus meu, Gesus meu,
pius non t’apo a abbandonare.
Damìla sa fortza, Donnu meu!
Damila sa fortza ca eo so unu peccadore!…
…E comente nos as imparadu ap’a pregare:
Babbu nostru chi istas in sos chelos,
santificadu siet su nomen tou,
benzat a nois su Regnu tou,
fatta siet sa voluntade tua comente in Chelu e gasi in terra.

Su pane nostru de onzi die dànnolu oe
E perdona a nois sos peccados nostros
comente nois perdonamus a sos inimigos nostros
E non nos lessas ruer in sa tentassione
ma liberanos dae onzi male.
Amingesu.

 

62275c

VERONICA
E-i como a inue lu giughent a Gesus?
Paret chi apent leadu filu a su Pretoriu Romanu…
Chi lu cherfant dare in manos de Pilatu? E già est gai…

Acchelu a Gesus addenanti a Pilatu.
Como est isse chi lu devet zuigare.

 

(Un’iscutta de mudesa
Pilatu e Gesus intrant in isciena)

300px-eccehomo1PILATU
E a ite mi nde l’azis battìdu cust’òmine?…

ACCUSADORE
A ite ti nde l’amus battidu?…
Ello non l’ischis chi est nende in tottùe chi, nachi, est su Re de sos Giudeos?!…
Nois già l’ischimus chi su Re nostru est s’Imperadore Romanu. Nois su Re già l’amus: Cesar est!
Ello isse est su re nostru?!
Su fizu de unu mastrueascia!…
Ello s’erentzia de unu re at unu fizu de mastrueascia?!…
A ti nde paret?!…

PILATU
A las intendes sas gulpas chi ti sunt bettende?
Nudda mi naras? Ma, Re de abberu ses?

GESUS
Eo so Re ma su regnu meu no est de custu mundu

 

97px-eccehomo

PILATU
Eo cust’òmine non lu cumprendo…
No isco su chi cheret narrer…
In donzi modu, a est un’ebreu?…
Sa limba bostra faeddat?
Unu de bois est?
Ello tando zuigàdebollu bois etottu e a mie lassademi in pasu.
Proite mi ponides in mesu de sas ciarras bostras a mie?
E ite b’intro eo in custas cosas?…

ACCUSADORE
Ca est inimigu de sos Romanos ti nde l’amus battìdu.
Ello non l’ischis chi est inzerrende tottu su pobulu contra a bois e-i sa zente l’est ponzende fattu?!
Est nende chi est su Fizu de Deus! Nachi est Re!…

PILATU
Eo in cust’òmine non b’agatto peruna neghe pro lu poder cundennare

ACCUSADORE
Ma si est unu frastimadore!…
Ma si at nadu chi est su Fizu de Deus!… Su Fizu de Deus!

c49a31PILATU
Apo nadu chi pro a mie est un’innotzente…
A donzi modu eo, de custa cosa, mi nde sàmuno sas manos e a mie non mi chirchèdas.
Antzis, pro Pasca, già l’ischides chi bos lìbero sempre unu cundennadu.
Narademi una cosa: a lu cherides cust’òmine, lìberu pro Pasca?…

ACCUSADORE
Custu l’incravas a sa rughe.
Pro gai nde lìberas a Baraba.
A Baraba lìberu cherimus!
Custu Gesus, incravalu a sa rughe!!!
Incravalu a sa rughe! A sa morte! A sa morte!

(tottu ripìtint: “incravalu a sa rughe!!!”)

PILATU
Non m’ingulpedas de sa morte de cust’òmine.

ACCUSADORE
Su samben sou l’apémus subra de nois e subra de fizos nostros!
A sa rughe, amus nadu, a sa rughe!
Incravalu a sa rughe!!!

(tottu ripìtint: A sa rughe amus nadu! A sa rughe!
Incràvalu a sa rughe!”)

PILATU
Leadebollu e faghìdende su chi cherides e a mie lassademi in pasu.

