Categoria : lingua/limba

S’interru segretu di Domitilla Mannu

pict0096

Traduzione dall’italiano del II capitolo de

“La maschera dalla gonna capitina” di Ange de Clermont

Maria Giusta fit morta dae mancu duos meses a cando aiant agatadu a Zinùbiu mortu dae su tiru de su fusile sou matessi. Non si fit mortu , sos palletones li fint intrados dae segus in s’ischina, e fint partidos dae su muru a burdu chi faghiat làcana a su buscu de chercos de Monte Ledda, subra sa badde de Santa Giusta. Su mortu male fit istèrridu a unos chimbe metres dae su murigheddu, cun su fusile sou in manos che chi esseret unu rosàriu, pariat una manera pro li chèrrere nàrrere:

– Tenedilu astrintu, ca tantu non l’as a impitare pius .-

In bidda non b’aiat ammentu de un’àtera morte gai afrentosa, mancari chi dae su setichentos a tando sos miramontesos che nd’ aiant imbiadu a s’àteru mundu fintzas tres onz’annu a pius de sos chi si che moriant a su naturale, giamados dae Nostru Segnore.
A nàrrere sa veridade, in cussos tempos gia b’aiat chie poniat abbolotu in s’incontrada, fit donna Fulgentzia Pidde, una giovana propietària manna chi giraiat a caddu e chi fit semper a cuntierra mala cun sos fradiles, sos Piddes. Fit resessidu a la cunvertire su gesuita padre Giuanne Batista Vassallo da Dogliani, ma mancari cunvertida non s’aiat isfrancadu una morte mala, l’aiant postu fogu in su letu e fit morta brujada. In sos tempos sos sàbios de sa bidda naraiant:
– Sos bonos e sos cunvertidos luego a chelu!

Medas però non nde fint cumbintos chi s’ anima de Donna Fulgentzia ch’esseret pigada a chelu. Su vicàriu repitiat semper chi su perdonu andat bene, ma sos pecados cherent iscontados e pro cussu est chi bi sunt sas indulgèntzias.
In notes de traschia, a curtzu a su palatu sou passaiat lestra che bentu un’umbra de fèmina a caddu.
Custu contaiant, chene lu giurare, sas fèminas de su bighinadu e naraiant timizosas:
Hoi mama mia, mezus de non l’abbojare cuss’ànima in penitèntzia! Santu Mateu ora pro nobis!-
Sa zente de sa bidda naraiat chi Zinùbiu Cibresu aiat fatu sa morte chi li deghiat, ca a pustis de totu sos chi aiat mortu, deviat fintzas bènnere s’ora sua, e cal’àtera manera de mòrrere bi podiat àere àpidu pro unu che a isse. Calecune suspetaiat chi sa mùzere l’aeret morta isse etotu.
Custu dillitu pariat chi cheriat isvoligare su troboju chi alu fit sa morte de Maria Giusta. E chie si podiat èssere atrividu a istrangugliare una fèmina gai bella chene si nd’aprofetare? E chie si non su maridu?
In pagu tempus allu duas mortes, sos miramontesos si dimandaiant a chie podiat tocare sa de tres. Mah cantos e cales dimònios si nde fint ischidados in sa leada de Monte Ledda e Santa Giusta? No mancat a cales cumbatas deviant parare frùntene sas santas de sa badde pro che catzare cussas umbras malas chi induiant a su malufàghere?

– Ànimas santas de su purgadòriu! Pispisaiant sas santicas.-

Peristantu si fit pesadu unu bentu malu chi a fùrridas aiat comintzadu a mazare sa domighedda de Maria Giusta e de Zìnubiu, a primu aiat iscovacadu sa cobertura a pustis aiat isfasciadu sos muros e pro cumprire su disacatu bi fit faladu unu raju chi aiat allutu totu su restu. De sa povera domighedda fint restadas ebbia pedras e chijina.
– Sant’Antoni meu, ora pro nobis! Aiant repitidu sas fèminas, cando l’aiant ischidu .-

Comente semper in casos de morte, su pretore fit istadu giamadu e cumpridos sos òbbrigos de lege, su mortu che l’aiant giutu in carru a boes a su Campusantu, acumpagnadu ebbia dae sos carabineris.
Su preìderu no aiat nadu missa pro su mortu e nen che l’aiat acumpagnadu a campusantu, ca si l’aiat fatu fit istadu comente a andare contra vocem populi, ca sa zente creiat chi sas mortes de sos ùrtimos degh’annos fint istadas fatas dae Zinùbiu. Mancari gai sas santicas non mancaiant de repìtere:

