Categoria : versos in limba

Su bandidore de Antoninu Maura Ena

220px-AntoninoMuraEnaAntoninu Mura Ena (Bono 1908- Roma 1994)
Custu poete bonesu est istadu preparadu a sos istudios a Lula dae su tiu preideru, a Cagliari est diventadu mastru de iscola, a Roma s’at leadu sa laurea in Pedagogia. At fatu sa segunda gherra mundiale, s’est candidadu a Roma cun su PCI a deputadu, ma l’ant cracadu, pustis at insignadu a s’Universidade de Roma cun sa libera docenza, ma su pius chi contat e chi est intradu in sa RAI, in sa setzione educativa e at giradu mesu mundu, Germania e Ispagna subra totu. Custu liberu est istadu pubblicadu a pustis de sa morte sua ch’est bennida in su 1994 a Roma inue fit cojuadu. Connoschiat bene su grecu, su latinu e ateras limbas modernas e in custu liberu at fatu tradutziones in sardu. In su liberu preparadau dae Nigola Tanda su Sussincu-Romanu, comente lu giamaio deo a s’Universitade de Tatari, de su restu su frade Ausonio Tanda fit iscultore famadu a Roma, s’ateru, Franziscu, fit pittore “famidu” a Tatari e professore de istoria de de Arte a su liceo Azuni. Nigola est bennidu a Tatari, ma est vividu sa pius parte a Roma inue insignaiat italianu in su Liceo Mamiani. Pustis est istadu giamadu a Tatari cando ant abertu su Magistero e sas ateras cosas gia las connoschides “Presidente pro tantos annos de su premiu de Othieri primma de totu”. Como est mortu, reposede in sa lughe de Deu!
Custa poesia chi bos presento est unu bandu de sa fine de sa Gherra Manna e faghet finas pianghere pro sos ultimos versos.

Su Bandidore

Su bandidore chin trumba
Corittu, su poeta bandidore
a sas otto de manzanu
hat ‘ocadu sa trumba armoniosa
e hat ghettatu su bandu
ch’it inita sa gherra gloriosa
e hat cantatu in poesia goi
-Si avvertet sa populassione
chi eri sero est inita sa gherra
in chelu, mare e terra
E in tottue.
Si avvertet sa populassione
chi truppas nostras han picatu a Trento.
e si sun isbarcatas in Trieste.
S’Austriacu a fine e tantu istrughere
zedit sas armas e benit a rughere.
Si avvertet sa populassione
chi currat totu canta a su tedeu
E a sa portessione.
E bos naro chi eris in Zustissa
a s’essida de sa Missa
m’han datu notissa
ch’est mortu Bustianu su ‘izu meu,
Si avvertet sa populassione
chi curren  tottu canta a su tedeu.

Antonino Mura Ena, Recuida, edes, Sassari, ristampa 2014 pp. 334 €.14,00
Introduzione,edizione critica e traduzione a cura di Nicola Tanda p. 279

 

 

Commenti sono sospesi.

RSS Sottoscrivi.