GESUS E PILATU BESSINT DAE S’ISCENA

 

83350CORU “MISERERE”
(reduidu in sardu dae Nino Fois)

( Piedade de a mie, Segnore, cunfromma a sa Misericordia Tua *

e, cunfromma a su mannu perdonare Tou, frobbimìnde sas neghes mias )
Pius galu samunamìnde sas neghes mias *
e frobbimìnde su peccadu

( Pruìte eo connosco su male chi apo fattu *
e-i su peccadu meu contra a mie est semper )

Contra a Tie ebbìa apo peccadu e contra a Tie su male apo fattu *
pro chi mi potas apponner in sas peraulas tuas e bincas cando m’as a zuigare )

( Accó chi imprinzadu m’ant in sa malesa *
e in sos peccados mama m’at inzeneradu )

( E diffattis as seberadu sa veridade *
e a mie m’as abbertu sos misterios cuados de sa sientzia tua )

( M’as a pispisare de isopu e ap’a esser nettu *
m’as a samunare e ap’a esser biancu nidu )

( M’as a fagher intender peraulas de allegria e gosu *
e ant a dillliriare sos ossos mios umiliados )

( Istréjeche s’ojada tua dae sos peccados mios *
e bogamìnde onzi male )

( Dami unu coro ìnnidu, Deus Meu *
e un’ispiridu derettu imberghe in sas intragnas mias.)
Non mi che revùdes dae sa cara Tua *
e non mi che lees s’Ispiridu Sanctu Tou.

Ingranzèami de su gosu de sa salvesa Tua *
e frìmmami cun dun’ispiritu dadivosu

Ap’a imparare a sos malos sas camineras Tuas *
e-i sos malos a Tie ant a torrare.

Dae sa pena de su sàmben l’berami, Deus,° Deus de sa Salude mia *
e-i sa limba mia at a giuilare sa giustìscia Tua.)

Donnu Meu, abbérimi sas laras *
e-i sa boghe mia at a nuntziare sas laudes Tuas.

Pruite si Tue l’aères chérfidu unu sacrifìssiu, eo Ti l’aère offéridu *ma a Tie non T’aggradant sos olocàustos.

Su sacrifìssiu aggradessidu dae Deus est un’ispiridu addolimadu: +
unu coro cuntritu e umiliadu, o Deus, non minispréssies.

Pro sa bonidade Tua, Bonignu sies cun Sion *
pro chi sient fraigados sos muros de Jerusalem.

Tando as a atzettare su sacrifìssiu de giustiscia , sas offertas e-i sos olocàustos, *
tando s’ant a ponner bitellos subra de s’altare Tou
VERONICA
Pilatu si nd’at samunadu sas manos e l’at lassadu a su chi nde cherent fagher sos inimigos suos.
Ma propiu isse chi aiat s’autoridade de reconnoscher s’innotzentzia sua, proite l’at lassadu in manos de custa zente?…
Acchélu! Acchélu torra a Gesus!… Ah, iscura!
Incoronadu de ispinas est!…
Tottu insambenadu est e tottu lu sun agghejende…
Presu a una culunna, l’ant… Mesu nudu est… E lu sunt addobbende cun foettes, pilotas de atarzu chi parent erittos cun sas puntas affiladas.
Oddeu! Oddeu!
Su samben est falende a traìnos
e isse est semper mudu in sa sufferentzia!
Como nde l’ant sensada…
Una beste ruja l’ant postu e lu sunt aggheiende che chi essèret unu re pro bùglia.
“Saludu su Re de sos Giudeos!”
sunt nende imbenujendesi addenanti sou…

(un’iscutta de mudesa)

INTRAT PILATU
VERONICA

Allu chi che lu torrant a Pilatu.
Mi’, sa ventana s’est aberta.
Accò a Pilatu cun Gesus: tottos duos paris addenanti a-i custa zente.

GESUS TORRAT IN ISCENA
UNU PAGU ADDAISEGUS

PILATU
Accò s’òmine!

ACCUSADORE
Incravalu a sa rughe!
A sa morte! A sa morte!

(tottu: “incràvalu a sa rughe! A sa morte!
A sa morte!”)