– Deus nde bardet, che l’ant interradu che unu cane!-

Che l’aiant interradu chene li ponner mancu sa rughe, in unu eretu chene perunu signale, chie l’aiat interradu fit obbrigadu a mantènnere su segretu pro tota vida, ebbia in puntu de morte l’aiat pòtidu nàrrere in cunfessione a su preìderu.
Ischèndelu, sas batias chi che passaiant sas manzanadas in campusantu a cossolare sas ànimas de sos maridos nde podiant leare assuconu mannu. In cussos tempos si creiat chi s’ànima de su mortu male pro mill’annos aeret sighidu a andare feriveri, pissighida dae sas ànimas de sos chi isse aiat ochidu, e fintzas su corpus podiat bogare malefìtzios e tando fit mezus a no ischire.
Su dutore de fidùtzia de su pretore de Vulvu, aiat nadu chi s’assassinu deviat èssere una pessone bene connota dae Zinùbiu, de seguru s’aiat fatu dare su fusile mancari pro nde li bogare su pesu ,sighende s’istiga de carchi porcabru, e duncas adaju aiat leadu bene sa mèria, su tiru fit partidu eretu e pretzisu e l’aiat fragassadu su coro.
Su terrinu in ue fit rutu s’aiat surzidu totu su sàmbene de su mortu male, non nde li fit restadu mancu unu butiu, comente cando si ochiat su mannale in carrela e si prendiat fichidu in s’iscala de linna pro isgutare. In Vulvu aiant ordinzadu un’àtera manera pro s’illiberare de sos inimicos chene dolu, bastaiat de lis fàghere bufare abbardende, rosòliu e binu misciados a pare, e fit iscumproadu chi in pagu tempus partiant deretos a tzocare sa gianna Santu Pedru.
Sos carabineris aiant cuntrestadu paripari, afinighende sos arrejonos pro chircare de nde bogare cabu, ca custa morte deviat èssere iscobiada. Pro fortza aiant dèvidu agatare s’assassinu, ca si nono arriscaiant de fàghere sa fegura de sos macos e malepeus de ch’èssere trasferidos in carchi bidda de sa banda de sa montagna. Sos carabineris de Vulvu nd’aiant sa làstima de sos collegas de Miramontes pro totu s’ite fàghere chi aiant, naraiant chi sa delincuèntzia fit divessa in su territòriu issoro, ca sas mortes capitaiant in ocasiones de festas, pro neghe de su tropu bufare e mandigare. Sos vulvuesos moriant, duncas, de maladias de fìgadu, carchi borta si giogaiant a istocadas, ma nudda in pius de gai. Tzertu chi a mòrrere tiradu a traitoria fit alu pius afrentosu pro su mortu, ca si ch’andaiat chene mancu ischire chie che l’aiat mandadu a s’àteru mundu. Pro custu fortzis est chi sas ànimas de sos mortos istaiant mill’annos chene pasu, fatende dannos de cada zenia, de custu in sa bidda medas nde fint seguros e cumbintos. In Miramontes si naraiat fintzas chi in notes chene luna iscurrizaiat peri sas carrelas un’umbra mala nuntziadora, fit s’ànima in pena de Antiogu Chiribau. Chie esseret custu Chiribau fit una pregunta, chi in sos seros de istiu sètzidos in su friscu, sos piseddos faghiant a sas giajas, issas rispondiant chi fit un’ànima cundennada chi si cuaiat in sos tirighinos iscurosos. Medas contaiant de l’ àere bida cust’umbra in antis de sa morte de carchi pessone cara, mancari chi neune s’ atriviat a lu giurare.
Sos carabineris fint meledende a comente nde pòdere bogare cabu de sa morte de Maria Giusta e de su maridu. Chie podiat àere àpidu motivu? Mancari chi carchi limba de fogu aiat bogadu loroddos malos contr’a sa fèmina, non si podiat crèere chi pro custu calecunu podiat ochire, ca si esseret istadu gai , sa bidda fit istada unu campusantu. Chie est chi no isbagliat? Ponzèndeche a un’ala su motivu passionale chi podiat èssere beru pro sa morte de Maria Giusta, su suspetu fit chi esseret istadu carchi furisteri o finas de continente, ma in bidda de continentales bind’aiat bell’e pagos, a parte sa mastra de partu, chi passaiat sas dies currende a pees e a caddu dae unu chìrriu a s’àteru in bidda e fora pro assistire sas parturentes, bi fit su segretàriu de su comune su dutore Antoni Casseta, chi istaiat a sa sola, dadu chi non fit resessidu a buscare mùzere, sas fèminas in bidda naraiant chi in isse non b’aiat òmine, s’àtera continentale fit Elsa Campi. Non si podiant suspetare tzertu de sos carabineris, mancari chi calecunu de issos carchi gustu si l’aiat leadu in segretesa cun carchi batia, ma custos atopos serviant fintzas pro iscobèrrere furas de bestia mine e gai. Custos fint sos arrejonos e sos cussideros chi faghiant: – A Maria Giusta la deviat àere morta carchi amigu de su maridu chi travigaiat in domo issoro, de seguru sa fèmina si fit negada e dadu chi nd’aiat pòtidu fàghere sa chescia a su maridu, s’assassinu timende sa girada chi Zinùbiu aiat pòtidu fàghere, l’aiat istrangugliada. Pariat totu giaru, gai fint andadas sas cosas. Ma chie podiat èssere? Fintzas Nigola Biddu podiat èssere istadu, sa note chi fit fuidu dae Miramontes, podiat àere pessadu de si vindicare in antìtzipu de chie lu fit pissighende, ca Nigola connoschiat su sicàriu, e ischiat chi fit òmine sutammissu a Mateu. Cust’ipòtesi pariat sa pius giusta, ca Nigola essende istadu paritzos annos in Continente nde podiat àere leadu maneras de pessare e de fàghere comente su de ochire una fèmina chene l’iviolare. Su brigaderi calabresu non fit de acordu, isse cuntrastaiat custa ipòtesi cun àteras rejones; intantu Nigola non aiat cummitidu mai reatos, fit amigu de Giorzi Balchi unu grand’òmine istimadu dae totu sa bidda pro moralidade e nobilesa de cumportamentos, religiosu e istudiadu. Atera cosa, Nigola aiat passadu chimb’annos in seminàriu, duncas non fit avesu a su malufàghere, intames aiat cuntierradu cun su sìndigu pro mezorare sas cunditziones de s’iscola elementare s’annu chi aiat fatu su mastru, ca cheriat chi sos piseddos esserent crèschidos in moralidade e in cultura in un’iscola comente si tocat. Duncas Nigola che deviat èssere iscartadu, un’ òmine gai non podiat èssere un’assassinu.

