Categoria : lingua/limba

Sos tres res a cura di Domitilla Mannu

pict0019_71T’imbio una cantone de sos tres res chi si cantaiat in Sennaru chi apo regortu in sos tempos de su Manzanile dominigale.
Apo intesu a Nino Fois m’at nadu chi t’at imbiadu sa tradutzione sua de su Miserere. Saludos Domitilla

Cuvian sos tres res in giusta ghia
cun sos bolantes suos assistentes
pro motivu ch’est nadu su Messia
un’istella at bessidu in oriente.

In favore a Zusepe e a Maria
e a su fizu sou onnipotente
sighende tucant sos tres res
ca su Gesusu est nàschidu in Bellè

Tzocant su portale de Bellè
e incontrant sa porta beneita,
si falant dae caddu totos tres
dimandendeli gratzia a s’infinita,

nendeli:”Nois semus sos tres res,
benimus pro lis fagher s’imbisita
in favore a zusepe e a Maria
pro reconnoscher su veru Messia!”

Santu Zusepe cun sa sua isposa
e cun duos pastores in cumpagnia
cantende melodia bravamente
s’agatant cun sos tres res de oriente.

pict0068Su ‘ider a Maria tantu ermosa
su chelu si mudeit de allegria;
s’anghelu Grabiele,amena rosa,
at coronadu su veru Messia.

Pasca cumprida potedas gosare
l’annuntziamus cun ogni aumentu,
cun abbundantzia cantu b’at in mare
vivend’ in custu mundu pro annos chentu.

pict0106

Si s’anima si podet liberare
orassione dogn’ora e mamentu,
fora de pessamentu e sena gelu
a betzos mannos gosedas su chelu.

Bois e s’erede bois e s’erede
a betzos mannos su chelu gosede (s)

Commenti sono sospesi.

RSS Sottoscrivi.