GESUS E PILATU BESSINT DAE S’ISCENA

VERONICA
“Accò s’òmine” at nadu Pilatu presentendelu a sa truma
e-i sa zente”Ponelu in rughe! A sa morte! A sa morte!” at abboghinadu
Como s’est serrada sa ventana.
Mama mia! Già sa rughe tenent pronta…
Cant’est manna cussa rughe!…
A pala bi l’ant posta…
E-i como?…
E-i como s’avviant a fora…
Iscura, non tenzo sa fortza de li ponner fattu, ma, non mi dat coro de l’abbandonare…
Como est pighende… pighende est isse… a su monte che lu sunt ispinghende…
Tottu sueradu est…
Sa cara sua, cussa cara chi apo connottu serena, pronta a rier a tottu: a sos malaidos, a sa zente sufferente, a sos betzos, a sos piseddos… cussa cara non s’assimizat pius… Su dolore b’est imprimidu in cussa cara… Non lu cherzo bider gai… Non lu cherzo bider gai a Gesus…
M’apo a accurtziare e l’apo a frobbire sa cara cun custu pannutzu…

VERONICA:

“Gesus, Gesus poverittu,
frimma chi ti frobo sa cara… faghe corazu…”
GESUS INTRAT IN ISCENA
GESUS

Accunoltadebos bois, pius a prestu, accunoltadebos bois e accunoltade a fizos bostros.
A fizos bostros imparadelis su chi bos apo imparadu: chi bos cherfedas bene pari-paris comente eo bos apo cherfidu bene.
Faghide semper sa voluntade de su Babbu Soberanu chi est in sos chelos.
Tottu su chi pedides a Deus pedidebìlu in nomen meu chi bos l’at a dare.
VERONICA
“Emmo, emmo, Gesus, già tenes rejone…
A tie t’at a accunoltare s’innotzentzia tua…
Chi sa Passione Tua siat su mediu pro sa salvesa nostra…”

(Un’iscutta de mudesa.
Gesus essit dae s’iscena pro sempre)

VERONICA
Como est pighende a su monte cun sa rughe a palas.
A cantu bi la faghet!…
Tres bias est ruttu, s’iscuru.
E-i como sa rughe l’ant dada a Simone su Cireneu chi fit recuende dae campagna.
Isse già bi la faghet ca già est sanu e forte.

Accollos, tottos duos sunt arrividos in punta de monte cun sos soldados romanos fattu. E fattu b’at una truma de zente…
Simone ch’imbolat sa rughe in terra e si ch’istrejit.
A Gesus, accò chi l’ant ispozadu.
Subra de sa rughe l’ant isterridu e lu sunt incravende a manos e a pes…
Ohi, ohi! A ti nde paret, sa tùnica a sa murra s’ant giogadu.

Sa rughe ant ficchidu!
VERONICA

Oddeu! Oddeu, àteras duas rughes ant ficchidu: a un’ala e a s’àtera e Gesus est in mesu.
Cussos duos malevadados
si sunt bettende boghe pari-paris.
E-i como unu at bettadu boghe a Gesus:

“Donnu meu, ammentadi de a mie cando as a esser in su Regnu Tou”

Gesus (boghe)

Oe etottu as a esser cun megus in sos chelos.
VERONICA
Sa mama, poveritta, b’est
a pes de sa rughe, malevadada!
Sa mama e-i su discipulu pius piseddu, s’amigu pius istimadu de Gesus,
su fizu de Zebedéu.
Tottos duos: Maria e Giuanne a pes de sa rughe…

 
200px-stabat_mater_dolorosaCORU “STABAT MATER”
(reduidu in sardu dae Nino Fois)

Istaiat sa Mama dolorosa
serente sa Rughe lagrimosa
ue pendiat su Fizu

S’Anima Sua lamentosa
cuntristada e dlorosa
s’ispada at trapassadu

Cantu trista e afflitta
fit Issa, Beneitta
Mama de s’Unicu Fizu

S’attristaiat e s’addoloriat
sa Mama Piedosa, bidende
isas penas de su Fizu Divinu

Omine b’at chi non pianghet
bidende sa Mama de Cristos
in tale supplìtziu?

Chie non si tiat addolorire
sa Mama de Cristos in su mirare
addolorida cun su Fizu?

Pro sos peccados de sa zente sua
a Gesus at bidu in sos turmentos
e suttammissu a sos flagellos.

Dulche su Fizu Sou at bidu
morzende desoladu
fin’a cando at isalenadu s’Ispiridu

Ahi, Mama bena de amore
chi intenda sa fortza de su dolore
pro chi pianga cun tegus

Allue su coro meu
pro istimare a Cristos Deus
e gai eo l’ap’a aggradare.