– E che! Una persona intelligente si fa la vendetta in anticipo, e che vendetta!-

Custu aiat nadu su brigaderi. S’ àtera ipòtesi imbetzes podiat èssere cussiderada bona , su maridu fit òmine avesu a sa delincuèntzia, gia bidèndelu cun cussa conca minuda e sas dentes largas daiat ite pessare. Chi fit malafatzente l’ischiant totu, e tando podiat èssere chi aeret agatadu sa mùzere in grìmines cun un’òmine, e chi custu si ch’esseret fuidu, Maria Giusta imbetzes non bi l’aiat fata e tando Zinùbiu che l’aiat giuta a fortza a su logu in ue l’aiant agatada, mancari atzantarèndela e nèndeli a minisprètziu:

– Non ti bales mancu unu corpu de balla , culipùdida!-

E l’aiat istrangugliada e lassada in cue suta su Crastu Biancu. Podiat èssere andada fintzas gai, mancaiat però un’elementu, non s’ischiat chie podiat èssere istadu s’òmine intriciadu in s’amigàntzia. B’aiat de tènnere contu chi Maria Giusta non aiat perunu sinzu in sa pessone chi podiat fàghere pessare ch’ esseret istada iviolada. Ambas duas ipòtesi non cumbinchiant, duncas tocaiat a sighire sos indagos. Peristantu sos carabineris aiant imbiadu a unas cantas istatziones de s’arma sas rechestas pro àere notitzias de Nigola Biddu.

Fortzis si podiat indagare subra su mandadore de sa morte de Zinùbiu, est a nàrrere, Mateu Brancone, ma non cumbeniat, mezus fit istadu a si che betare in sos pojos de su riu de Zerfugas in tempos de calura. A indagare subra de una pessone nòdida fit comente a dimandare su trasferimentu a logu peus. Sos biddaresos ischiant cosas meda, ma totu fit nadu in suspu e a mìngulas, de buca non nd’abberiat nemos. De testimonias mancu a nde pessare, non b’aiat mèdiu e ne manera pro sighire s’inchesta. S’istatzione de s’arma de Miramontes fit in abbas malas, a sos magistrados de Tàtari imbiaiant raportos chene sustàntzia, pro ambos duos dillitos non b’aiat filu de leare, non s’ischiant nudda ne de ochidores ne de mandadores, s’aiat ebbia unu corpus de su reatu ,su fusile de Zinùbiu. Sos indagos sighiant cun perìtzia e coidadu, in bidda e in fora, in ue istaiat agiummai su mesu de sos miramontesos, e fintzas pro custu beniat male a los cuntrollare. Su territòriu de su comune fit mannu pius de chentu chilometros cuadrados e non podiant bastare tres carabineris a lu cuntrollare. Bi nd’aiat chèrfidu nessi àteros e tantos, e gai s’ aiant partidu su trabàgliu, cun tres carabineris a caddu in Su Sassu e sos àteros achidèndesi in bidda  e i sos rodones sas cosas aiant pòtidu mezorare, ma istende in pagos non si podiat fàghere meda pius de gai.

Commenti

 1. Pesso chi sa segunda proa siat andada bene che i sa prima.
  Biada a tie, mastra mia, chi ischis de limba sarda, de ammentos e de apentos. Saludu e trigu!
  Attenta chi compare meu non si lessat leare tropu dae sa tziminea, ca cussa mi lu faghet pesare mandrone! Saludos puru a sa Corallara e a Carnelutteddu.

  Anghelu de sa Niera

  angelino
  Dicembre 8th, 2008
RSS Sottoscrivi.