Mama Santa, faghe custu:
chi mi pota imprimìre in coro meu
sas piaes de su Rughefissu.

De Fizu Tou bisestradu
Chi tantu at patidu pro a mie
faghe chi sas penas parte.

Cun Tegus tia cherrer piangher
su Rughefissu cun dolu
finas chi duro biu

Serente sa Rughe cun tegus istare
e cun tegus in corrùttu
in su piantu disizo

Sa pius Vìrzine dechìda
non mi ti pares severa
fàghemi piangher cun tegus

De sa Morte de Cristos e Passione
Ti prego, pònemi a cumone
Sas piaes suas a venerare

Fòghemi feridu dae sas piaes suas
De gosu mi siet sa Rughe
e-i su Samben de su Fizu

Chi eo non sie in fogu alluttu,
ma dae a Tie, Vìrzine, amparadu
in sa die de su Giudìssiu.

Cristos, addaghi ap’a tuccare
accànsami, pro Mama Tua,
sa pramma de sa Vittoria

Cando su corpus at a morrer
faghe chi a s’anima li siet dada
sa Glória de su Paradisu.
Amingesu

 

97px-eccehomo

VERONICA
“Gesus, coro istimadu,
Gesus in rughe incravadu,
Gesus meu sufferente,
rughevissu dae sa zente
Gesus Cristu Redentore
postu in rughe pro s’amore
Frade nostru, fizu ‘e Deu,
istimadu bene meu.”
GESUS (boghe)

Mama, eallu a fizu tou!
Giuanne, ealla a mama tua!
Ite sidis chi apo!

VERONICA
Sididu est Gesus meu.
Tenet sas laras siccas.
Millu unu soldadu:
cun duna canna li porrit un’uspugna inciuppida de aghedu.
Bi l’accurtziat a laras ma non nde cheret.

GESUS (boghe)

Babbu meu, in sas manos tuas
intrego s’ispiridu meu.

VERONICA
Ohi, coro meu, coro meu! Sa conca at abbasciadu!
GESUS (boghe fora de campu)
TOTTU EST CUMPRIDU!
VERONICA (ticchirriende)

Gesus! Gesus! Gesus meu istimadu!

Bòidas sas tulas
e affiladas
sena vida
sutt’a sa cappa de un’aera annuada…
Sas arvures
a pagu a pagu
si lassant ispozare dae su bentu.
Arrujadu che fogu
su sole
che a s’occasu si che morit
e-i s’ispiju de su lagu insambenadu
sutt’a sos montes attesu
una fàuna paret
de dolore.
Sas aes ant lassadu
ciulende
sas tulas sena vida
e intuppadas a retzesu
su coro si pasant e-i sas alas.
Una saetta isperrat s’aera
e-i su tronu
tremet sa terra
in dunu fragassu
de trumentu.
Est notte a dedie.
Padronu de sa terra
est s’iscurigore.

(un’iscutta de mudesa)

SU CENTURIONE ( fora de campu )

Sena falta peruna custu est su Fizu de Deus!

VERONICA
A lampalughe duos discipulos
so assimizende:
Nicodemu e Zuseppe d’Arimatea.
S’accurtzian a sa rughe,
un’iscala b’ant postu,
che sunt subra
e a Gesus mortu nde falant
dae sa rughe.
Ite dolu! Ite dolu!
In coa de sa mama l’ant postu e issa, che una criadura
lu leat in bratzos suos.
Ninnende si l’est…
MARIA
(ATTITTIDU)

Fizu in bratzos mios
mortu t’ant collocadu
fizu, fizu istimadu
incravadu a sa rughe
fizu de mama lughe
e de su mundu intreu
ohi fizu fizu meu
fizu fiore de rosa
non b’andes a sa losa
fizu chi b’at iscuru
bi benzo deo puru
a la cheres a mama
fizu ses un fiama
de amore e caridade
tue pro s’umanidade
su samben as derramadu
fizu fizu istimadu
de mama addolorida
t’apo dadu sa vida
Zuseppe costoidu
e gai non ti ant bidu
pro di dare sa morte
fizu cust’est sa sorte
ch’at nadu Simeone
e già teniat rejone
nende de sett’ispadas
già fint peràulas nadas
dae unu betzu santu
fizu e cant’e cantu
ischiat su benidore
Fizu Babbu e Segnore
de mama afflittida
anima persighida
dae totta custa zente
criadura innotzente
fizu de s’anima mia
cantu mi la timìa
de t’ider flaggelladu
de ispinas coronadu
fizu postu in rughe
de su mundu sa lughe
fizu cantu ses frittu
o fizu beneittu
fizu insambenadu
fizu sacrificadu
pro s’umanu errore
ahi, cantu dolore
sa rughe chi m’at dadu
fizu fizu istimadu.
MARIA

Nàdemi, sorres mias,
si custas pupìas
si tiant asciutare…
Fizu, fizu de amare,
fizu amadu tantu,
non bastat su piantu
a narrer su dolore,
fizu de mama, amore,
fizu meu traìtu
O Gesus beneittu
fizu coro de mama
in coro sa fiama
de dolu apo allutta
già l’as fatta sa rutta
in mesu de custa zente,
ànima innotzente,
anzone inaneddadu
e ite m’at restadu
de tottas sas peleas
sas dies pius feas
a betza ap’a trazare
fin’a mi ch’interrare…
VERONICA
… Ite dolu! Ite dolu, cudda coltza.
Ca est una santa ebbia resessit a poderare su dolore.
Ohi, coltza a issa e a chie bestit cussos pannos!…
… E-i como, Nicodemu e Zuseppe D’Arimatèa a Gesus l’ant accollocadu in dunu lentolu biancu nidu pro che lu leare a sa losa.
Sa zente ponet fattu e finas Maria, sa mama, cun Giuanne a costazu b’est…
MARIA

Sa conca como puru
in mesu de cust’iscuru
devo galu ingrusciare
pro non m’ismentigare
sa Voluntade de Deu.
Ohi, fizu, coro meu
damìla tue s’ispera
de mirare s’aèra
finas s’est annuada.
Dami a mama s’ojada
fizu, dae su Chelu,
non mi lèssas su velu
in coro e-i su dolore.
Su tempus benidore
pàrami in Paradisu,
fizu e it’acisu,
mama serente tou
in cuss’abìtu nou.

( inoghe si cumponet e sighit cun serenidade manna)
… Fizu, dami sa manu,
fizu de su Soberanu…

VERONICA

Bell’e tres dies che sunt barigadas
dae cando ant mortu a Gesus…
Ite làstima, coro meu…
Niunu pius s’est bidu de sos amigos suos in giru…
Si tent esser inserrados in su dolore paris cun Maria, sa mama, cudda coltza…
Già l’at leàda sa pelèa…

Un’iscutta de mudesa e posca maravizada

Mah!…
Si non mi paret de bider unu fiottigheddu de zente
falende dae su monte…

Est ponzende grina…

A denotte est pigada a su monte custa zente?…
Già cherzo ischire chie b’at…

( a boghe alta )

Tres féminas sunt!…
E las so assimizende…

Oddéu… Una est Maria, sa mama de Gesus…
S’àtera est Maria de Clèopha…
… E-i sa de tres…
… E-i sa de tres est Maria Maddalena !…

Propiu issa, sa chi est restada a pes de sa rughe
cun Maria e cun Giuanne
finzas a cando Gesus
at isalenadu s’ùltimu alenu de vida.

… Dae sa losa nde sunt torrende!…
Tent èsser andadas innanti de avràscher
cun sa fumenta e-i su timu
pro nuscare su corpus mortu de Gesus…

…A inue sos discìpulos de Gesus ant leadu filu…
Sa gianna sunt tzocchende…
Pedru at abbertu.
Sas féminas si che tzaccant intro a imboladura:
Paret chi epant de dare novas importantes…
Sos discìpulos las inghiriant…
Maria Madalena si faghet innantis:

MARIA MADALENA

Nde semus torrende dae sa losa ca fimis andadas
cun sa fumenta e-i su timu
pro nuscare su corpus de Gesus.

(si frimmat de narrer pro un’iscutta)

Bóida l’amus àpida, frades mios!
Bóida!!!
Un’ànghelu b’aiat in s’intrada,
chi nos at nadu:

“Si sezis chirchende a Gesus,
est torradu a bida e inoghe no ch’ est”.

Amus chircadu a dresta e a manca
e semus torradas a sa lasa;
in s’intrada s’ànghelu non bi fit pius
… Un’ómine b’aiat…
Un’ómine disconnottu nos est pàrfidu
ma posca già l’apo assimizadu…
“Donnu meu!” l’apo fattu chirchendelu de l’abbrazzare, ma isse no at chérfidu e m’at nadu cun sa boghe sua chi mi paret de l’intender in su coro,
calma e sulena che una bia

“Non mi tocches!
Galu non so pigadu a inue Babbu Meu Soberanu.
Piusapréstu,
bae a ue sunt sos discìpulos mios
e lis naras
chi so a proa a pigare a sos chelos
a ue est Babbu meu e Babbu bostru;
ma. prima de pigare,
nàralis chi già apo a bènner
a los visitare”

VERONICA

Gai at nadu Maria Madalena
e-i sos discipulos sunt tottu ispantados.

(Un’iscutta de mudesa)

E-i cuddos tres, chie sunt?…
A Emmaus sunt andende…
Unu de-i cussos est Isse!… Gesus est!…
Emmo chi est isse!…

Un’iscutta de mudesa e posca a boghe alta e ladina:

“IMBARA CUN NOIS, SEGNORE,
CA EST INTERIGHINENDE”

 

VERONICA

Campanas isoltas
in s’aèra allutta de sole
sa bittoria sunt cantende
de sa vida.
Bidèas noas
brotant in sa terra
de paghe e de amore
fiorida.
Soberana una rughe
in punta de monte
istinchìddat a chelu
unu giùilu noàle
de glória e de ispera.

 

F I N E

ITE DOLU ITE PENA

Ite dolu ite pena
Mama Santa de su Segnore
sette ispadas de dolore
su coro t’ant apprimidu
cantas penas at patidu
s’anima tua serena.

Ti l’at nadu Simeone
cando l’as appresentadu
tottu t’at profetizadu
dies longas de pelèas
sas penas sas pius feas
de Gesus Morte e Passione.

Mama e Fiza istimada
Mama de su Nazarenu
Mama de coro selenu
Mama de su Redentore
Mama de tantu dolore
Mama bona e pretziada
Prega pro nois Maria
Mama de Gratzia piena
abba frisca dae sa bena
mama ‘e tottu sos cristianos
sos malàidos torra a sanos
custa est sa pregadoria

 

padreBABBU NOSTRU ETERNU

O Babbu Nostru Eternu
pro more de su Fizu
candidu che-i su lizu
aiscultade.
Divina Bonidade
perdona sos peccados
chi nois irfediados
amus commissu.
Gesus sa morte at bissu
cun sa resurretzione
pro nois sa Redentzione
at balanzadu. .
Dae chelu est faladu
a pedire perdonu
a Tie Babbu Bonu
e Soberanu.
Dae donzi cristianu
chi sies beneittu
ampàra donzi afflittu
Onnipotente.
Su piantu de sa zente
frobbìnde cun amore
pro more ‘e su Segnore
nois t’invocamus

 

NINO FOIS, Benide cun megus, attu unicu , leadu dae s’Evanzeliu, ultima edissione Portu Turre 2009

 

 

Commenti

  1. Ringrazio Nino Fois per mezzo del quale ormai, nei momenti cruciali dell’anno liturgico, ci avviciniamo al grande mistero di Cristo, nato e morto per la salvezza dell’intera umanità, libera però di ignorarLo, di odiarLo, di crocifiggerLo o di accoglierLo ed amarLo. il Cristo non viene con la spada, con le minacce, con gli anatemi, ma come Agnello mansueto che viene portato al macello per Amore.
    Noi che ci consideriamo come il Santo padre Davide, credenti e, nostro malgrado, peccatori e fragili, incostanti e come Pietro capaci di dire di non conoscerlo, AUGURIAMO A TUTTI UNA PASQUA DI GRANDE RIFLESSIONE, SAPENDO CHE LA TRINITA’ ABITA NELLA PROFONDITA’ DELLA NOSTRA ANIMA PUR NELLE VARIE TRAVERSIE DELLA VITA DI CREDENTI O DI NON CREDENTI.

    angelino
    Marzo 24th, 2009
RSS Sottoscrivi.